PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  EU:s lagstiftning och dess huvudaktörer

Den interinstitutionella beslutsprocessen

Från och med den 15 december 2014 finns EU:s lagstiftningsförfaranden endast på http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html. Vi stänger då webbplatsen Prelex.Sökning
  Enkel
  Avancerad
Prelex - Hjälp
  Beskrivning av databasen
  Så skapas länkar till PreLex
PreLex, databasen om de interinstitutionella förfarandena , gör det möjligt att följa de viktigaste stegen i beslutsprocessen mellan kommissionen och de andra EU-institutionerna :
  • aktuellt beslutsstadium
  • beslut av institutionerna
  • namn på ansvariga personer
  • ansvariga generaldirektorat och motsvarande
  • referenser till andra dokument.
Man kan också följa arbetsgången mellan de olika institutioner som berörs (Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittéen, Europeiska centralbanken, EG-domstolen etc).

PreLex följer alla förslag från kommissionen (lagar och budgetfrågor), internationella avtal som ingåtts och kommissionens meddelanden från det att de skickats till rådet eller Europaparlamentet

Länkar möjliggör att direkt nå de elektroniskt tillgängliga dokumenten (KOM-dokument, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, Europeiska unionens bulletin, dokument från Europaparlamentet,rådets pressmeddelanden, etc.).

PreLex  |  Sökning > Enkel > Avancerad  |  Beskrivning av databasen  |  Beginning Beginning