PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2007) 529 2007/0196/COD
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   32009L0073

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
09-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-200805-200806-200807-200808-200809-200810-200811-200812-200801-200902-200903-200904-200905-200906-200907-2009
^
19-09-2007
^
04-2008
^
08-2008
^
12-2008
^
13-07-2009
  Åtgärd:

Tillägg
  19-09-2007
Tillägg
  19-09-2007
Tillägg
  19-09-2007
Diskussioner i rådet
  03-12-2007
Diskussioner i rådet
  28-02-2008
Diskussioner i rådet
  06-06-2008
N.C.
  08-04-2009

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 47 par 2, art 55, 95  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Rådet  : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till direktiv 
Rådet  : Direktiv 
  19-09-2007 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Muntligt förfarande
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Obligatoriskt samråd Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Ansvarig GD Energi och transport
  Frivilligt samråd Regionkommittén
  Ansvarig Andris PIEBALGS
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2007/13045/   CS/2007/13045/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/9/   1.24.1
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2007/529/FINAL
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2008/4/   8
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till direktiv
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 47 par 2, art 55, 95  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007PC0529
  19-09-2007 Tillägg
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2007/13212/   CS/2007/13212/
Klicka här för att se dokumentet SEK/2007/1179/   SEK/2007/1179/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007SC1179
  19-09-2007 Tillägg
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2007/13219/   CS/2007/13219/
Klicka här för att se dokumentet SEK/2007/1180/   SEK/2007/1180/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007SC1180
  19-09-2007 Tillägg
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/2007/1182/   SEK/2007/1182/
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  21-09-2007 Översändande till rådet
  21-09-2007 Översändande till Europaparlamentet
  03-12-2007 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2007/274/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2835
  ÄMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI
  28-02-2008 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2008/45/
Klicka här för att se dokumentet CS/2008/7033/   CS/2008/7033/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2854
  ÄMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI
  10-04-2008 Yttrande från Regionkommittén
  Föredragande Michel LEBRUN
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2008/172/   55
Klicka här för att se dokumentet Regionkommittén/2008/21/   Regionkommittén/2008/21/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52008AR0021
  22-04-2008 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2008/211/   23
Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   EESK/2008/758/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52008AE0758(02)
  06-06-2008 Diskussioner i rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2008/10442/   CS/2008/10442/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2008/162/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2875
  ÄMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI
  09-07-2008 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Ansvarig Andris PIEBALGS
  Övertagande Andris PIEBALGS
  Föredragande Romano Maria LA RUSSA
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2009/294/   142
Rapport   TA/2008/347/
Rapport   A6/2008/257/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   2008AP0347
  09-07-2008 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Partiellt åtagande
  10-10-2008 Politisk överenskommelse om rådets gemensamma ståndpunkt
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2008/276/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2895
  ÄMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI
  09-01-2009 Rådets antagande av gemensam ståndpunkt
  Förfarande: Enhällighet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2008/14540/   CS/2008/14540/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2009/70/   37
  RÅDETS DAGORDNING SKRIFTLIGT FÖRFARANDE
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52009AG0009
  12-01-2009 Kommissionens antagande av uttalande om den gemensamma ståndpunkten
  Förfarande: Skriftligt förfarande
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2008/907/FINAL
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2010/76/   13
Klicka här för att se dokumentet CS/2009/5278/   CS/2009/5278/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52008DC0907
  12-01-2009 Översändande till rådet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  12-01-2009 Översändande till Europaparlamentet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  15-01-2009 EP:s mottagande av rådets gemensamma ståndpunkt
  08-04-2009 N.C.
  22-04-2009 EP:s yttrande vid 2:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Ansvarig Andris PIEBALGS
  Föredragande Antonio MUSSA
  Övertagande Andris PIEBALGS
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2010/184/   189
Rapport   A6/2009/238/
Rapport   TA/2009/244/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52009AP0244
  22-04-2009 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 2:a behandlingen
  Beslut : Åtagande
  Anmärkningar: Uppföljning av EP:s yttrande 2:a behandlingen; Åtagande beaktat i 2:a behandlingen
  22-06-2009 Antagande av kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar vid 2:a behandlingen
  Beslut : Yttrande med ändringar
  Förfarande: Delegering
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2011/26/   7
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2009/316/FINAL
Klicka här för att se dokumentet CS/2009/11468/   CS/2009/11468/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52009PC0316
  Anmärkningar: Uppföljning av EP:s yttrande 2:a behandlingen
  24-06-2009 Översändande till rådet av kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar i 2:a behandlingen
  24-06-2009 Översändande till Europaparlamentet av kommissionens yttrande om ändringarna vid 2:a behandlingen
  25-06-2009 Godkänt av rådet vid 2:a behandlingen
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2009/190/
Klicka här för att se dokumentet CS/2009/11128/   CS/2009/11128/
Klicka här för att se dokumentet CS/2009/11509/ADD 1   CS/2009/11509/ADD 1
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Direktiv
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2953
  ÄMNE MILJÖ
  13-07-2009 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet PE-CONS/2009/3649/   PE-CONS/2009/3649/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2009/211/   94
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Direktiv
  CELEXNUMMER Dokument Celex   32009L0073

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning