Ścieżka nawigacji

Erasmus+ Dokumenty dla wnioskodawców i beneficjentów

Wzory


Zgodnie z wymogami określonymi w przewodniku po programie dla poszczególnych działań, do formularzy wniosku należy dołączyć harmonogram działań wypełniony zgodnie z poniższymi wzorami.

Akcja 1: Wzór harmonogramu działań Wybierz wersję językową tego linka  , który należy dołączyć do formularza wniosku o finansowanie mobilności młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą..

Akcja 2: Wzór harmonogramu działańxls(63 kB) Wybierz wersję językową tego linka  , który należy dołączyć do formularza wniosku o finansowanie partnerstw strategicznych..

Akcja 3: Wzór harmonogramu działań Wybierz wersję językową tego linka  , który należy dołączyć do formularza wniosku o finansowanie usystematyzowanego dialogu między młodzieżą a politykami w obszarze polityki na rzecz młodzieży..

W stosownych przypadkach organizacje partnerskie muszą podpisać pełnomocnictwo upoważniające koordynatora do działania w ich imieniu podczas realizacji projektu. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do formularza wniosku. Opracowaliśmy wzór pełnomocnictwadoc(45 kB) Wybierz wersję językową tego linka  oraz wskazówki, jak go używać.

 

Inne dokumenty


Aby uzyskać dofinansowanie kosztów podróży w ramach programu Erasmus +, odległości należy obliczyć przy pomocy kalkulatora odległości.

Wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie muszą być zarejestrowane w jednolitym systemie rejestracji (URF). Organizacje mogą zarejestrować się w URF w portalu dla uczestników. Szczegółowe wskazówki można znaleźć w przewodniku po URF i po portalu dla uczestnikówpdf(2.7 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  .

Wytyczne technicznepdf(2.73 Mb) Wybierz wersję językową tego linka  mające pomóc wnioskodawcom w wypełnieniu formularzy elektronicznych dotyczących działań, którymi zarządzają agencje narodowe.

Przewodnik dla ekspertówpdf(710 kB) Wybierz wersję językową tego linka  dotyczący oceny jakości wniosków o dotacje na działania, którymi zarządzają agencje narodowe.

Poniżej przedstawiono dwa rodzaje wzorów umowy (umowa o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi i umowa o udzielenie dotacji wielu beneficjentom) zawieranej przez agencje narodowe z organizacjami, którym przyznano dofinansowanie.

Wzory te opracowano wyłącznie w celach informacyjnych. Tylko umowy o udzielenie dotacji podpisane z agencjami narodowymi są prawnie wiążące.

Porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienie międzyinstytucjonalne na lata 2014-2020 pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie

Porozumienie międzyinstytucjonalne na lata 2014-2020 pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie i państwami partnerskimi