PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (1998) 266 - 2 1998/0169/COD
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om skapandet av ett samlat instrument för finansiering och programmering för kulturellt samarbete (programmet Kultur 2000)
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   32000D0508

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Regionkommittén
Förlikningskommittén
05-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-199906-199907-199908-199909-199910-199911-199912-199901-200002-2000
^
06-05-1998
^
11-1998
^
03-1999
^
08-1999
^
14-02-2000
  Åtgärd:

N.C.
  20-10-1999

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Kultur 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 151   Rådet  :  Traité/CE/art 151 par 5tiret1  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Rådet  : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till beslut 
Rådet  : Beslut 
  06-05-1998 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Muntligt förfarande
  Obligatoriskt samråd Regionkommittén
  Medverkande Enhet för långsiktiga studier; GD01; GD01A; GD01B; GD02; GD03; GD04; GD05; GD06; GD07; GD08; GD09; GD11; GD12; GD13; GD14; GD15; GD16; GD17; GD19; GD20; GD21; GD22; GD23; GD24; Generalsekretariatet; Publikationsbyrån; Statistikkontor
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Ansvarig GD10
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1998/211/   18
C4/1998/335/  C4/1998/335/  
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/1998/266/FINAL
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1998/5/   1.2.200
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till beslut
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 128 par 5premier tiret  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998PC0266
  28-05-1998 Översändande till rådet
  28-05-1998 Översändande till Europaparlamentet
  05-11-1998 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Ansvarig Marcelino OREJA
  Föredragande Nana MOUSKOURI
  Övertagande Marcelino OREJA
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1998/359/   43
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1998/11/   1.2.165
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998AP0370
  Anmärkningar: Eventuell medling för EP
  05-11-1998 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Partiellt åtagande
  Anmärkningar: Åtagande beaktat
  16-11-1998 Kommissionens antagande av ändrat förslag
  Förfarande: Delegering
  Ansvarig GD Utbildning och kultur
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1998/11/   1.2.165
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/1998/673/FINAL
C4/1998/645/  C4/1998/645/  
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till beslut
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998PC0673
  16-11-1998 Översändande till rådet av ändrat förslag
  16-11-1998 Översändande till Europaparlamentet av omprövat förslag
  17-11-1998 Politisk överenskommelse om rådets gemensamma ståndpunkt
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/1998/382/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1998/11/   1.2.165
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2134
  ÄMNE KULTUR
  19-11-1998 Yttrande från Regionkommittén
  Föredragande José Maria MUÑOA GANUZA; Christina TALLBERG
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1999/51/   68
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1998/11/   1.2.165
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998AR0227
  01-05-1999 Kommissionens ändring av rättslig grund
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/1999/581/FINAL   SEK/1999/581/FINAL
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 151  
  18-05-1999 Politisk överenskommelse om rådets gemensamma ståndpunkt
  ÄMNE KULTUR
  28-06-1999 Rådets antagande av gemensam ståndpunkt
  Förfarande: Enhällighet
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1998/232/   25
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1999/6/   1.2.157
Press release Europeiska unionens råd   PRES/1999/206/
Klicka här för att se dokumentet CS/1998/13328/   CS/1998/13328/
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Beslut
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 151 par 5tiret1  
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2195
  ÄMNE KULTUR
  20-07-1999 Översändande till rådet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  20-07-1999 Översändande till Europaparlamentet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/1999/1227/FINAL   SEK/1999/1227/FINAL
Klicka här för att se dokumentet CS/1999/10481/   CS/1999/10481/
  23-07-1999 EP:s mottagande av rådets gemensamma ståndpunkt
  Dokument: C5/1999/23/  C5/1999/23/  
  20-10-1999 N.C.
  28-10-1999 EP:s yttrande vid 2:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Föredragande Vasco GRAÇA MOURA
  Övertagande Viviane REDING
  Ansvarig Viviane REDING
  Dokument: Rapport   A5/1999/26/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1999/10/   1.3.56
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2000/154/   125
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51999AP0026(01)
  28-10-1999 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 2:a behandlingen
  Beslut : Partiellt åtagande
  Anmärkningar: Åtagande beaktat i 2:a behandlingen
  25-11-1999 Sammankallande av förlikningskommittén
  03-12-1999 Antagande av kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar vid 2:a behandlingen
  Beslut : Yttrande med ändringar
  Förfarande: Delegering
  Ansvarig GD Energi och transport
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1999/12/   1.2.88
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/1999/629/FINAL
C5/1999/316/  C5/1999/316/  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51999PC0629
  Anmärkningar: Uppföljning av EP:s yttrande 2:a behandlingen
  06-12-1999 Översändande till rådet av kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar i 2:a behandlingen
  06-12-1999 Översändande till Europaparlamentet av kommissionens yttrande om ändringarna vid 2:a behandlingen
  09-12-1999 Förlikningskommitténs beslut
  Beslut : Enighet om gemensamt utkast
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1999/12/   1.2.88
Klicka här för att se dokumentet PE-CONS/1999/3638/   PE-CONS/1999/3638/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/1999/405/
C5/1999/327/  C5/1999/327/  
  24-01-2000 Rådets beslut i 3:e behandlingen
  Beslut : Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/2000/13/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2000/1/-2   1.4.23
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2240
  ÄMNE JORDBRUK
  03-02-2000 EP:s beslut vid 3:e behandlingen
  Beslut : Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
  Föredragande Vasco GRAÇA MOURA
  Övertagande Viviane REDING
  Ansvarig Viviane REDING
  Dokument: Rapport   A5/2000/9/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2000/1/-2   1.4.23
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/2000/309/   61
  CELEXNUMMER Dokument Celex   52000AP0009
  14-02-2000 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet PE-CONS/1999/3638/   PE-CONS/1999/3638/
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/2000/63/   1
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/2000/1/-2   1.4.23
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Beslut
  CELEXNUMMER Dokument Celex   32000D0508

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning