PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  instanties
Detail
Print
COM (1995) 86 - 2 1995/0074/COD
VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 89/552/EEG VAN DE RAAD BETREFFENDE DE COORDINATIE VAN BEPAALDE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN IN DE LID-STATEN INZAKE DE UITOEFENING VAN TELEVISIE-OMROEPACTIVITEITEN
geldende Gemeenschapswetgeving Document Celex   31997L0036

Europese Commissie
Europees Parlement
Raad
Economisch en Sociaal Comité
Bemiddelingscomité
05-199506-199507-199508-199509-199510-199511-199512-199501-199602-199603-199604-199605-199606-199607-199608-199609-199610-199611-199612-199601-199702-199703-199704-199705-199706-1997
^
31-05-1995
^
01-1996
^
06-1996
^
11-1996
^
30-06-1997
  Gebeurtenissen:

Toezending aan Raad
  31-05-1995
Toezending aan EP
  31-05-1995
Advies ESC
  13-09-1995
Advies EP in 2de lezing
  12-11-1996

Werkzaamheden van de instellingen:
OEIL

Gebieden:
Verspreiding van informatie 
Cultuur 
Recht van vestiging en vrij verrichten van diensten 
Rechtsgrondslag:
Commissie :  Traité/CE/art 57 par 2   ;  Traité/CE/art 66  
Procedure:
Commissie : Medebeslissingsprocedure 
Soort dossier:
Commissie : Voorstel voor een richtlijn 
  31-05-1995 Aanneming door de Commissie
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Geassocieerd DG11; DG13; DG15
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Facultatieve raadpleging Economisch en Sociaal Comité
  Verantwoordelijk DG10
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1995/86/FINAL
C4/1995/200/  C4/1995/200/  
Publicatieblad   PB C/1995/185/   4
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1995/5/   1.3.159
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een richtlijn
  Rechtsgrondslag:  Traité/CE/art 57 par 2   ;  Traité/CE/art 66  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51995PC0086
  31-05-1995 Toezending aan Raad
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  31-05-1995 Toezending aan EP
  13-09-1995 Advies ESC
  Rapporteur Roger RAMAEKERS
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1995/301/   35
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1995/9/   1.3.138
  CELEX-NUMMER Document Celex   51995AC0972
  18-10-1995 Advies EP-commissie 1ste lezing
  Auteur advies EP-comm. jurid. zaken, rechten v/d burger
  Rapporteur voor advies Roberto BARZANTI
  13-11-1995 Advies EP-commissie 1ste lezing
  Auteur advies EP-comm. econ. monet. zaken, industriebeleid
  Rapporteur voor advies Gérard J.J. CAUDRON
  21-11-1995 Advies EP-commissie 1ste lezing
  Auteur advies EP-comm. milieubeheer en volksgezondheid
  Rapporteur voor advies Philip WHITEHEAD
  22-11-1995 Advies EP-commissie 1ste lezing
  Auteur advies EP-comm. externe econ. betrekkingen
  Rapporteur voor advies Franco MALERBA
  06-01-1996 Verslag EP-commissie in 1ste lezing
  Auteur verslag EP-comm. cultuur, jeugd en onderwijs
  Rapporteur Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Documenten: Document EP//213974/  Document EP//213974/  
  14-02-1996 Advies EP in 1ste lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karin JUNKER
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1996/65/   113
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1996/1//2   1.3.223
  CELEX-NUMMER Document Celex   51996AP0018
  Opmerkingen: Mogelijk overleg voor EP
  14-02-1996 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 1ste lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  Overname Marcelino OREJA
  Opmerkingen: Toezegging nagekomen
  07-05-1996 Aanneming door Comm. van gewijzigd voorstel
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Ontvanger voor aanneming Europees Parlement; Raad
  Geassocieerd DG13; DG15
  Verantwoordelijk DG10
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1996/200/FINAL
C4/1996/290/  C4/1996/290/  
Publicatieblad   PB C/1996/221/   10
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1996/5/   1.3.176
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Voorstel voor een richtlijn
  CELEX-NUMMER Document Celex   51996PC0200
  07-05-1996 Toezending aan Raad van gewijzigd voorstel
  07-05-1996 Toezending aan EP v. gewijzigd voorstel
  11-06-1996 Politiek akkoord over gemeensch. standpunt
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1996/6/   1.3.227
  ZITTING RAAD 1936
  08-07-1996 Vaststelling gemeensch. standpunt
  Procedure: Gekwalificeerde meerderheid
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1996/264/   52
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1996/7//8   1.3.245
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 1942
  CELEX-NUMMER Document Celex   51996AG0911(09)
  12-07-1996 Toezend. aan EP v. verklaring gem. standpunt
  Documenten: Klik hier om het document te bekijken SEC/1996/1292/FINAL   SEC/1996/1292/FINAL
  29-10-1996 Verslag EP-commissie in 2de lezing
  Auteur verslag EP-comm. cultuur, jeugd en onderwijs
  Rapporteur Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Documenten: Document EP//219404/  Document EP//219404/  
  12-11-1996 Advies EP in 2de lezing
  Besluit : Goedkeuring met wijzigingen
  Rapporteur Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1996/362/   56
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1996/11/   1.3.224
  CELEX-NUMMER Document Celex   51996AP0346
  12-11-1996 Standpunt Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  Besluit : Gedeeltelijke toezegging
  Overname Marcelino OREJA
  Opmerkingen: Nagekomen toezegging 2de lezing
  04-12-1996 Aanneming advies Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  Besluit : Advies houdende wijziging
  Procedure: Machtigingsprocedure
  Verantwoordelijk DG10
  Documenten: Document Commissie van de Europese Gemeenschappen   COM/1996/626/FINAL
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1996/12/   1.3.234
C4/1996/653/  C4/1996/653/  
  CELEX-NUMMER Document Celex   51996DC0626
  Opmerkingen: Gevolg advies EP tweede lezing
  04-12-1996 Toezend. aan Raad advies Commissie inzake amend. EP in 2de lezing
  04-12-1996 Toezend. aan EP v. advies Commissie
  16-04-1997 Bijeenroeping bemiddelingscomité
  16-04-1997 Besluit bemiddelingscomité
  Besluit : Overeenstemming over gemeensch. ontwerptekst
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1997/4/   1.3.222
  29-05-1997 Verslag EP-commissie in 3de lezing
  Auteur verslag EP-delegatie in bemiddelingscomité
  Rapporteur Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Documenten: Document EP//222100/  Document EP//222100/  
  10-06-1997 Besluit EP in 3de lezing
  Besluit : Goedkeuring ontwerptekst bemiddelingscomité
  Rapporteur Gerardo GALEOTE QUECEDO; Karsten Friedrich HOPPENSTEDT
  Documenten: Publicatieblad   PB C/1997/200/   25
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1997/6/   1.3.278
  CELEX-NUMMER Document Celex   51997AP0201
  19-06-1997 Besluit Raad in 3de lezing
  Besluit : Goedkeuring ontwerptekst bemiddelingscomité
  Procedure: Eenparigheid
  Documenten: Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1997/6/   1.3.278
  AGENDA RAAD PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
  ZITTING RAAD 2017
  30-06-1997 Ondertekening door EP en Raad
  Documenten: Publicatieblad   PB L/1997/202/   60
Bulletin van de Europese Unie   Bulletin/1997/6/   1.3.278
  Procedure: Medebeslissingsprocedure
  Soort dossier: Richtlijn
  CELEX-NUMMER Document Celex   31997L0036

PreLex  |  Zoekopdracht > Eenvoudige > Uitgebreide  |  Beschrijving van de gegevensbank  |  Begin Begin