PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2006) 202 2006/0076/COD
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING om oprettelse af et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis 2013-programmet)
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32007D1482

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
05-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-2007
^
17-05-2006
^
11-2006
^
02-2007
^
06-2007
^
11-12-2007
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  17-05-2006
Fremsendelse til EP
  17-05-2006
Tillæg
  17-05-2006
Udtalelse fra EØSU
  17-01-2007

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 95  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Rådet : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag besluting/afgørelse 
Rådet : Afgørelse/Beslutning 
  17-05-2006 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Obligatorisk høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Hovedansvarlig tjeneste GD Beskatning og Toldunionen
  Modtager Regionsudvalget
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2006/9500/   CS/2006/9500/
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2006/202/FINAL
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/5/   1.10.6
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2006/176/   29
C6/2006/159/  C6/2006/159/  
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag besluting/afgørelse
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 95  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52006PC0202
  17-05-2006 Fremsendelse til Rådet
  17-05-2006 Fremsendelse til EP
  17-05-2006 Tillæg
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2006/9500/ADD 1   CS/2006/9500/ADD 1
Vis dokumentet SEK/2006/566/   SEK/2006/566/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52006SC0566
  17-01-2007 Udtalelse fra EØSU
  Ordfører Umberto BURANI
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/1/2   1.10.9
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2007/83/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2007/93/   1
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007AE0083
  20-06-2007 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Ordfører Hans-Peter MARTIN
  Dokumenter: Forbindelse   A6/2007/117/
Forbindelse   TA/2007/268/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2008/146/   215
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007AP0268
  20-06-2007 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Tilsagn
  22-11-2007 Godkendt af Rådet, 1. behandling
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2007/15392/   CS/2007/15392/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2007/1748/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/11/   1.10.10
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2832
  EMNE KONKURRENCEEVNE
  11-12-2007 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: Vis dokumentet PE-CONS/2007/3633/   PE-CONS/2007/3633/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2007/330/   1
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/12/   1.10.11
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Afgørelse/Beslutning
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32007D1482

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse