PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (2004) 478 2004/0157/COD
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det andet "Marco Polo"-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II")
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   32006R1692

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
07-200408-200409-200410-200411-200412-200401-200502-200503-200504-200505-200506-200507-200508-200509-200510-200511-200512-200501-200602-200603-200604-200605-200606-200607-200608-200609-200610-2006
^
14-07-2004
^
03-2005
^
09-2005
^
02-2006
^
24-10-2006
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  15-07-2004
Fremsendelse til EP
  15-07-2004
Udtalelse fra EØSU
  09-03-2005
Drøftelser i Rådet
  21-04-2005

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Transportpolitik 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Rådet : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til forordning 
Rådet : Forordning 
  14-07-2004 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Hovedansvarlig tjeneste GD Energi og Transport
  Obligatorisk høring Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; Regionsudvalget
  Ansvarlig Loyola DE PALACIO
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2004/11816/   CS/2004/11816/
C6/2004/88/  C6/2004/88/  
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2005/64/   4
Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/2004/478/FINAL
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2004/7/8   1.3.43
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til forordning
  Retsgrundlag:  Traité/CE/ art 71 par 1, art 80 par 2  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52004PC0478
  15-07-2004 Fremsendelse til Rådet
  15-07-2004 Fremsendelse til EP
  09-03-2005 Udtalelse fra EØSU
  Ordfører Philippe LEVAUX
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/2005/234/   19
Dokument Det Økonomiske og Sociale Udvalg   EØSU/2005/247/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2005/3/   1.4.29
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   52005AE0247
  21-04-2005 Drøftelser i Rådet
  Dokumenter: Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2005/84/
Vis dokumentet CS/2005/8363/   CS/2005/8363/
  DAGSORDEN PUNKT "B" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2654
  EMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OG ENERGI
  17-05-2006 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Varetagelse Jacques BARROT
  Ordfører Reinhard RACK
  Ansvarlig Jacques BARROT
  Dokumenter: Forbindelse   TA/2006/211/
Forbindelse   A6/2005/408/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/5/   1.22.9
  17-05-2006 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Tilsagn
  12-10-2006 Godkendt af Rådet, 1. behandling
  Dokumenter: Vis dokumentet CS/2006/13887/ADD 1   CS/2006/13887/ADD 1
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/2006/10/   1.22.15
Pressemeddelelse Rådet for Den Europæiske Union   PRES/2006/268/
Vis dokumentet CS/2006/13613/   CS/2006/13613/
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forordning
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2754
  EMNE TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OG ENERGI
  24-10-2006 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2007/65/   12
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/2006/328/   1
Vis dokumentet PE-CONS/2006/3620/   PE-CONS/2006/3620/
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   32006R1692

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse