Nosilci projektov: registrirajte projekt

Projektni obrazec

Svoj naložbeni projekt lahko že oddate: prenesite in izpolnite spletni projektni obrazec EIPPProjektni obrazec.

Obrazec lahko izpolnite v enem od uradnih jezikov EU. Evropska komisija bo poskrbela za brezplačen prevod v angleščino in ga objavila informativno.  Za verodostojno različico projekta na portalu EIPP bo veljala samo različica v izvirnem jeziku projekta.

Informacije o projektu bodo objavljene, potem ko bo Evropska komisija preverila, ali projekt izpolnjuje pogoje.

Ko bo popolnost projektne vloge potrjena, bo zasebnim nosilcem projekta zaračunana znižana pristojbina v višini 100 evrov. To bo veljalo le v začetni fazi delovanja portala, pozneje bo pristojbina znašala do 250 evrov. Nosilci projektov iz javnega sektorja so oproščeni plačila pristojbine za oddani projekt.

Evropski portal za naložbene projekte ima posredniško vlogo in ne pomeni jamstva, da bo oddani projekt prejel finančna sredstva. Po drugi strani pa nosilec projekta, ko odda projekt, s tem ne prevzame nobenih pravnih obveznosti do portala EIPP.

Z objavo podatkov o svojem projektu na evropskem portalu naložbenih projektov boste nanj opozorili potencialne vlagatelje po vsem svetu. Toda objava na portalu EIPP ni isto kot vloga za finančna sredstva sklada EFSI ali drugih instrumentov EU/EIB. Več informacij o finančni pomoči iz sklada EFSI boste našli na spletišču Evropske investicijske banke www.eib.org/efsi.

Upravičenost projekta

Da bo projekt objavljen na portalu, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • višina skupnih stroškov projekta vsaj 10 milijonov evrov
 • spada v enega vnaprej določenih sektorjev z visoko gospodarsko dodano vrednostjo (nosilci projekta lahko izberejo dva sektorja za projekt)
 • začetek izvajanja v treh letih po oddaji projekta
 • nosilec projekta mora biti javni ali zasebni pravni subjekt s sedežem v državi EU
 • skladnost z vso veljavno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo

Objava projekta se lahko zavrne na podlagi zakonskih omejitev, slovesa in drugih razlogov.

Zajeti sektorji

Gospodarstvo, temelječe na znanju, in digitalno gospodarstvo

 • Raziskave, razvoj in inovacije
 • Informacijska infrastruktura, vključno s širokopasovnim dostopom
 • Druga digitalna področja, vključno digitalne vsebine in storitve

Energetska unija

 • Pridobivanje energije iz obnovljivih virov
 • Pridobivanje energije iz konvencionalnih virov
 • Energijska učinkovitost
 • Elektroenergetska infrastruktura
 • Plinska infrastruktura
 • Pridobivanje in rafiniranje goriva
 • Raziskave v energetiki

Promet

 • Vseevropsko omrežje
 • Multimodalna vozlišča
 • Projekti urbane mobilnosti
 • Nove tehnologije in zeleni promet
 • Vozila in prometni sistemi

Socialna infrastruktura in drugo

 • Človeški kapital, izobraževanje in usposabljanje
 • Zdravstvo
 • Kulturne in ustvarjalne dejavnosti
 • Turizem
 • Socialna infrastruktura, socialno in solidarnostno gospodarstvo

Viri in okolje

 • Naravni viri
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja, gozdarstvo in biogospodarstvo
 • Gospodarna raba virov in varstvo okolja, vključno z modrim gospodarstvom
 • Podnebne spremembe

Financiranje MSP in podjetij s srednjo tržno kapitalizacijo

Vlagatelji: izberite projekt

Evropski portal za naložbene projekte je zasnovan kot osrednja informacijska platforma o projektih EU in omogoča vlagateljem, da poiščejo najustreznejše naložbene priložnosti z uporabo naprednega iskanja in iskalnih kriterijev ter samodejnih obvestil. Prvi projekti bodo objavljeni v prihodnjih tednih.

O evropskem portalu naložbenih projektov

Evropski portal naložbenih projektov (EIPP) je popolnoma nov spletni portal, ki omogoča javnim in zasebnim nosilcem projektov s sedežem v EU, da s svojim projektom seznanijo morebitne vlagatelje po vsem svetu.

Nastal je kot del naložbenega načrta za Evropo, ki želi sprostiti naložbe, spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje v EU, in uresničuje željo vlagateljev, da bi bile naložbene priložnosti v EU zbrane na osrednji informacijski platformi.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Za informacije na tej strani velja izjava o omejitvi odgovornosti.