PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2004) 650 2004/0237/COD
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   32006L0052

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
10-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-2006
^
11-10-2004
^
04-2005
^
08-2005
^
12-2005
^
05-07-2006
  Åtgärd:

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Konsumentpolitik 
Hälsoskydd 
Industripolitik 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 95  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Rådet  : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till direktiv 
Rådet  : Direktiv 
  11-10-2004 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Skriftligt förfarande
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Ansvarig GD Hälsa och konsumentskydd
  Obligatoriskt samråd Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Ansvarig David BYRNE
  Dokument: Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2004/1201/
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2004/650/FINAL
Klicka här för att se dokumentet CS/2004/13489/   CS/2004/13489/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2004/10/   1.4.56
C6/2004/139/  C6/2004/139/  
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2005/24/   9
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till direktiv
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 95  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52004PC0650
  11-10-2004 Översändande till rådet
  11-10-2004 Översändande till Europaparlamentet
  06-04-2005 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Föredragande Ann DAVISON
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2005/255/   59
Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   EESK/2005/384/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2005/4/   1.4.68
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52005AE0384
  26-10-2005 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Föredragande Mojca DRČAR MURKO
  Ansvarig Markos KYPRIANOU
  Övertagande Markos KYPRIANOU
  Dokument: Rapport   TA/2005/404/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2005/10/   1.4.68
Rapport   A6/2005/191/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2006/272/   416
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52005AP0404
  26-10-2005 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Åtagande
  02-06-2006 Godkännande av rådet vid 1:a behandlingen
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2006/148/
Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2006/724/
Klicka här för att se dokumentet CS/2006/10145/ADD 1   CS/2006/10145/ADD 1
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/6/   1.24.1
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Direktiv
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2733
  ÄMNE SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT KONSUMENTFRÅGOR
  05-07-2006 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2006/204/   10
Klicka här för att se dokumentet PE-CONS/2005/3663/   PE-CONS/2005/3663/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/7/8   1.24.5
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2007/78/   32
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Direktiv
  CELEXNUMMER Dokument Celex   32006L0052

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning