PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
 

KOM dokuments. Gads 2009. Numurs 0665.

1
COM (2009) 665 - COM (2009) 565
2
COM (2009) 559 - COM (2009) 496
3
COM (2009) 491 - COM (2009) 391
4
COM (2009) 384 - COM (2009) 293
5
COM (2009) 280 - COM (2009) 139
6
COM (2009) 136 - COM (2008) 887
7
COM (2008) 861 - COM (2008) 727
8
COM (2008) 700 - COM (2008) 543
9
COM (2008) 530-2 - COM (2008) 242
10
COM (2008) 229 - COM (2007) 793
11
COM (2007) 792 - COM (2007) 367
12
COM (2007) 350-2 - COM (2006) 602
13
COM (2006) 559-2 - COM (2005) 397
14
COM (2005) 369-2 - COM (2005) 190-10
15
COM (2005) 190-11 - COM (2003) 828
16
COM (2003) 827 - COM (1998) 344
17
COM (1998) 96 - SEC (2009) 1551
18
SEC (2009) 1550 - SEC (2009) 1518
19
SEC (2009) 1097 - SEC (2008) 1903
COM (2009) 665    
1/362
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām
COM (2009) 652    
2/362
Priekšlikums PADOMES REGULA par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvineju
COM (2009) 638    
3/362
Priekšlikums PADOMES REGULA, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1859/2005, ar ko paredz dažus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Uzbekistānu
COM (2009) 634     2009/0176/COD
4/362
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (Kodificēta versija)
COM (2009) 620     2009/0174/APP
5/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai
COM (2009) 618    
6/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar kuru nosaka nostāju, kas jāpieņem Kopienas vārdā, par mehānismu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas īstenošanas pārskatīšanai, kurš jāpieņem Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas dalībvalstu konferences 3. sesijā (Doha / Katara, 2009. gada 9. līdz 13. novembris)
COM (2009) 611     2009/0996/COD
7/362
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā
COM (2009) 610     2009/0169/COD
8/362
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā (BONUS-169), ko īsteno vairākas dalībvalstis
COM (2009) 608    
9/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar ko Igaunijas Republikai un Slovēnijas Republikai atļauj piemērot atkāpi no 167. panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu
COM (2009) 606    
10/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Īslandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Šveices Konfederāciju par šo valstu līdzdalību to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot izpildvaru attiecībā uz Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu
COM (2009) 605     2009/0168/APP
11/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Īslandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Šveices Konfederāciju par šo valstu līdzdalību to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot izpildvaru attiecībā uz Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu
COM (2009) 593     2009/0173/COD
12/362
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Kopienas integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai
COM (2009) 588     2009/0163/COD
13/362
Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)
COM (2009) 587    
14/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par Kopienas nostāju attiecībā uz priekšlikumu grozīt Muitas konvenciju par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti (1975. gada TIR konvencija)
COM (2009) 585    
15/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Kopienas vārdā jāpieņem Līgumslēdzēju pušu sešpadsmitajā sanāksmē attiecībā uz priekšlikumiem izdarīt grozījumus Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) Protokola par īpaši aizsargājamām teritorijām un bioloģisko dažādību Vidusjūrā II un III pielikumā
COM (2009) 580     2009/0162/COD
16/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai
COM (2009) 577    
17/362
Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē
COM (2009) 576     2009/0161/COD
18/362
Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām
COM (2009) 566     2009/0160/NLE
19/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Fēru salu valdību par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību, ar ko Fēru salas iesaista Eiropas Kopienas Septītajā pamatprogrammā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)
COM (2009) 565    
20/362
Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Fēru salu valdību par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību, ar ko Fēru salas iesaista Eiropas Kopienas Septītajā pamatprogrammā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)
1
COM (2009) 665 - COM (2009) 565
2
COM (2009) 559 - COM (2009) 496
3
COM (2009) 491 - COM (2009) 391
4
COM (2009) 384 - COM (2009) 293
5
COM (2009) 280 - COM (2009) 139
6
COM (2009) 136 - COM (2008) 887
7
COM (2008) 861 - COM (2008) 727
8
COM (2008) 700 - COM (2008) 543
9
COM (2008) 530-2 - COM (2008) 242
10
COM (2008) 229 - COM (2007) 793
11
COM (2007) 792 - COM (2007) 367
12
COM (2007) 350-2 - COM (2006) 602
13
COM (2006) 559-2 - COM (2005) 397
14
COM (2005) 369-2 - COM (2005) 190-10
15
COM (2005) 190-11 - COM (2003) 828
16
COM (2003) 827 - COM (1998) 344
17
COM (1998) 96 - SEC (2009) 1551
18
SEC (2009) 1550 - SEC (2009) 1518
19
SEC (2009) 1097 - SEC (2008) 1903

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums