Political prioritiesVice-President

Činnosti

Mobilizácia financií

Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

Riadi investičný plán pre Európu. EFSI sa zameriava na prekonanie súčasných zlyhaní trhu odstraňovaním trhových nedostatkov a mobilizáciou súkromných investícií. Bude podporovať strategické investície v kľúčových oblastiach, akými sú infraštruktúra, vzdelávanie, výskum a inovácie, ako aj rizikové financovanie pre malé podniky.

Nariadenie o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI)

Týmto nariadením sa zavádza právny rámec a zabezpečujú rozpočtové prostriedky pre prvé dve súčasti investičného plánu – mobilizáciu financií a financovanie investícií.

Zapojte sa do programu InvestEU

Podporovanie investícií do reálnej ekonomiky

Nové príležitosti pre:

  • inštitucionálnych investorov v EÚ a zahraničí – prístup ku kvalitným projektom v rôznych sektoroch a krajinách, alebo prostredníctvom tematických alebo geografických investičných platforiem,
  • navrhovateľov projektov – jednoduchší prístup k rizikovému financovaniu pre projekty zamerané na financovanie infraštruktúry a inovačné projekty európskeho významu v kľúčových sektoroch,
  • malé a stredné podniky – lepší prístup k financovaniu inovačných spoločností do 3 000 zamestnancov.

Potenciálni príjemcovia prostriedkov z EFSI môžu využiť:

Vytváranie priaznivého investičného prostredia

Investičný plán predpokladá postupné zavedenie jednotného digitálneho trhu, energetickej únie a únie kapitálových trhov s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a podmienky financovania.

S cieľom pomôcť členským štátom Komisia zmapovala hlavné vnútroštátne výzvy pre investovanie.

Súvislosti

Od celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy trpí EÚ nízkou mierou investícií. Na zvrátenie tohto negatívneho trendu a nasmerovanie Európy k oživeniu hospodárstva je potrebné spoločné a koordinované úsilie na európskej úrovni.

Adekvátne finančné zdroje sú dostupné a je potrebné ich mobilizovať v celej EÚ, aby sa podporili investície. Neexistuje jediná jednoduchá odpoveď, ani žiadne univerzálne riešenie či tlačidlo, ktoré by po stlačení spúšťalo rast.

Ciele

  • Zvrátiť trend poklesu investícií na podporu vytvárania pracovných miest a oživenia hospodárstva bez toho, aby sa zvyšoval verejný dlh alebo zaťažovali národné rozpočty.

  • Podporovať investície, ktoré reagujú na dlhodobé potreby hospodárstva a zvyšujú konkurencieschopnosť.

  • Podporovať investície, ktoré pomáhajú pri posilňovaní výrobných kapacít a infraštruktúry Európy, s osobitným zameraním na budovanie prepojeného jednotného trhu.

Viac o investovaní a financovaní v Európe

Ďalší postup

2016
  • Preskúma sa pokrok, a to aj na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád.
  • Ďalšie možnosti sa budú môcť zvážiť pred preskúmaním v polovici trvania viacročného finančného rámca.