PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2005) 646 2005/0260/COD
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   32007L0065

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
12-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
15-12-2005
^
07-2006
^
12-2006
^
05-2007
^
11-12-2007
  Åtgärd:

Tillägg
  15-12-2005
Tillägg
  15-12-2005
Diskussioner i rådet
  18-05-2006
Diskussioner i rådet
  13-11-2006
Rättelse
  07-11-2007

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 47 par 2, 55  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till direktiv 
  15-12-2005 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Muntligt förfarande
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Frivilligt samråd Europeiska ekonomiska och sociala kommittén; Regionkommittén
  Ansvarig GD Informationssamhälle och medier
  Ansvarig Viviane REDING
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2005/12/   1.3.103
C6/2005/443/  C6/2005/443/  
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2006/49/   37
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2005/646/FINAL
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till direktiv
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 47 par 2, 55  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52005PC0646
  15-12-2005 Översändande till rådet
  15-12-2005 Översändande till Europaparlamentet
  15-12-2005 Tillägg
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/2005/1626/   SEK/2005/1626/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52005SC1626
  15-12-2005 Tillägg
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/2005/1625/   SEK/2005/1625/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52005SC1625
  18-05-2006 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2006/131/
Klicka här för att se dokumentet CS/2006/9547/   CS/2006/9547/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2729
  ÄMNE UTBILDNING, UNGDOM OCH KULTUR
  13-09-2006 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Föredragande Bernardo HERNANDEZ BATALLER
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2006/318/   202
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/9/   1.14.4
Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   EESK/2006/1178/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52006AE1178
  11-10-2006 Yttrande från Regionkommittén
  Föredragande Karl-Heinz LAMBERTZ
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/10/   1.14.2
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2007/51/   7
Klicka här för att se dokumentet Regionkommittén/2006/106/   Regionkommittén/2006/106/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52006AR0106
  13-11-2006 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2006/309/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2762
  ÄMNE KULTUR OCH AUDIOVISUELLA FRÅGOR
  13-12-2006 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Övertagande Viviane REDING
  Ansvarig Viviane REDING
  Föredragande Ruth HIERONYMI
  Dokument: Rapport   A6/2006/399/
Rapport   TA/2006/559/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/12/   1.14.4
  13-12-2006 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Partiellt åtagande
  29-03-2007 Kommissionens antagande av ändrat förslag
  Förfarande: Delegering
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2007/170/FINAL
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2007/181/   12
Klicka här för att se dokumentet CS/2007/7944/   CS/2007/7944/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007PC0170
  29-03-2007 Översändande till rådet av ändrat förslag
  29-03-2007 Översändande till Europaparlamentet av omprövat förslag
  24-05-2007 Politisk överenskommelse om rådets gemensamma ståndpunkt
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2007/9976/   CS/2007/9976/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/5/   1.14.1
Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2007/706/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2007/114/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2802
  ÄMNE UTBILDNING, UNGDOM OCH KULTUR
  15-10-2007 Rådets antagande av gemensam ståndpunkt
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2007/307/   1
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2007/236/
Klicka här för att se dokumentet CS/2007/13708/   CS/2007/13708/
Klicka här för att se dokumentet CS/2007/10076/   CS/2007/10076/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/10/   1.14.3
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2823
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007AG0018
  ÄMNE ALLMÄNNA FRÅGOR
  18-10-2007 Kommissionens antagande av uttalande om den gemensamma ståndpunkten
  Förfarande: Skriftligt förfarande
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2007/639/FINAL
Klicka här för att se dokumentet CS/2007/14134/   CS/2007/14134/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2008/196/   4
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007PC0639
  18-10-2007 Översändande till rådet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  18-10-2007 Översändande till Europaparlamentet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  25-10-2007 EP:s mottagande av rådets gemensamma ståndpunkt
  07-11-2007 Rättelse
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2007/639/FINAL/2
  29-11-2007 EP:s yttrande vid 2:a behandlingen
  Beslut : Godkännande utan ändringar
  Övertagande Viviane REDING
  Ansvarig Viviane REDING
  Föredragande Ruth HIERONYMI
  Dokument: Rapport   A6/2007/442/
Rapport   TA/2007/555/
Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2007/1809/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/11/   1.14.9
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2008/297/   131
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52007AP0555
  11-12-2007 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2007/332/   27
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2007/12/   1.14.2
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Direktiv
  CELEXNUMMER Dokument Celex   32007L0065

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning