Навигационна пътека

Еразъм+ Документи за кандидати и бенефициери

Тази страница съдържа информация за общата покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2014 г., но скоро ще бъде актуализирана с данни за поканата за 2015 г. Ако желаете да се запознаете с най-новата информация за поканата за 2015 г., моля, посетете английската версия на тази страница.

 

Образци на формуляра за кандидатстване

Можете да използвате образците на електронни формуляри за кандидатстване по-долу за справка, когато подготвяте своята кандидатура.

КД1 — Образователна мобилност на физически лица
КД2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
КДЗ – Подкрепа за реформиране на политиката
 

Шаблони


Следните стандартни шаблони трябва да бъдат прикачени към формулярите за кандидатстване съгласно изискванията за всяко действие, изложени в ръководството за програмата.

Ключово действие 1: Шаблон за графика на дейностите Избор на превод за предходната връзка  , който трябва да бъде прикачен към формуляра за кандидатстване за Мобилност на младежи и специалисти, работещи с младежи..

Ключово действие 2: Шаблон за графика на дейноститеxls(64 kB) Избор на превод за предходната връзка  , който трябва да бъде прикачен към формуляра за кандидатстване за Стратегически партньорства.

Ключово действие 3: Шаблон за графика на дейностите Избор на превод за предходната връзка  , който трябва да бъде прикачен към формуляра за кандидатстване за Структуриран диалог – срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.

Ако е приложимо, партньорските организации трябва да подпишат пълномощни, за да може координаторът да действа от тяхно име по време на изпълнение на проекта. Пълномощните трябва да бъдат прикачени към формуляра за кандидатстване. Шаблон на пълномощноdoc(53 kB) Избор на превод за предходната връзка  с инструкции за неговото използване.

 

Други придружаващи документи


За безвъзмездни средства за покриване на пътни разходи в рамките на програма „Еразъм+“ пропътуваните разстояния трябва да се изчисляват с помощта на калкулатора за разстояния

Всички организации, които участват в даден проект, трябва да бъдат регистрирани в системата за единна регистрация (СЕР). Организациите трябва да се регистрират в СЕР чрез портала за участниците. Процесът е описан подробно в Ръководството за СЕР и портала за участницитеpdf(2.83 Mb) Избор на превод за предходната връзка  .

Технически насокиpdf(2.01 Mb) Избор на превод за предходната връзка  за попълване от кандидатите на електронните формуляри за действия, управлявани от национални агенции.

Ръководство за специалисти (2014)pdf(727 kB) Избор на превод за предходната връзка  относно оценката на качеството на заявленията за отпускане на безвъзмездни средства за действия, управлявани от национални агенции.

По-долу са представени шаблони на двата вида споразумения за отпускане на безвъзмездни средства (споразумения за един бенефициер и за няколко бенефициера), които националните агенции подписват с одобрени за финансиране организации.

Тези шаблони са само за информация и съответно единствено споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, подписани с национални агенции, са договорно задължителни.

Междуинституционални споразумения

Междуинституционални споразумения за периода 2014 – 2020 г., сключени между държави по програмата:

Междуинституционални споразумения за периода 2014 – 2020 г., сключени между държави по програмата и държави партньори:

 
 

 

How can we help?