PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Aktorerne

Forløbet af de interinstitutionelle procedurer

Lovgivningsprocedurer er også integrerede i EUR-Lex. Du kan finde dem på: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.htmlSøgning
  Enkel
  Avanceret
Prelex - Hjælp
  Beskrivelse af databasen
  Sådan oprettes link til PreLex
PreLex er en database med oplysninger om de interinstitutionelle procedurer . Den giver mulighed for, at man kan følge de vigtigste trin i beslutningsprocessen mellem Kommissionen og de andre institutioner:
  • trin i proceduren
  • institutionernes beslutninger
  • personnavne
  • ansvarlige tjenestegrene
  • henvisninger til dokumenter,
og man kan følge arbejdet i de forskellige involverede institutioner (Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Centralbank, Domstolen osv.).

Man kan finde alle forslag (retsakter, budgetter, indgåelse af internationale aftaler) og meddelelser fra Kommissionen, fra de forelægges for Rådet eller Europa-Parlamentet

Ved hjælp af links kan man gå direkte til de tekster, der foreligger i elektronisk form (KOM-dokumenter, EF-Tidende, Europa-Parlamentets dokumenter, Rådets pressemeddelelser osv.).

PreLex  |  Søgning > Enkel > Avanceret  |  Beskrivelse af databasen  |  Begyndelse Begyndelse