PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer
Detalj
Print
COM (1995) 86 - 2 1995/0074/COD
FOERSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RAADETS DIREKTIV OM AENDRING AV RAADETS DIREKTIV 89/552/EEG OM SAMORDNING AV VISSA BESTAEMMELSER SOM FASTSTAELLTS I MEDLEMSSTATERNAS LAGAR OCH ANDRA FOERFATTNINGAR OM UTFOERANDET AV SAENDNINGSVERKSAMHET FOER TELEVISION
gemenskapens gällande lagstiftning Dokument Celex   31997L0036

Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Rådet
Ekonomiska och sociala kommittén
Förlikningskommittén
05-199506-199507-199508-199509-199510-199511-199512-199501-199602-199603-199604-199605-199606-199607-199608-199609-199610-199611-199612-199601-199702-199703-199704-199705-199706-1997
^
31-05-1995
^
01-1996
^
06-1996
^
11-1996
^
30-06-1997
  Åtgärd:

Institutionernas verksamhet:
OEIL

Verksamhetsområde:
Informationsspridning 
Kultur 
Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster 
Rättslig grund:
Kommissionen :  Traité/CE/art 57 par 2   ;  Traité/CE/art 66  
Förfarande:
Kommissionen : Medbeslutandeförfarandet 
Typ av ärende:
Kommissionen : Förslag till direktiv 
  31-05-1995 Antagande av kommissionen
  Förfarande: Delegering
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Ansvarig GD10
  Medverkande GD11; GD13; GD15
  Frivilligt samråd Ekonomiska och sociala kommittén
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/1995/86/FINAL
C4/1995/200/  C4/1995/200/  
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1995/185/   4
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1995/5/   1.3.159
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till direktiv
  Rättslig grund:  Traité/CE/art 57 par 2   ;  Traité/CE/art 66  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51995PC0086
  31-05-1995 Översändande till rådet
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  31-05-1995 Översändande till Europaparlamentet
  13-09-1995 Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén
  Föredragande Roger RAMAEKERS
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1995/301/   35
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1995/9/   1.3.138
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51995AC0972
  18-10-1995 EP-utskottets yttrande vid 1:a behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för rättsliga frågor och medborgerliga rättigheter
  Föredragande Roberto BARZANTI
  13-11-1995 EP-utskottets yttrande vid 1:a behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  Föredragande Gérard J.J. CAUDRON
  21-11-1995 EP-utskottets yttrande vid 1:a behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
  Föredragande Philip WHITEHEAD
  22-11-1995 EP-utskottets yttrande vid 1:a behandlingen
  Författare till yttrande Utskottet för externa ekonomiska förbindelser
  Föredragande Franco MALERBA
  06-01-1996 EP-utskottsbetänkande vid 1:a behandlingen
  Författare till rapport Utskottet för utbildning, ungdom och kultur
  Föredragande Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokument: EP-dokument//213974/  EP-dokument//213974/  
  14-02-1996 EP:s yttrande vid 1:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Föredragande Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karin JUNKER
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1996/65/   113
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1996/1//2   1.3.223
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51996AP0018
  Anmärkningar: Eventuell medling för EP
  14-02-1996 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 1:a behandlingen
  Beslut : Partiellt åtagande
  Övertagande Marcelino OREJA
  Anmärkningar: Åtagande beaktat
  07-05-1996 Kommissionens antagande av ändrat förslag
  Förfarande: Delegering
  Adressat för rättsakt Europaparlamentet; Rådet
  Medverkande GD13; GD15
  Ansvarig GD10
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/1996/200/FINAL
C4/1996/290/  C4/1996/290/  
Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1996/221/   10
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1996/5/   1.3.176
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Förslag till direktiv
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51996PC0200
  07-05-1996 Översändande till rådet av ändrat förslag
  07-05-1996 Översändande till Europaparlamentet av omprövat förslag
  11-06-1996 Politisk överenskommelse om rådets gemensamma ståndpunkt
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1996/6/   1.3.227
  RÅDSMÖTE 1936
  08-07-1996 Rådets antagande av gemensam ståndpunkt
  Förfarande: Kvalificerad majoritet
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1996/264/   52
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1996/7//8   1.3.245
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 1942
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51996AG0911(09)
  12-07-1996 Översändande till Europaparlamentet av uttalandet om den gemensamma ståndpunkten
  Dokument: Klicka här för att se dokumentet SEK/1996/1292/FINAL   SEK/1996/1292/FINAL
  29-10-1996 EP-utskottsbetänkande vid 2:a behandlingen
  Författare till rapport Utskottet för utbildning, ungdom och kultur
  Föredragande Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokument: EP-dokument//219404/  EP-dokument//219404/  
  12-11-1996 EP:s yttrande vid 2:a behandlingen
  Beslut : Godkännande med ändringar
  Föredragande Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1996/362/   56
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1996/11/   1.3.224
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51996AP0346
  12-11-1996 Kommissionens ståndpunkt avseende Europaparlamentets ändringsförslag vid 2:a behandlingen
  Beslut : Partiellt åtagande
  Övertagande Marcelino OREJA
  Anmärkningar: Åtagande beaktat i 2:a behandlingen
  04-12-1996 Antagande av kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar vid 2:a behandlingen
  Beslut : Yttrande med ändringar
  Förfarande: Delegering
  Ansvarig GD10
  Dokument: Dokument Europeiska gemenskapernas kommission   KOM/1996/626/FINAL
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1996/12/   1.3.234
C4/1996/653/  C4/1996/653/  
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51996DC0626
  Anmärkningar: Uppföljning av EP:s yttrande 2:a behandlingen
  04-12-1996 Översändande till rådet av kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringar i 2:a behandlingen
  04-12-1996 Översändande till Europaparlamentet av kommissionens yttrande om ändringarna vid 2:a behandlingen
  16-04-1997 Sammankallande av förlikningskommittén
  16-04-1997 Förlikningskommitténs beslut
  Beslut : Enighet om gemensamt utkast
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1997/4/   1.3.222
  29-05-1997 EP-utskottsbetänkande - 3:e behandlingen
  Författare till rapport Europaparlamentets delegering till förlikningskommittén
  Föredragande Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokument: EP-dokument//222100/  EP-dokument//222100/  
  10-06-1997 EP:s beslut vid 3:e behandlingen
  Beslut : Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
  Föredragande Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT C/1997/200/   25
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1997/6/   1.3.278
  CELEXNUMMER Dokument Celex   51997AP0201
  19-06-1997 Rådets beslut i 3:e behandlingen
  Beslut : Godkännande av förlikningskommitténs gemensamma utkast
  Förfarande: Enhällighet
  Dokument: Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1997/6/   1.3.278
  RÅDETS DAGORDNING PUNKT A PÅ RÅDETS DAGORDNING
  RÅDSMÖTE 2017
  30-06-1997 Undertecknande av Europaparlamentet och rådet
  Dokument: Europeiska gemenskapernas officiella tidning   EUT L/1997/202/   60
Europeisk unionens bulletin   Bulletinen/1997/6/   1.3.278
  Förfarande: Medbeslutandeförfarandet
  Typ av ärende: Direktiv
  CELEXNUMMER Dokument Celex   31997L0036

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning