Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Tusk szefem Rady Europejskiej
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

01/09/2014 11:50:15

Premier Donald Tusk zostanie nowym przewodniczącym Rady Europejskiej – taka decyzja zapadła na zakończonym w sobotę szczycie UE. Polak obejmie urząd 1 grudnia 2014 r. i ma go sprawować do 31 maja 2017 r. Z kolei Włoszka Federica Mogherini będzie wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Podczas spotkania w Brukseli szefowie państw i rządów Unii rozmawiali również o sytuacji na Ukrainie – prezydent Petro Poroszenko był gościem szczytu.

  Tusk szefem Rady Europejskiej

  Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej 30 sierpnia 2014 r.

   

  Konkluzje

   

  I. KOLEJNA KADENCJA INSTYTUCJI UE

  1. W świetle konsultacji prowadzonych przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Rada Europejska, zgodnie z Traktatami, przyjęła dziś następujące decyzje. 

  2. Rada Europejska wybrała Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej na okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 maja 2017 r. (Decyzja Rady Europejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej (EUCO 144/14). Zwróciła się do sekretarza generalnego Rady, by wspierał wybranego przewodniczącego Rady Europejskiej w okresie przejściowym.

  3. Rada Europejska mianowała, za zgodą nowo wybranego przewodniczącego Komisji, Federicę Mogherini wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na okres od końca obecnej kadencji Komisji do dnia 31 października 2019 r. (Decyzja Rady Europejskiej w sprawie mianowania wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (EUCO 146/14).

  4. Rada Europejska zwróciła się do Rady, by bezzwłocznie przyjęła, za wspólnym porozumieniem z nowo wybranym przewodniczącym Komisji, wykaz innych osób, które zaproponuje do mianowania na stanowiska członków Komisji.

  5. Nowa Komisja zostanie mianowana przez Radę Europejską po zatwierdzeniu w drodze głosowania przez Parlament Europejski, kolegialnie, przewodniczącego, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz pozostałych członków Komisji.

  6. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję szefów państw lub rządów umawiających się stron Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, których walutą jest euro, w sprawie mianowania Donalda Tuska przewodniczącym szczytu państw strefy euro na okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 maja 2017 r. (Decyzja szefów państw lub rządów umawiających się stron Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, których walutą jest euro, w sprawie mianowania przewodniczącego szczytu państw strefy euro (dok. 11949/14).

   

  II. KWESTIE GOSPODARCZE

  7. Pomimo znacznej poprawy warunków na rynku finansowym oraz działań strukturalnych podjętych przez państwa członkowskie sytuacja gospodarcza i sytuacja w zakresie zatrudnienia w Europie budzą poważny niepokój. W ostatnich tygodniach dane ekonomiczne potwierdziły, że ożywienie gospodarcze, zwłaszcza w strefie euro, jest powolne, inflacja wyjątkowo niska, a poziom bezrobocia niedopuszczalnie wysoki. W tym kontekście Rada Europejska przywołuje swoje konkluzje z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie europejskiego semestru, a także swoje porozumienie dotyczące strategicznego programu, w którym duży nacisk położono na zatrudnienie, wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Rada Europejska apeluje o szybki postęp w realizacji tych wytycznych. W tym celu zwraca się do Rady, by oceniła sytuację społeczno-gospodarczą i bezzwłocznie zajęła się tymi kwestiami. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje także fakt, że – po konferencjach w Berlinie i Paryżu – rząd Włoch zamierza zorganizować w październiku konferencję na szczeblu szefów państw lub rządów, której tematem będą zatrudnienie, w szczególności zatrudnienie młodzieży. Jesienią Rada Europejska zajmie się również sytuacją gospodarczą; zostanie także zwołany specjalny szczyt państw strefy euro.

   

  III. RELACJE ZEWĘTRZNE

  UKRAINA

  8. Przypominając oświadczenia szefów państw lub rządów w sprawie Ukrainy z 6 marca i 27 maja oraz swoje konkluzje z 21 marca, 27 czerwca i 16 lipca, Rada Europejska jest nadal głęboko zaniepokojona trwającymi i coraz bardziej zaostrzającymi się walkami we wschodniej Ukrainie oraz nadal zdecydowanie potępia nielegalną aneksję Krymu. Piętnuje fakt, że z terytorium Federacji Rosyjskiej do wschodniej Ukrainy napływa coraz więcej bojowników i broni; potępia też agresję rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy. Wzywa Federację Rosyjską, by natychmiast wycofała z Ukrainy wszystkie swoje wojskowe zasoby i siły. Unia Europejska ponownie stwierdza, że istnieje pilna potrzeba znalezienia trwałego rozwiązania politycznego opartego na poszanowaniu suwerenności, integralności terytorialnej, jedności i niepodległości Ukrainy.

