Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Przejrzyste podatki
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

17/06/2015 16:37:22

Rozpoczęły się konsultacje publiczne w sprawie przejrzystości podatku od przedsiębiorstw w UE. Komisja Europejska chce dowiedzieć się, czy nałożenie na firmy wymogu ujawniania większej ilości informacji dotyczących płaconych przez nie podatków może pomóc w walce z unikaniem opodatkowania i agresywnymi praktykami podatkowymi w UE. Konsultacje potrwają do 9 września.

  Przejrzyste podatki

  Zwalczanie unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa jest nadrzędnym priorytetem obecnej Komisji. Konsultacje te są częścią szerszego planu działania w sprawie sprawiedliwego i wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw, który również zaprezentowano w dniu dzisiejszym. Prace Komisji wynikają ze zobowiązań podjętych przez przywódców G20, którzy postawili sobie za zadanie zapewnienie swobodnej wymiany informacji przez organy podatkowe na temat wielkich przedsiębiorstw wielonarodowych, w tym sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje (CBCR).

  Niektóre przedsiębiorstwa generują obecnie ogromne zyski na jednolitym rynku, lecz płacą w Unii niewielkie podatki lub nie płacą ich wcale. Dzięki swojej obecności w wielu jurysdykcjach niektóre przedsiębiorstwa wielonarodowe mają możliwość wykorzystywania agresywnego planowania podatkowego, niedopasowania przepisów krajowych i luk w tych przepisach. Wykorzystywanie przez nie złożonych struktur korporacyjnych często stawia małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w niekorzystnej sytuacji. Może to prowadzić również do zakłóceń konkurencji, postawić w niekorzystnej sytuacji mniejszych rywali oraz nastawić przeciwko sobie funkcjonujące na jednolitym rynku przedsiębiorstwa unijne i te spoza UE.

  Banki są obecnie objęte wymogami w zakresie przejrzystości na podstawie IV dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV) (IP/14/1229), a przemysł wydobywczy i przemysł pozyskiwania drewna na podstawie dyrektywy o rachunkowości (IP/11/1238, MEMO/13/540), w formie sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje. Obecne konsultacje mają na celu ustalenie, czy rozszerzenie takiego obowiązku publicznego ujawnienia informacji na przedsiębiorstwa wielonarodowe w innych sektorach mogłoby pomóc w walce z unikaniem opodatkowania.

  Zobowiązanie przedsiębiorstw do ujawniania większej ilości informacji na temat ich sytuacji podatkowej – czy to wobec organów podatkowych czy też wobec opinii publicznej w formie sprawozdań rocznych – pomogłoby w ujawnianiu szkodliwych praktyk podatkowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że większa przejrzystość zachęci przedsiębiorstwa do uczciwego płacenia podatków w kraju, w którym uzyskują dochód.

  Ponadto większa przejrzystość mogłaby zachęcić państwa członkowskie do podjęcia środków przyczyniających się do skuteczniejszej i uczciwszej konkurencji podatkowej. Z drugiej strony, bardziej restrykcyjne wymogi w zakresie przejrzystości bez wystarczających środków zabezpieczających mogą nieść za sobą ryzyko upublicznienia wrażliwych informacji handlowych. Mogłoby to być niekorzystne dla przedsiębiorstw, zwłaszcza jeżeli ich konkurenci spoza UE nie przestrzegają tych samych zasad. Te i inne czynniki trzeba będzie poddać starannej analizie przed podjęciem decyzji o konieczności dalszych działań.

  Kontekst

  Celem ogłoszonego dzisiaj planu działania Komisji w sprawie bardziej sprawiedliwego systemu opodatkowania przedsiębiorstw jest zreformowanie systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE. W planie określono szereg inicjatyw na rzecz zwalczania unikania opodatkowania, zapewnienia stabilnych dochodów i stworzenia lepszego otoczenia biznesowego na jednolitym rynku. Łącznie środki te umożliwią znaczącą poprawę warunków opodatkowania przedsiębiorstw w UE, dzięki czemu stanie się ono bardziej sprawiedliwe i wydajne oraz bardziej sprzyjające wzrostowi gospodarczemu.

  We wrześniu 2013 r. grupa G20 zatwierdziła również plan działania, którego celem jest zapewnienie opodatkowania dochodów tam, gdzie są one generowane. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) koordynuje również prace nad przeciwdziałaniem erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków (BEPS). Inicjatywa BEPS, która nie jest wiążąca dla państw członkowskich, zawiera zalecenia opracowane z myślą o poprawie przejrzystości, w tym skierowany do przedsiębiorstw wielonarodowych wymóg sprawozdawczości względem organów podatkowych z podziałem na poszczególne kraje (CBCR).

  Najważniejsze wydarzenia

  Rozpoczęcie konsultacji publicznych

  17 czerwca 2015 r.

  Zakończenie konsultacji publicznych

  9 września 2015 r.

  Tekst konsultacji publicznych można znaleźć tutaj.

  Ostatnia aktualizacja: 23/06/2015  |Początek strony