PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne
info
Print
COM (1995) 276 1995/0148/COD
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV OM FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ANGIVELSE AF PRISER PAA FORBRUGSVARER
Gældende EF-retsforskrifter Dokument Celex   31998L0006

Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådet
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forligsudvalget
07-199508-199509-199510-199511-199512-199501-199602-199603-199604-199605-199606-199607-199608-199609-199610-199611-199612-199601-199702-199703-199704-199705-199706-199707-199708-199709-199710-199711-199712-199701-199802-1998
^
12-07-1995
^
04-1996
^
10-1996
^
05-1997
^
16-02-1998
  Etaper:

Fremsendelse til Rådet
  17-07-1995
Fremsendelse til EP
  17-07-1995
Udtalelse fra ØSU
  21-12-1995

Institutionernes arbejde:
OEIL

Områder:
Forbrugerpolitik 
Retsgrundlag:
Kommissionen :  Traité/CE/art 129a2  
Procedure:
Kommissionen : Fælles beslutningsprocedure 
Sagstype:
Kommissionen : Forslag til direktiv 
  12-07-1995 Vedtaget af Kommissionen
  Beslutningsmåde: Mundtlig procedure
  Obligatorisk høring Det Økonomiske og Sociale Udvalg
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Tilknyttet GD02; GD03; GD04; GD05; GD06; GD10; GD11; GD15; GD20; GD23; Generalsekretariat
  Hovedansvarlig tjeneste GD24
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/1995/276/FINAL
Vis dokumentet CS/1995/9325/   CS/1995/9325/
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1995/260/   5
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1995/7//8   1.3.196
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til direktiv
  Retsgrundlag:  Traité/CE/art 129a2  
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51995PC0276
  17-07-1995 Fremsendelse til Rådet
  17-07-1995 Fremsendelse til EP
  21-12-1995 Udtalelse fra ØSU
  Ordfører Christos FOLIAS
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/82/   32
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1995/12/   1.3.215
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51995AC1454
  18-04-1996 Udtalelse fra EP, 1. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ordfører Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/141/   196
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/4/   1.3.155
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996AP0109
  Bemærkninger: Eventuel samrådsprocedure, EP
  18-04-1996 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 1. behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  Varetagelse Emma BONINO
  Bemærkninger: Tilsagn overholdt
  23-04-1996 Politisk enighed om Rådets fælles holdning
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/4/   1.3.155
  RÅDSMØDE 1917
  24-06-1996 Kommissionens vedtagelse af ændret forslag
  Beslutningsmåde: Skriftlig procedure
  Modtager af formel retsakt Europa-Parlamentet; Rådet
  Tilknyttet GD02; GD03; GD04; GD06; GD10; GD15; GD19; GD20; GD23
  Hovedansvarlig tjeneste GD24
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/1996/264/FINAL
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/6/   1.3.221
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/249/
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Forslag til direktiv
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996PC0264
  24-06-1996 Fremsendelse til Rådet af ændret forslag
  24-06-1996 Fremsendelse til EP af ændret forslag
  27-09-1996 Rådets vedtagelse af fælles holdning
  Beslutningsmåde: Enstemmighed
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1996/333/   7
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1996/9/   1.3.164
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 1949
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51996AG1107(02)
  08-10-1996 Fremsendelse til EP af erklæring om fælles holdning
  Dokumenter: Vis dokumentet SEK/1996/1179/final   SEK/1996/1179/final
  18-02-1997 Udtalelse fra EP, 2. behandling
  Beslutning : Godkendelse med ændringer
  Ordfører Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1997/85/   26
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/1//2   1.2.224
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51997AP0015
  18-02-1997 Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag - 2. behandling
  Beslutning : Delvist tilsagn
  Varetagelse Pádraig FLYNN
  Bemærkninger: Tilsagn overholdt 2. behandling
  04-04-1997 Vedtagelse af Kommissionens udtalelse om EP’s ændringsforslag i 2. behandling
  Beslutning : Udtalelse med ændringer
  Beslutningsmåde: Bemyndigelsesprocedure
  Hovedansvarlig tjeneste GD24
  Dokumenter: Dokument Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber   KOM/1997/136/FINAL
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/4/   1.3.216
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51997DC0136
  07-04-1997 Fremsendelse til Rådet af Kommissionens udtalelse
  07-04-1997 Fremsendelse til EP af Kommissionens udtalelse
  06-11-1997 Indkaldelse af Forligsudvalget
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/11/   1.3.214
  09-12-1997 Forligsudvalgets beslutning
  Beslutning : Enighed om fælles udkast
  16-12-1997 EP afgørelse - 3. behandling
  Beslutning : Godkendelse af Forligsudvalgets udkast
  Varetagelse Anita GRADIN
  Ordfører Ria G.H.C. OOMEN-RUIJTEN
  Ansvarlig Emma BONINO
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/12/   1.2.275
De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT C/1998/14/   26
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   51997AP0414
  18-12-1997 Rådets beslutning, 3. behandling
  Beslutning : Godkendelse af Forligsudvalgets udkast
  Beslutningsmåde: Enstemmighed
  Dokumenter: Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1997/12/   1.2.275
  DAGSORDEN PUNKT "A" PÅ RÅDETS DAGSORDEN
  RÅDSMØDE 2063
  16-02-1998 Undertegnelse af EP og Rådet
  Dokumenter: De Europæiske Fællesskabers Tidende   EFT/EUT L/1998/80/   27
Vis dokumentet PE-CONS/1997/3631/   PE-CONS/1997/3631/
Bulletinen for Den Europœiske Union   Bulletinen/1998/1/-2   1.3.284
  Procedure: Fælles beslutningsprocedure
  Sagstype: Direktiv
  CELEX-NUMMER Dokument Celex   31998L0006

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse