PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Aktéri
Podrobnosti
Vytlačiť
COM (2011) 453 2011/0203/COD
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte
Platná legislatíva Spoločenstva Celex dokument   52013L0036

Európska komisia
Európsky parlament
Rada
Európska centrálna banka
07-201108-201109-201110-201111-201112-201101-201202-201203-201204-201205-201206-201207-201208-201209-201210-201211-201212-201201-201302-201303-201304-201305-201306-2013
^
20-07-2011
^
02-2012
^
07-2012
^
11-2012
^
26-06-2013
  Udalosti:

Prijatie Komisiou
  20-07-2011
Dodatok
  20-07-2011
Dodatok
  20-07-2011
Postúpenie Rade
  22-07-2011
Diskusie v Rade
  30-11-2011
Diskusie v Rade
  02-05-2012
Diskusie v Rade
  15-05-2012
Diskusie v Rade
  13-11-2012
Politická dohoda Rady
  05-03-2013

Činnosť inštitúcií:
OEIL

Oblasti:
Právny(e) základ(y)
Komisia :  TFUE/art 53 par 1  
Postupy:
Komisia : Postup spolurozhodovania 
Typ aktu:
Komisia : NÁVRH SMERNICE 
Rada  : Smernica 
  20-07-2011 Prijatie Komisiou
  Spôsob rozhodovania: Ústny postup
  Nepovinná konzultácia Európska centrálna banka; Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov; Európsky hospodársky a sociálny výbor
  Zodpovedný Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
  Adresát formálneho aktu Európsky parlament; Rada
  Zodpovedný Michel BARNIER
  Dokumenty: Úradný vestník   Ú. v. C/2011/335/   4
Tlačová správa Komisie   Tlacové správy Komisie/2011/915/
Dokument Komisie   KOM/2011/453/FINAL
  Postupy: Postup spolurozhodovania
  Typ aktu: NÁVRH SMERNICE
  Právny(e) základ(y)  TFUE/art 53 par 1  
  NUMERO CELEX Celex dokument   52011PC0453
  20-07-2011 Dodatok
  Dokumenty: Kliknite sem pre zobrazenie dokumentu SEK/2011/952/FINAL   SEK/2011/952/FINAL
  NUMERO CELEX Celex dokument   52011SC0952
  20-07-2011 Dodatok
  Dokumenty: Kliknite sem pre zobrazenie dokumentu SEK/2011/953/FINAL   SEK/2011/953/FINAL
  NUMERO CELEX Celex dokument   52011SC0953
  22-07-2011 Postúpenie Rade
  22-07-2011 Postúpenie Európskemu parlamentu
  30-11-2011 Diskusie v Rade
  Dokumenty: Tlačová správa Rady   Tlacová správa Rady/2011/456/
  PROGRAM RADY BOD "A" PROGRAMU RADY
  ZASADNUTIE RADY 3129
  PREDMET HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
  25-01-2012 Stanovisko Európskej centrálnej banky
  Dokumenty: Úradný vestník   Ú. v. C/2012/105/   1
  NUMERO CELEX Celex dokument   52012AB0005
  10-02-2012 Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
  Dokumenty: Úradný vestník   Ú. v. C/2012/175/   1
  NUMERO CELEX Celex dokument   52012XX0619(01)
  02-05-2012 Diskusie v Rade
  Dokumenty: Tlačová správa Rady   Tlacová správa Rady/2012/184/
  PROGRAM RADY BOD "B" PROGRAMU RADY
  ZASADNUTIE RADY 3163
  PREDMET HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
  15-05-2012 Diskusie v Rade
  Dokumenty: Tlačová správa Rady   Tlacová správa Rady/2012/198/
  PROGRAM RADY BOD "B" PROGRAMU RADY
  ZASADNUTIE RADY 3167
  PREDMET HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
  13-11-2012 Diskusie v Rade
  Dokumenty: Tlačová správa Rady   Tlacová správa Rady/2012/465/
  PROGRAM RADY BOD "B" PROGRAMU RADY
  ZASADNUTIE RADY 3198
  PREDMET HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
  05-03-2013 Politická dohoda Rady
  PROGRAM RADY BOD "B" PROGRAMU RADY
  ZASADNUTIE RADY 3227
  PREDMET HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
  16-04-2013 Stanovisko Európskeho parlamentu v 1. čítaní
  Rozhodnutie : Schválenie so zmenami a doplneniami
  Spravodajca Othmar KARAS
  Poverenie Michel BARNIER
  Zodpovedný Michel BARNIER
  Dokumenty: Správa   TA/2013/114/P7
  16-04-2013 Pozícia Komisie k zmenám a doplneniam EP v 1. čítaní
  Rozhodnutie : Schválenie
  20-06-2013 Schválenie Radou v 1. čítaní
  Typ aktu: Smernica
  26-06-2013 Prijatie zo strany Európskeho parlamentu a Rady
  Dokumenty: Úradný vestník   Ú. v. L/2013/176/   338
Úradný vestník   Ú. v. L/2013/208/   73
Kliknite sem pre zobrazenie dokumentu Dokument EP a Rady (spolurozhodovanie)/2013/15/   Dokument EP a Rady (spolurozhodovanie)/2013/15/
  Typ aktu: Smernica
  NUMERO CELEX Celex dokument   52013L0036

PreLex - hlavná stránka  |  Vyhľadávanie > Jednoduché > Rozšírené  |  Opis databázy  |  Začiatok Začiatok