PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2005) 608 2005/0246/COD
Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) om EF toldkodeksen
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32008R0450

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
11-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-200611-200612-200601-200702-200703-200704-200705-200706-200707-200708-200709-200710-200711-200712-200701-200802-200803-200804-2008
^
30-11-2005
^
08-2006
^
02-2007
^
08-2007
^
23-04-2008
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  02-12-2005
Fremsendelse til EP
  02-12-2005
Drøftelser i Rådet
  13-03-2006
Udtalelse fra EØSU
  05-07-2006
Drøftelser i Rådet
  04-12-2006
N.C.
  13-02-2008

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 26, 95, 133, 135   ;  Acte/Adhésion/Espagne-Portugal/protocole 2/art 9 par 1  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til forordning 
  30-11-2005 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Obligatorisk høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
  Hovedansvarlig tjeneste GD Beskatning og Toldunionen
  Modtager Regionsudvalget
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2005/11/   1.6.26
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2006/49/   37
C6/2005/419/  C6/2005/419/  
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2005/608/FINAL
Vis dokumentet CS/2005/15380/   CS/2005/15380/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2005/1501/
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til forordning
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 26, 95, 133, 135   ;  Acte/Adhésion/Espagne-Portugal/protocole 2/art 9 par 1  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005PC0608
  02-12-2005 Fremsendelse til Rådet
  02-12-2005 Fremsendelse til EP
  13-03-2006 Drøftelser i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2006/65/
Vis dokumentet CS/2006/7286/   CS/2006/7286/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2715
  EMNE KONKURRENCEEVNE
  05-07-2006 Udtalelse fra EØSU
  Beslutningsmåde: Flertal
  Ordfører Umberto BURANI
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2006/309/   22
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2006/953/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/7/8   1.28.5
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52006AE0953
  04-12-2006 Drøftelser i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2006/337/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2769
  EMNE KONKURRENCEEVNE
  12-12-2006 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Varetagelse László KOVÁCS
  Ordfører Janelly FOURTOU
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Dokumenter: Forbindelse   TA/2006/545/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/12/   1.28.6
Forbindelse   A6/2006/429/
  12-12-2006 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  25-06-2007 Politisk enighed om Rådets fælles holdning
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2007/151/
Vis dokumentet CS/2007/11047/   CS/2007/11047/
Pressemeddelelse Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   IP/2007/875/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/6/   1.29.7
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2811
  EMNE KONKURRENCEEVNE
  15-10-2007 Rådets vedtagelse af fælles holdning
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2007/13708/   CS/2007/13708/
Vis dokumentet CS/2007/11272/   CS/2007/11272/
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2007/236/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2007/298/   1
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2007/10/   1.29.5
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2823
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007AG0017
  EMNE ALMINDELIGE ANLIGGENDER
  23-10-2007 Vedtagelse af erklæring om fælles holdning
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2007/647/FINAL
Vis dokumentet CS/2007/14305/   CS/2007/14305/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2008/196/   4
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52007PC0647
  23-10-2007 Fremsendelse til Rådet af erklæring om fælles holdning
  23-10-2007 Fremsendelse til EP af erklæring om fælles holdning
  25-10-2007 EP modtagelse af fælles holdning
  13-02-2008 N.C.
  19-02-2008 Udtalelse fra EP, 2. behandling
  Beslutning : Godkendelse uden ændringer
  Varetagelse László KOVÁCS
  Ordfører Janelly FOURTOU
  Ansvarlig László KOVÁCS
  Dokumenter: Forbindelse   A6/2008/11/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2008/1/   1.30.7
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT EF/2009/184/   120
Forbindelse   TA/2008/49/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52008AP0049
  23-04-2008 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: Vis dokumentet PE-CONS/2008/3621/   PE-CONS/2008/3621/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2008/145/   1
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forordning
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32008R0450

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse