PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (1998) 158 - 6 1998/0102/CNS
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EG) om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till landsbygdens utveckling
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   31999R1257

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Ekonomiska och sociala kommittén
Regionkommittén
Revisionsrätten
03-199804-199805-199806-199807-199808-199809-199810-199811-199812-199801-199902-199903-199904-199905-1999
^
18-03-1998
^
07-1998
^
10-1998
^
01-1999
^
17-05-1999
  Åtgärd:

Rådets slutsatser
  25-05-1998

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Jordbruk 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 36   ;  Traité/CE/art 37  
Förfarande:
Kommissionen : Samrådsförfarandet 
Rådet  : Samrådsförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till förordning 
Rådet  : Förordning 
  18-03-1998 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Muntligt förfarande
  Medverkande GD04; GD11; GD16; GD19; GD20
  Adressat för rättsakt Rådet
  Obligatoriskt samråd Europaparlamentet
  Frivilligt samråd Ekonomiska och sociala kommittén; Regionkommittén
  Ansvarig GD06
  Dokument: C4/1998/297/  C4/1998/297/  
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1998/170/   67
Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/1998/158/FINAL
Klicka här för att se dokumentet CS/1998/7073/   CS/1998/7073/
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1998/3/   I.7
  Förfarande: Samrådsförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till förordning
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 43   ;  Traité/CE/art 42  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998PC0158(06)
  19-03-1998 Översändande till rådet
  19-03-1998 Översändande till Europaparlamentet
  25-05-1998 Rådets slutsatser
  Förfarande: Enhällighet
  Dokument: Press release Europeiska unionens råd   PRES/1998/158/
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT B PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2098
  09-09-1998 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén
  Föredragande Adalbert KIENLE
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1998/407/   210
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1998/9/   I.2
Dokument Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala kommitté   ESK/1998/1154/
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998AC1154
  22-09-1998 Yttrande från EP-utskott - enda behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för kvinnors rättigheter
  Föredragande Anne VAN LANCKER
  24-09-1998 Yttrande från EP-utskott - enda behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  Föredragande Hans LINDQVIST
  28-09-1998 Yttrande från EP-utskott - enda behandlingen
  Författare till yttrande Fiskeriutskottet
  Föredragande Dominique F.C. SOUCHET
  06-10-1998 Yttrande från EP-utskott - enda behandlingen
  Författare till yttrande Budgetkontrollutskottet
  Föredragande Salvador GARRIGA POLLEDO
  12-10-1998 Yttrande från EP-utskott - enda behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för regionalpolitik
  Föredragande James NICHOLSON
  13-10-1998 Yttrande från EP-utskott - enda behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi
  Föredragande Felipe CAMISON ASENSIO
  13-10-1998 Yttrande från EP-utskott - enda behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
  Föredragande Riitta MYLLER
  29-10-1998 Revisionsrättens yttrande
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1998/401/   1
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998AA0010
  03-11-1998 EP-utskottsbetänkande vid enda behandlingen
  Författare till rapport Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  Föredragande Willi GÖRLACH
  Dokument: EP-dokument//227091/  EP-dokument//227091/  
  14-01-1999 Yttrande från Regionkommittén
  Föredragande Connie HANNIFY; Robert SAVY
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1999/93/   9
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1999/1/-2   I.7
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51998AR0308
  21-04-1999 EP-utskottsbetänkande vid enda behandlingen
  Författare till rapport Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  Föredragande Willi GÖRLACH
  Dokument: EP-dokument//229935/  EP-dokument//229935/  
  01-05-1999 Kommissionens ändring av rättslig grund
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/1999/581/FINAL   SEK/1999/581/FINAL
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 36   ;  Traité/CE/art 37  
  06-05-1999 EP:s yttrande vid enda behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Ansvarig Franz FISCHLER
  Övertagande Monika WULF-MATHIES
  Föredragande Willi GÖRLACH
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1999/5/   I.15
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1999/279/   375
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51999AP0229
  06-05-1999 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag - enda behandling
  Beslut : Avslag
  17-05-1999 Formellt antagande av rådet
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet CS/1999/7409/   CS/1999/7409/
Press release Europeiska unionens råd   PRES/1999/149/   5
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/1999/160/   80
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1999/5/   I.15
  Förfarande: Samrådsförfarandet
  Typ av ärende: Förordning
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2178
  CELEXNUMMER Dokument Celex   31999R1257
  ÄMNE JORDBRUK

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning