Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Gwarancja dla młodzieży
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

09/09/2014 14:51:37

Osiemnaście projektów pilotażowych programu Gwarancja dla młodzieży" podsumowują w Brukseli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Inicjatywa, służąca zwalczaniu bezrobocia wśród mieszkańców UE poniżej 25. roku życia, została zatwierdzona w kwietniu 2013 r., a projekty ruszyły między sierpniem a grudniem zeszłego roku. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu lub kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb. Jeden z projektów pilotażownych zrealizowano w Miechowie.

  Gwarancja dla młodzieży

  Gwarancja dla młodzieży to inicjatywa, która ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

  Projekty pilotażowe wprowadzają w życie gwarancje dla młodzieży, na przykład poprzez wzmocnienie powiązań między pracodawcami a szkołami oraz poprzez zwiększenie wsparcia dla młodych ludzi ze strony publicznych służb zatrudnienia (w celu uzyskania szczegółowych informacji zob. MEMO/14/521).

  László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: – Gwarancja dla młodzieży to strukturalna reforma, która wymaga od państw członkowskich usprawnienia ich polityki zatrudnienia młodzieży na wszystkich szczeblach. Projekty pilotażowe pokazują, że takie podejście się sprawdza i przynosi rezultaty. Gwarancja dla młodzieży okazuje się być najszybciej wdrażaną reformą strukturalną UE. Komisja bezpośrednio współpracuje z wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić pełne i szybkie wdrożenie gwarancji dla młodzieży.

  Realizację 18 projektów pilotażowych w ramach inicjatywy „gwarancja dla młodzieży” rozpoczęto między sierpniem a grudniem 2013 r. Każdy z nich trwał około 12 miesięcy. Projekty te są obecnie realizowane w siedmiu państwach: w Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Ich celem jest dostarczenie państwom członkowskim praktycznego i odpowiedniego doświadczenia w zakresie wdrażania ich krajowych programów gwarancji dla młodzieży oraz związanych z nimi działań, wykorzystując Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Miechów daje przykład

  Jeden z pilotażowych projektów w ramach inicjatywy realizowany jest obecnie w Miechowie (małopolskie). Do tej pory wzięło w nim udział ok. 350 młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat – mogli spotkać się z doradcami zawodowymi, wypełnić testy kompetencyjne, indywidualnie konsultować się ze specjalistami, odwiedzić pracodawców i wykonać ćwiczenia praktyczne.

  Na początku czerwca w Miechowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy - było to miejsce wymiany doświadczeń i opinii między uczniami i młodymi bezrobotnymi, a przedstawicielami biznesu i szkół wyższych. Jednym z kluczowych punktów programu był konkurs "You Can Work". Finaliści konkursu musieli publicznie wykonać zadania przygotowane przez organizatorów (m.in. zaprezentować umiejętności zawodowe i personalne, podjąć się rozmowy kwalifikacyjnej z przedsiębiorcą). Uczestnicy otrzymali nagrody, ale i cenne wskazówki i porady od ekspertów.

  Kontekst

  Zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży zostało formalnie przyjęte przez Radę Ministrów UE w dniu 22 kwietnia 2013 r. (zob. MEMO/13/152) na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję w grudniu 2012 r. (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938) i zostało zatwierdzone przez Radę Europejską w czerwcu 2013 r. W ramach gwarancji dla młodzieży państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy, młodzi ludzie mogli znaleźć pracę dostosowaną do ich wykształcenia, umiejętności i doświadczenia lub zdobyć wykształcenie, umiejętności i doświadczenie niezbędne do znalezienia pracy w przyszłości.

  Wszystkie 28 państw członkowskich przedstawiło swoje plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Państwa członkowskie podejmują również pierwsze kroki w celu opracowania swoich programów gwarancji dla młodzieży (szczegółowe informacje dostępne są tutaj). Osiemnaście pilotażowych projektów gwarancji dla młodzieży opracowano w 2012 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego.

  Najważniejszym źródłem finansowania UE przeznaczonego na wdrożenie gwarancji dla młodzieży będzie Europejski Fundusz Społeczny, w ramach którego państwa członkowskie mają dostęp do środków finansowych w wysokości ponad 10 mld euro rocznie w okresie 2014–2020. Wdrażanie gwarancji dla młodzieży zostało uznane za priorytet w ramach umów partnerstwa przyjętych do tej pory przez 16 państw członkowskich (Dania, Niemcy, Polska, Grecja, Słowacja, Cypr, Łotwa, Estonia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Bułgaria, Francja, Niderlandy, Republika Czeska, Węgry), które dotyczą wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie 2014–2020. Umowy partnerstwa z pozostałymi państwami członkowskimi są obecnie rozpatrywane przez Komisję.

  Aby uzupełnić dostępne wsparcie finansowe UE na rzecz regionów, w których trudności związane z bezrobociem osób młodych i biernością zawodową są najpoważniejsze, Rada i Parlament Europejski uzgodniły stworzenie specjalnego narzędzia finansowego dysponującego budżetem w wysokości 6 mld euro – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) – aby pomóc państwom członkowskim, w których znajdują się regiony, gdzie stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 proc. Środki finansowe obejmują 3 mld euro ze specjalnej nowej linii budżetowej UE przeznaczonej na zatrudnienie młodzieży (skoncentrowane w latach 2014–2015), uzupełnione co najmniej 3 mld euro ze środków państw członkowskich z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzmacnia wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrażanie gwarancji dla młodzieży poprzez finansowanie działań wspierających bezpośrednio młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się (młodzież NEET) w wieku do 25 lat, lub w przypadku gdy państwa członkowskie uzna za istotne, do 29 lat. Środki z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogą być wykorzystane na rzecz takich działań jak dofinansowanie zatrudnienia i wsparcie dla młodych ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą. Mogą one być także stosowane w celu zapewnienia młodym ludziom pierwszych doświadczeń zawodowych i do oferowania staży, praktyk zawodowych, dalszego kształcenia i szkolenia.

  Dwadzieścia państw członkowskich kwalifikuje się do finansowania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, ponieważ znajdują się z nich regiony, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 proc. Fundusze te są programowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014–2020. Wydatki są kwalifikowalne od dnia 1 września 2013 r., co oznacza, że środki mogą zostać przyznane z mocą wsteczną od tego czasu. Władze krajowe muszą przedłożyć Komisji do zatwierdzenia programy operacyjne określające działania, w których wykorzystuje się środki w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do tej pory Komisja przyjęła dwa programy operacyjne dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - przedstawione przez Francję (IP/14/622) i Włochy (IP/14/826). Przygotowania w innych państwach członkowskich są na dobrej drodze.

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja: 10/09/2014  |Początek strony