PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (2002) 10 - 2 2002/0015/COD
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2007-programmet)
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   32002D2235

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Ekonomiska och sociala kommittén
01-200202-200203-200204-200205-200206-200207-200208-200209-200210-200211-200212-2002
^
17-01-2002
^
04-2002
^
06-2002
^
08-2002
^
03-12-2002
  Åtgärd:

Rådets slutsatser
  04-06-2002
N.C.
  16-10-2002

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Beskattning 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 95  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till beslut 
  17-01-2002 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Skriftligt förfarande
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Ansvarig GD Skatter och tullar
  Obligatoriskt samråd Ekonomiska och sociala kommittén
  Adressat Regionkommittén
  Ansvarig Frits BOLKESTEIN
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/2002/10/FINAL
Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2002/144/
Klicka här för att se dokumentet CS/2002/5520/   CS/2002/5520/
C5/2002/27/  C5/2002/27/  
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2002/1/-2   1.3.66
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2002/103/   361
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till beslut
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 95  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52002PC0010
  17-01-2002 Översändande till rådet
  17-01-2002 Översändande till Europaparlamentet
  04-06-2002 Rådets slutsatser
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2002/157/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2432
  ÄMNE EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FRÅGOR
  13-06-2002 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Övertagande Frits BOLKESTEIN
  Ansvarig Frits BOLKESTEIN
  Föredragande José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL
  Dokument: Rapport   A5/2002/182/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2002/6/   1.3.40
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2003/261/   497
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52002AP0310
  13-06-2002 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Avslag
  17-07-2002 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén
  Förfarande: Majoritet
  Föredragande José BENTO GONCALVES
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   ESK/2002/851/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2002/241/   81
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2002/7/-8   1.3.35
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52002AE0851
  26-07-2002 Rådets antagande av gemensam ståndpunkt
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2002/7/-8   1.3.35
Press release Europeiska unionens råd   PRES/2002/221/   3
Klicka här för att se dokumentet CS/2002/10612/   CS/2002/10612/
C5/2002/383/  C5/2002/383/  
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2002/228/   34
  RÅDETS DAGORDNING SKRIFTLIGT FÖRFARANDE
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52002AG0051
  20-08-2002 Kommissionens antagande av uttalande om den gemensamma ståndpunkten
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/2002/892/FINAL   SEK/2002/892/FINAL
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52002SC0892
  20-08-2002 Översändande till rådet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  20-08-2002 Översändande till Europaparlamentet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  05-09-2002 EP:s mottagande av rådets gemensamma ståndpunkt
  16-10-2002 N.C.
  24-10-2002 EP:s yttrande vid 2:a behandlingen
  Beslut : Godkännande utan ändringar
  Övertagande Frits BOLKESTEIN
  Ansvarig Frits BOLKESTEIN
  Föredragande José Manuel GARCIA-MARGALLO Y MARFIL
  Dokument: Press release Europeiska gemenskapernas kommission   IP/2002/1550/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2002/10/   1.3.25
Rapport   A5/2002/320/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C E/2003/300/   541
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52002AP0512
  03-12-2002 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet PE-CONS/2002/3669/   PE-CONS/2002/3669/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2002/341/   1
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2002/12/   1.3.45
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Beslut
  CELEXNUMMER Dokument Celex   32002D2235

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning