PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Proceso šalys
 

Dokumentas COM. Metai 2010. Numeris 0147.

COM (2009) 665    
1/14
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms
COM (2009) 588     2009/0163/COD
2/14
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS iš dalies keičiantis 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)
COM (2009) 580     2009/0162/COD
3/14
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai
COM (2009) 566     2009/0160/NLE
4/14
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Farerų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), sudarymo Europos bendrijos vardu
COM (2009) 459     2009/0128/COD
5/14
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo
COM (2009) 326     2009/0085/NLE
6/14
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo Europos bendrijos vardu ir jos teisių ir pareigų įgyvendinimo bei vykdymo
COM (2009) 298     2009/0081/NLE
7/14
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos bendrijos vardu
COM (2009) 293     2009/0089/COD
8/14
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo įsteigiama didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
COM (2008) 778     2008/0222/COD
9/14
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products
COM (2007) 595     2007/0222/APP
10/14
Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo Komisija įgaliojama patvirtinti Europos bendrijos ir trečiųjų šalių sudarytų žuvininkystės partnerystės susitarimų protokolų pakeitimus
COM (2007) 144    
11/14
Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
COM (2007) 55-2     2007/0024/APP
12/14
Návrh EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS IR VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ, POSĖDŽIAVUSIŲ TARYBOJE, SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos ir jos valstybių narių Susitarimo dėl „Taikomos Sibiro maršrutų sistemos suderintų modernizavimo principų“ sudarymo su Rusijos Federacija pasikeičiant raštais ir jo laikino taikymo
COM (2005) 276-1     2005/0127/COD
13/14
Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą
COM (2001) 272     2001/0115/COD
14/14
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the criminal law protection of the Community's financial interests

PreLex  |  Paieška > Paprastas > Detaliai  |  Duomenų bazės aprašymas  |  Pradžia Pradžia