PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Dalībnieki:
Sīkas ziņas
Izdrukas versija
COM (2009) 169 2009/0053/CNS
Priekšlikums PADOMES REGULA, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm
spēkā esošie Kopienas tiesību akti Celex dokuments   32009R0431

Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Padome
04-200905-2009
^
08-04-2009
^
04-2009
^
04-2009
^
05-2009
^
18-05-2009
  Notikumi:

Komisija ir pieņēmusi
  08-04-2009
Nosūtīts uz Padomi
  08-04-2009

Institūciju darba posms
OEIL

Jomas:
Juridiskais pamats
Eiropas Komisija :  Traité/CE/art 308  
Procedūras:
Eiropas Komisija : Konsultācijas procedūra 
Eiropas Savienības Padome : Konsultācijas procedūra 
Lietas tips
Eiropas Komisija : REGULAS PRIEKŠLIKUMS 
Eiropas Savienības Padome : REGULA 
  08-04-2009 Komisija ir pieņēmusi
  Lemšanas veids : Mutiska procdūra
  Neobligāta konsultācija Eiropas Centrālā banka
  Obligāta konsultācija Eiropas Parlaments
  Atbildīgais asistents Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts
  Adresāts (oficiālai rīcībai) Eiropas Savienības Padome
  Atbildīgais Joaquin ALMUNIA
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, C sērija/2010/296/   4
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2009/8642/   Padomes dokuments/2009/8642/
Eiropas Komisijas dokuments   /2009/169/FINAL
  Procedūras: Konsultācijas procedūra
  Lietas tips REGULAS PRIEKŠLIKUMS
  Juridiskais pamats  Traité/CE/art 308  
  CELEX Numurs Celex dokuments   52009PC0169
  08-04-2009 Nosūtīts uz Padomi
  08-04-2009 Nosūtīts uz Eiropas Parlamentu
  24-04-2009 Eiropas Parlamenta atzinums vienīgajā lasījumā
  Lēmums : Apstiprinajums ar grozijumiem
  Atbildīgais Joaquin ALMUNIA
  Referents Pervenche BERÈS
  Pārņemšana Charlie McCREEVY
  Dokumenti: Oficiālais Vēstnesis   EK Oficiālais Vēstnesis/2010/184/   486
Ziņojums   TA/2009/324/
Ziņojums   A6/2009/268/
  CELEX Numurs Celex dokuments   52009AP0324
  24-04-2009 Komisijas nostāja par EP grozījumiem vienīgajā lasījumā
  Lēmums : Pienemta dala grozijumu
  05-05-2009 Padome ir devusi politisku piekrišanu attiecībā uz kopējo nostāju
  Dokumenti: ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2009/112/
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2940
  TEMATS EKONOMIKAS UN FINANŠU LIETAS
  18-05-2009 Padome ir oficiāli pieņēmusi
  Dokumenti: Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2009/10054/ADD 1   Padomes dokuments/2009/10054/ADD 1
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2009/9803/   Padomes dokuments/2009/9803/
Uzklikšķināt šeit, lai aplūkotu dokumentu Padomes dokuments/2009/9487/   Padomes dokuments/2009/9487/
ES Padomes paziņojums presei   Padomes pazinojums presei/2009/136/
Oficiālais Vēstnesis   Oficiālais Vēstnesis, L sērija/2009/128/   1
  Procedūras: Konsultācijas procedūra
  Lietas tips REGULA
  PADOMES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS "A" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
  PADOMES SĒDE 2942
  CELEX Numurs Celex dokuments   32009R0431
  TEMATS VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI

PreLex  |  Meklēšana > Vienkārši > Izvērsti  |  Datubāzes apraksts  |  Sākums Sākums