Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
14 miliardów dla 7 województw
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

19/12/2014 16:56:54

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla siedmiu polskich województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. W ramach programów realizowane będą strategiczne inwestycje, które stworzą nowe możliwości rozwoju, poprawią jakość życia mieszkańców i warunki dla przedsiębiorców.

  14 miliardów dla 7 województw

  Łącznie inwestycje w ramach programów będą warte prawie 16,7 mld euro, z czego ok. 14,2 mld euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

  Corina Crețu, unijna komisarz ds. polityki regionalnej, która zatwierdzała programy operacyjne dla siedmiu polskich województw, powiedziała przy tej okazji: „Władze wojewódzkie pracowały bardzo ciężko, żeby na czas przedłożyć programy inwestycji strategicznych, które odpowiadałyby potrzebom i problemom każdego z województw. Programy przyniosą konkretne korzyści mieszkańcom i osobom pracującym w tych województwach, poczynając od poprawy warunków życia ludzi, przez wsparcie dla innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększenie dostępności połączeń internetowych w mniejszych miejscowościach, aż po ułatwienia dla rozwoju zielonej energii. Dzięki temu Polska będzie mogła dalej rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy, która zapewni wszystkim mieszkankom i mieszkańcom miejsca pracy wysokiej jakości i trwały, zrównoważony rozwój. Życzę polskim województwom udanego startu w realizacji programów."

  Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, również skomentowała zatwierdzenie programów: „Gratuluję władzom wszystkich województw tego, że udało im się odnieść do głównych wyzwań strukturalnych, przed jakimi stoją ich regiony, zgodnie z priorytetami strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, którego celem jest tworzenie wartościowych miejsc pracy. Cieszę się, że będę współpracować z polskimi władzami nad sprawnym wdrożeniem tych programów, ponieważ stanowią one element regionalny niezbędny w działaniach podejmowanych w ramach EFS na szczeblu krajowym.”

  Wszystkie siedem wymienionych województw zamierza wykorzystać unijne inwestycje do podniesienia swojej konkurencyjności. Fundusze zostaną przeznaczone na działalność badawczą i innowacyjną, w tym na tworzenie połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi i na podnoszenie poziomu finansowania badań i rozwoju. W szczególności fundusze mają wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), aby stawały się coraz bardziej innowacyjne, wydajne i by rozszerzały swoją działalność na rynki globalne.

  Pieniądze zostaną także przeznaczone na inwestycje w innowacyjne rozwiązania niskoemisyjne, rozwój zrównoważonego, zielonego transportu i sieci energetycznych oraz zwiększanie efektywności energetycznej budynków prywatnych i publicznych. Działania te pozwolą na ograniczenie tzw. śladu węglowego Polski, dzięki czemu polska gospodarka stanie się bardziej przyjazna środowisku.

  W programach przewidziano też szczegółowe działania dotyczące wsparcia edukacji, szkoleń, zatrudnienia, dostępu do opieki zdrowotnej i włączenia społecznego.

  Kontekst

  Przyjęto następujące programy operacyjne:

  • Województwo dolnośląskie: 2,6 mld euro, w tym ponad 2,25 mld euro wkładu unijnego, pozwoli podnieść wartość wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB o ponad 50 proc., podwoić udział energii ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii do 13 proc., zwiększyć dostępność połączeń internetowych w regionie, wesprzeć edukację i stworzyć ok. 4700 nowych miejsc w żłobkach oraz ok. 3100 w przedszkolach. Z unijnych funduszy sfinansowane zostanie także wsparcie dla ponad 7 tys. osób zagrożonych ubóstwem.

  Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dr Maciej Zathej, Dyrektor, maciej.zathey@umwd.pl

  • Województwo kujawsko-pomorskie otrzyma 2,24 mld euro, z czego wkład UE wyniesie ok. 1,90 mld euro. Celem programu jest zwiększenie odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw do blisko 13 proc., zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do blisko 65 proc., ponad pięciokrotne zwiększenie udziału odpadów segregowanych w łącznej ilości odpadów komunalnych (do 50 proc.), a także zwiększenie odsetka dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją przedszkolną do 75 proc. Ponadto w ramach programu wsparcie otrzyma 24 tys. osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz 54 tys. studentów – w ich przypadku wsparcie będzie dotyczyło zdobywania kluczowych kompetencji.

  Kontakt: Barbara Jesionowska, Zastępca Dyrektora, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, b.jesionowska@kujawsko-pomorskie.pl

  • Województwo lubuskie zainwestuje 1 mld euro, z czego wkład unijny wyniesie 900 mln euro. Wśród celów programu wymienia się zwiększenie udziału wydatków na badania i rozwój do 0,5 proc., zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii do blisko 12,5 proc., a także ograniczenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem do mniej niż 13 proc.

  Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra, tel. +48 68 45 65 200, kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

  • Województwo łódzkie: 2,65 mld euro, w tym 2,26 mld wkładu unijnego, zostanie wykorzystane na podwojenie wielkości wydatków na badania i rozwój jako odsetka PKB, zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych do ponad 20 proc., podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii, poprawę dostępności połączeń internetowych w regionie, a także wsparcie ponad 30 tys. bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. W ramach programu powstanie także ponad 4 800 nowych miejsc w żłobkach i 2 600 miejsc w przedszkolach. Wsparcie otrzyma również ponad 28 tys. osób zagrożonych ubóstwem.

  Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Artur Stelmach, artur.stelmach@lodzkie.pl

  • Województwo opolskie: 1,11 mld euro, w tym 900 mln euro wkładu unijnego, zostanie wykorzystane na podwojenie procentowego udziału wydatków na badania i rozwój w PKB, zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 7 proc., stworzenie 227 nowych miejsc w żłobkach i ok 100 miejsc w przedszkolach, a także wsparcie blisko 45 tys. osób zagrożonych ubóstwem.

  Kontakt: Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, k.bedrunka@opolskie.pl

  • Województwo śląskie zainwestuje 4 mld euro, z czego wkład UE pokryje ok. 3,48 mld, w ograniczenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, wyprodukowanie 210 przyjaznych środowisku pojazdów szynowych dla transportu publicznego, stworzenie 62 nowych stacji multimodalnych (takich jak Park&Ride lub Bike&Ride) oraz zmodernizowanie 90 km linii kolejowych i 100 km linii tramwajowych. Ponadto w ramach programu wsparcie uzyska blisko 50 tys. osób bezrobotnych poszukujących pracy lub starających się podnieść swoje umiejętności, oraz zostanie stworzonych ok. 4500 nowych miejsc w żłobkach.

  Kontakt: Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, marszal@slaskie.pl , tel. +48 32 207 82 90

  • Województwo wielkopolskie otrzyma 2,88 mld euro, z czego wkład unijny wyniesie 2,45 mld euro. Fundusze zostaną przeznaczone na poprawę sieci dróg, wsparcie dla ponad 1000 przedsiębiorstw, poprawę jakości oczyszczania ścieków, która obejmie 64 tys. osób, wsparcie blisko 62 tys. bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, objęcie pomocą 33 500 osób zagrożonych ubóstwem oraz stworzenie 12 500 współfinansowanych miejsc w żłobkach i przedszkolach.

  Kontakt: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18 61-713 Poznań, tel. 0048 61 626 66 66, kancelaria@umww.pl

   

  Dalsze informacje:

  Ostatnia aktualizacja: 23/12/2014  |Początek strony