Статистически данни

Тук можете да намерите важни статистически доклади и анализ за програмата „Еразъм+“ и нейните предшественици.

Последни (публикувани през януари 2017 г.)

Докладът обхваща втората година на прилагане на „Еразъм+“ — програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Неговата цел е да предостави обзор на всички дейности, изпълнявани досега във връзка с поканите за 2015 г. по линия на „Еразъм+“, планирани в рамките на годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2015 г.

Програма „Еразъм+“ — годишен доклад за 2015 г.

Приложение I — статистика

Приложение II — проекти

Предходни години

Докладът обхваща първата година от изпълнението на програма „Еразъм+“ — програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Програма „Еразъм+“ — годишен доклад за 2014 г. pdf (2,41 Mb)

Приложение I — статистика pdf (1,42 Mb)

Приложение II — проекти pdf (594 kB)

През януари 2016 г. Европейската комисия публикува данни за последната учебна година (2013/2014) на програма „Еразъм“, която обхващаше мобилност в областта на висшето образование и проекти за сътрудничество по предишната програма за учене през целия живот (2007 — 2013 г.), част от „Еразъм+“.

„Еразъм“: Факти, цифри и тенденции pdf (8,21 Mb)

„Еразъм“: Факти, цифри и тенденции (електронна книга)

500 висши учебни заведения, приели най-много студенти по програма „Еразъм“ pdf (449 kB)

500 висши учебни заведения, изпратили най-много студенти по програма „Еразъм“ pdf (416 kB)

Анализът на регионалното въздействие на програма „Еразъм“ се основава на проучването за въздействието на „Еразъм“, публикувано през 2014 г. В него се разглежда въпросът как мобилността по „Еразъм“ води до промени в уменията и перспективите за намиране на работа на студентите.

Проучване за ефекта от „Еразъм“: Регионален анализ pdf (5,29 Mb)

Резюме pdf (1,42 Mb)

Основните резултати накратко pdf (5,38 Mb)

Данни за предишни години

2011 — 2012 ZIP файл (7,74 Mb)

2010 — 2011 ZIP файл (6,07 Mb)

2009 — 2010 pdf (11,69 Mb) ZIP файл (10,14 Mb)

2008 — 2009 pdf (2,03 Mb) ZIP файл (2,67 Mb)

2007 — 2008 pdf (2,55 Mb) ZIP файл (1,14 Mb)

2006 — 2007 pdf (1,9 Mb) ZIP файл (510 kB)

2005 — 2006 pdf (1,66 Mb) ZIP файл (267 kB)

2004 — 2005 pdf (1,63 Mb) ZIP файл (257 kB)

Статистически данни по страни за 2000 — 2012 pdf (2,7 Mb) ZIP файл (1,16 Mb)

Обобщени данни, динамични редове и университетско сътрудничество към библиотеката ZIP файл (10,49 Mb)

Информация за бюджета pdf (1,67 Mb) ZIP файл (265 kB)

Интензивен езиков курс по „Еразъм“ pdf (1,65 Mb) ZIP файл (278 kB)