Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Komisarze
Luksemburska prezydencja w UE
Plan Inwestycyjny dla Europy
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Inwestycje w edukację
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

12/11/2015 17:10:18

W Europie poczyniono postępy w zdobywaniu wykształcenia, lecz konieczne są inwestycje, które sprawią, że edukacja stanie się bardziej integracyjna i sprzyjać będzie mobilności społecznej – wynika z Monitora kształcenia i szkolenia 2015. Osobami najbardziej narażonymi na to, że nie osiągną minimum edukacyjnego, są m.in. dzieci wywodzące się ze środowisk imigranckich.

  Inwestycje w edukację

  Zgodnie z informacjami zawartymi w unijnym Monitorze kształcenia i szkolenia z 2015 r. więcej państw członkowskich osiągnęło swoje cele polegające na zwiększeniu liczby studentów, którzy zdobywają wykształcenie na poziomie wyższym, oraz zmniejszeniu liczby osób przedwcześnie kończących naukę. Oznacza to, że Europa jest na dobrej drodze do osiągnięcia do 2020 r. celów ustalonych w strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Postęp jest jednak nierównomierny, obserwuje się rozbieżności między państwami członkowskimi i wewnątrz państw członkowskich. Uczniowie z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i środowisk imigranckich są najbardziej narażeni na ryzyko nieosiągnięcia minimalnych standardów edukacyjnych.

  Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: - Edukacja ma kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy przyspieszyć wzrost gospodarczy i budować spójne społeczeństwa. Europejskie systemy edukacji stają się coraz lepsze, dlatego też ważne jest, by korzyści z tego sukcesu odnosili także ci najbardziej zagrożeni. Wymaga to nowych i większych nakładów na edukację, co pozwoli zapewnić wysokiej jakości, otwarte, wspierające i tolerancyjne środowisko edukacyjne dla wszystkich.

  Z danych zebranych na potrzeby Monitora wynika, że jest pięć razy bardziej prawdopodobne, iż 15-latkowie o niskim statusie społeczno-ekonomicznym nie zdobędą podstawowych umiejętności, takich jak umiejętność czytania, pisania i liczenia, niż że umiejętności tych nie zdobędą ich lepiej sytuowani rówieśnicy. Zwraca się również uwagę na to, iż w przypadku uczniów urodzonych za granicą prawdopodobieństwo przedwczesnego zakończenia nauki jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku uczniów urodzonych w kraju.

  Sytuacja ta ma miejsce w obliczu ciągłych cięć wydatków w budżetach na edukację, które zmniejszyły się od 2010 r. w całej Europie o 3,2 proc. W analizie stwierdzono, że pobudzenie inwestycji w kształcenie jest konieczne, by stworzyć bardziej integracyjne systemy edukacji w Europie i uniknąć zwiększania się „ubóstwa edukacyjnego”, które pozostaje podstawową przyczyną bezrobocia i wykluczenia społecznego. Państwom członkowskim zaleca się, by skoncentrowały działania na poprawie dostępności i jakości systemów kształcenia i szkolenia oraz na ich dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

  Kontekst

  Monitor kształcenia i szkolenia 2015 to czwarta edycja tego rocznego sprawozdania, w którym uwzględniany jest rozwój systemów kształcenia i szkolenia w Europie poprzez zestawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych danych. W ten sposób mierzy się postępy Europy w osiąganiu głównego celu strategii „Europa 2020” dotyczącego edukacji, jako części szerszej unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Sprawozdanie to jest również punktem wyjścia dla oceny wyników osiągniętych przez państwa UE, będącej podstawą rocznych sprawozdań krajowych w ramach europejskiego semestru.

  Dzięki tej analizie zwiększa się zasób wiedzy opartej na dowodach, służącej za podstawę dla polityk w zakresie kształcenia i szkolenia w szerszym kontekście. Stała się ona także narzędziem odniesienia dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki w całej Europie. Na tę analizę składają się: porównanie państw członkowskich, dwadzieścia osiem szczegółowych sprawozdań dotyczących poszczególnych państw oraz specjalna strona internetowa zawierająca dodatkowe dane i informacje.

  Wzajemne uczenie się oraz wzmocnione podstawy wiedzy opartej na dowodach są niezwykle istotne, by państwa członkowskie mogły sprostać wyzwaniom takim jak zwiększające się nierówności i utrzymujące się bezrobocie w całej Europie. Dane zebrane w Monitorze mogą również przyczynić się do lepszego zrozumienia rosnącego ryzyka radykalizacji, która uwidoczniła się w zamachach w Paryżu i Kopenhadze w tym roku, i skuteczniejszej walki z tym zjawiskiem, a także pomóc stawić czoła wyzwaniom wynikającym z trwającego kryzysu uchodźczego dzięki tworzeniu bardziej otwartych i spójnych społeczeństw.

  Dodatkowe informacje:

  Ostatnia aktualizacja: 12/11/2015  |Początek strony