PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2004) 478 2004/0157/COD
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättandet av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II)
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   32006R1692

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
07-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-2006
^
14-07-2004
^
03-2005
^
09-2005
^
02-2006
^
24-10-2006
  Åtgärd:

Diskussioner i rådet
  21-04-2005

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Transportpolitik 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Rådet  : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till förordning 
Rådet  : Förordning 
  14-07-2004 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Muntligt förfarande
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Obligatoriskt samråd Europeiska ekonomiska och sociala kommittén; Regionkommittén
  Ansvarig GD Energi och transport
  Ansvarig Loyola DE PALACIO
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2004/11816/   CS/2004/11816/
C6/2004/88/  C6/2004/88/  
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2005/64/   4
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2004/478/FINAL
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2004/7/8   1.3.43
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till förordning
  Rättslig grund:  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52004PC0478
  15-07-2004 Översändande till rådet
  15-07-2004 Översändande till Europaparlamentet
  09-03-2005 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  Föredragande Philippe LEVAUX
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2005/234/   19
Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   EESK/2005/247/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2005/3/   1.4.29
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52005AE0247
  21-04-2005 Diskussioner i rådet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2005/84/
Klicka här för att se dokumentet CS/2005/8363/   CS/2005/8363/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2654
  ÄMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI
  17-05-2006 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Föredragande Reinhard RACK
  Ansvarig Jacques BARROT
  Övertagande Jacques BARROT
  Dokument: Rapport   TA/2006/211/
Rapport   A6/2005/408/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/5/   1.22.9
  17-05-2006 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Åtagande
  12-10-2006 Godkännande av rådet vid 1:a behandlingen
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/2006/13887/ADD 1   CS/2006/13887/ADD 1
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2006/10/   1.22.15
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2006/268/
Klicka här för att se dokumentet CS/2006/13613/   CS/2006/13613/
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förordning
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2754
  ÄMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI
  24-10-2006 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2007/65/   12
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2006/328/   1
Klicka här för att se dokumentet PE-CONS/2006/3620/   PE-CONS/2006/3620/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   32006R1692

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning