Political prioritiesVice-President

Veiksmai

Finansinių išteklių investicijoms sutelkimas

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

Šis fondas padeda įgyvendinti Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – spręsti dabartines rinkos nepakankamumo problemas šalinant rinkos spragas ir sutelkiant privačias investicijas. Jis rems strategines investicijas svarbiausiose srityse, tokiose kaip infrastruktūra, švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat prisidės prie mažų įmonių rizikos finansavimo.

Reglamentas dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF)

Šiuo reglamentu sukurta teisinė sistema ir numatyti biudžeto asignavimai dviem pirmosioms investicijų plano kryptims – finansinių išteklių investicijoms sutelkimo ir investicijų finansavimo.

Dalyvaukite programoje „InvestEU“

Investicijų į realiąją ekonomiką rėmimas

Įvairūs subjektai įgijo naujų galimybių:

  • instituciniai investuotojai ES ir užsienyje įgijo galimybių dalyvauti perspektyviuose įvairių sektorių ir šalių projektuose, teminėse arba geografinėse investicijų platformose;
  • projektų vykdytojams lengviau gauti rizikos finansų, kuriais prisidedama prie europinės svarbos infrastruktūros ir inovacijų projektų, vykdomų svarbiausiuose sektoriuose, finansavimo;
  • mažosioms ir vidutinėms įmonėms lengviau gauti novatoriškoms įmonėms, kuriose dirba ne daugiau kaip 3000 darbuotojų, skiriamų lėšų.

Kad kuo geriau pasinaudotų Europos strateginių investicijų fondo teikiamomis galimybėmis, potencialūs jo lėšų gavėjai gali naudotis šiomis priemonėmis:

Investicijoms palankios aplinkos sukūrimas

Kad pagerėtų verslo aplinka ir finansavimo sąlygos, investicijų planu bus skatinamas bendrosios skaitmeninės rinkos, energetikos sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos kūrimas.

Kad padėtų valstybėms narėms, Komisija parengė pagrindinių investavimo nacionaliniu lygiu problemų apžvalgą.

Pagrindiniai faktai

Nuo pasaulio ekonomikos ir finansų krizės pradžios Europos Sąjungoje investicijų lygis išlieka žemas. Kad ši neigiama tendencija pasikeistų ir Europos ekonomika atsigautų, reikia bendrų ir suderintų ES lygmens pastangų.

Išteklių pakanka. Juos visoje ES reikia sutelkti investicijoms paremti. Vienintelio, paprasto atsakymo nėra, nėra mygtuko, kurį paspaudus paspartėtų augimas, nėra ir vieno visiems tinkamo sprendimo.

Tikslai

  • Pakeisti mažėjančių investicijų tendencijas, kad būtų skatinamas darbo vietų kūrimas ir ekonomikos atsigavimas, nedidinant valstybių skolos ir nedarant spaudimo nacionaliniams biudžetams.

  • Remti investicijas, kurios atitinka ilgalaikius ekonomikos poreikius ir didina konkurencingumą.

  • Remti investicijas, kurios padeda didinti Europos gamybos pajėgumus ir stiprinti infrastruktūrą, daugiausia dėmesio skiriant pastangoms sukurti labiau tarpusavyje susietą bendrąją rinką.

Plačiau apie investicijas ir finansavimą Europoje

Kas toliau?

2016 m.
  • Bus vertinama (taip pat ir valstybių bei vyriausybių vadovų lygmeniu) padaryta pažanga.
  • Prieš daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą gali būti svarstomos tolesnės galimybės.