PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2006) 202 2006/0076/COD
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013)
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   32007D1482

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
05-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
17-05-2006
^
11-2006
^
02-2007
^
06-2007
^
11-12-2007
  Åtgärd:

Tillägg
  17-05-2006

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 95  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Rådet  : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till beslut 
Rådet  : Beslut 
  17-05-2006 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Skriftligt förfarande
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Ansvarig GD Skatter och tullar
  Obligatoriskt samråd Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Adressat Regionkommittén
  Ansvarig László KOVÁCS
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2006/9500/   CS/2006/9500/
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2006/202/FINAL
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/5/   1.10.6
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2006/176/   29
C6/2006/159/  C6/2006/159/  
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till beslut
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 95  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52006PC0202
  17-05-2006 Översändande till rådet
  17-05-2006 Översändande till Europaparlamentet
  17-05-2006 Tillägg
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2006/9500/ADD 1   CS/2006/9500/ADD 1
Klicka här för att se dokumentet SEK/2006/566/   SEK/2006/566/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52006SC0566
  17-01-2007 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Föredragande Umberto BURANI
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/1/2   1.10.9
Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   EESK/2007/83/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2007/93/   1
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007AE0083
  20-06-2007 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Ansvarig László KOVÁCS
  Föredragande Hans-Peter MARTIN
  Dokument: Rapport   A6/2007/117/
Rapport   TA/2007/268/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2008/146/   215
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007AP0268
  20-06-2007 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Åtagande
  22-11-2007 Godkännande av rådet vid 1:a behandlingen
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2007/15392/   CS/2007/15392/
Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2007/1748/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/11/   1.10.10
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Beslut
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2832
  ÄMNE KONKURRENSKRAFT
  11-12-2007 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet PE-CONS/2007/3633/   PE-CONS/2007/3633/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2007/330/   1
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/12/   1.10.11
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Beslut
  CELEXNUMMER Dokument Celex   32007D1482

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning