PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  EU:n lainsäädännön keskeiset osapuolet
 

Asiakirja KOM - Komissio. Vuosi 2009. Numero 0665.

1
COM (2009) 665 - COM (2009) 565
2
COM (2009) 559 - COM (2009) 496
3
COM (2009) 491 - COM (2009) 391
4
COM (2009) 384 - COM (2009) 293
5
COM (2009) 280 - COM (2009) 139
6
COM (2009) 136 - COM (2008) 887
7
COM (2008) 861 - COM (2008) 727
8
COM (2008) 700 - COM (2008) 543
9
COM (2008) 530-2 - COM (2008) 242
10
COM (2008) 229 - COM (2007) 793
11
COM (2007) 792 - COM (2007) 367
12
COM (2007) 350-2 - COM (2006) 602
13
COM (2006) 559-2 - COM (2005) 397
14
COM (2005) 369-2 - COM (2005) 190-10
15
COM (2005) 190-11 - COM (2003) 828
16
COM (2003) 827 - COM (1998) 344
17
COM (1998) 96 - SEC (2009) 1551
18
SEC (2009) 1550 - SEC (2009) 1518
19
SEC (2009) 1097 - SEC (2008) 1903
COM (2009) 280    
81/362
Ehdotus: NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS vakautus- ja assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta siirtymisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian assosiaation toiseen vaiheeseen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 5 artiklan mukaisesti
COM (2009) 268     2009/0077/COD
82/362
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta
COM (2009) 267     2009/0076/COD
83/362
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
COM (2009) 255-2     2009/0073/APP
84/362
Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja mainittujen valtioiden välisen järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta
COM (2009) 229     2009/0066/APP
85/362
Ehdotus: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen tekemisestä
COM (2009) 223     2009/0070/COD
86/362
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan maanhavainnointiohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013)
COM (2009) 222     2009/0065/NLE
87/362
Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta
COM (2009) 217     2009/0063/COD
88/362
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ilmailun turvamaksuista
COM (2009) 207     2009/0064/COD
89/362
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta
COM (2009) 197     2009/0059/COD
90/362
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories
COM (2009) 195     2009/0058/COD
91/362
Εhdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta
COM (2009) 194     2009/0060/COD
92/362
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta
COM (2009) 189     2009/0057/COD
93/362
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta
COM (2009) 187     2009/0055/CNS
94/362
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta
COM (2009) 185     2009/0056/COD
95/362
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI …/…/EY audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi)
COM (2009) 182     2009/0062/NLE
96/362
Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
COM (2009) 154     2009/0157/COD
97/362
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta
COM (2009) 151     2009/0051/COD
98/362
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta
COM (2009) 142     2009/0048/COD
99/362
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisalaan kuuluvien säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta
COM (2009) 139     2009/0047/COD
100/362
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 912/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta
1
COM (2009) 665 - COM (2009) 565
2
COM (2009) 559 - COM (2009) 496
3
COM (2009) 491 - COM (2009) 391
4
COM (2009) 384 - COM (2009) 293
5
COM (2009) 280 - COM (2009) 139
6
COM (2009) 136 - COM (2008) 887
7
COM (2008) 861 - COM (2008) 727
8
COM (2008) 700 - COM (2008) 543
9
COM (2008) 530-2 - COM (2008) 242
10
COM (2008) 229 - COM (2007) 793
11
COM (2007) 792 - COM (2007) 367
12
COM (2007) 350-2 - COM (2006) 602
13
COM (2006) 559-2 - COM (2005) 397
14
COM (2005) 369-2 - COM (2005) 190-10
15
COM (2005) 190-11 - COM (2003) 828
16
COM (2003) 827 - COM (1998) 344
17
COM (1998) 96 - SEC (2009) 1551
18
SEC (2009) 1550 - SEC (2009) 1518
19
SEC (2009) 1097 - SEC (2008) 1903

PreLex  |  Haku > Yksinkertainen > Tarkennettu  |  Tietokannan kuvaus  |  Beginning Beginning