  9. Rada Europejska podkreśla, jak ważna jest bezzwłoczna realizacja planu pokojowego prezydenta Petra Poroszenki. W pierwszej kolejności powinno dojść do wzajemnie uzgodnionego i realnego zawieszenia broni, przywrócenia kontroli Ukrainy nad jej granicą oraz do natychmiastowego położenia kresu napływowi broni, materiałów i personelu wojskowego z Federacji Rosyjskiej do Ukrainy, a także do pilnego zwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez nielegalne grupy zbrojne i więźniów przetrzymywanych w Federacji Rosyjskiej. Ponadto Rada Europejska ponawia swój apel o zapewnienie – w ramach zawieszenia broni – natychmiastowego, bezpiecznego i nieograniczonego dostępu do miejsca katastrofy MH17. Rada Europejska ponownie wyraża swoje poparcie dla cennych starań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

  10. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje rozmowy trójstronne zapoczątkowane między Unią Europejską, Ukrainą i Federacją Rosyjską na temat kwestii praktycznych odnoszących się do realizacji układu o stowarzyszeniu/DCFTA oraz rozmowy na temat energii. Rada Europejska wzywa wszystkie strony do utrzymania tempa rozmów, by uzyskać namacalne rezultaty w uzgodnionym terminie. Rada Europejska wzywa także wszystkie strony do wspierania stabilnego i bezpiecznego transportu źródeł energii, przede wszystkim gazu, oraz do ułatwiania takiego transportu.

  11. Rada Europejska wzywa wszystkie strony, by bezzwłocznie wsparły i ułatwiły pracę międzynarodowych organizacji humanitarnych, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i jego zasadami. Wpływ konfliktu na sytuację humanitarną ludności cywilnej nie powinien być wykorzystywany do celów politycznych ani wojskowych. Rada Europejska apeluje do wszystkich darczyńców, w tym do Federacji Rosyjskiej, by wsparli międzynarodowe działania pomocowe prowadzone pod kierownictwem ONZ, przy pełnym uznaniu roli rządu ukraińskiego jako pierwszego podmiotu reagującego.

  12. Rada Europejska będzie nadal brała udział w monitorowaniu i ocenie środków ograniczających przyjętych przez Unię Europejską i jest gotowa rozważyć dalsze istotne działania zależnie od rozwoju sytuacji w terenie. Rada Europejska zwraca się do Komisji, by wraz z ESDZ pilnie podjęła prace przygotowawcze oraz w ciągu tygodnia przedstawiła propozycje do rozważenia. Wzywa Komisję, by zawarła w swojej propozycji postanowienie dotyczące umieszczania w wykazie wszelkich osób i instytucji współpracujących z grupami separatystycznymi w Donbasie.

  13. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przedsięwzięte przez Komisję wyjątkowe środki mające na celu stabilizację rynków rolno-spożywczych UE, by złagodzić skutki restrykcji importowych nałożonych przez Rosję na niektóre produkty rolne z UE. Wzywa Komisję, by monitorowała sytuację i by – w stosownych przypadkach – rozważyła przyjęcie dalszych środków.

   

  IRAK/SYRIA

  14. Rada Europejska wyraża głębokie ubolewanie w związku z pogorszeniem się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej w Iraku i Syrii w wyniku okupacji części terytoriów tych państw przez Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (ISIL). Rada Europejska jest oburzona zabójstwami popełnianymi w wyniku ataków bez rozróżnienia i łamaniem praw człowieka – dokonywanymi przez ISIL i inne organizacje terrorystyczne – których ofiarami są w szczególności mniejszości religijne, chrześcijańskie i inne, oraz mniejszości etniczne, które powinny być częścią nowego, demokratycznego Iraku, a także najsłabsze grupy społeczne; Rada Europejska stanowczo potępia takie działania. Ci, którzy odpowiadają za te zbrodnie, muszą zostać rozliczeni. Rada Europejska podkreśla, jak ważne jest, by kraje tego regionu skoordynowały działania w celu przeciwstawienia się tym zagrożeniom. Wzywa wszystkich przywódców Iraku, by utworzyli prawdziwie pluralistyczny rząd, co byłoby pierwszą polityczną reakcją na obecny kryzys; wyraża także gotowość do wspierania rządu Iraku w realizacji koniecznych reform.

  15. Rozwój organizacji ISIL umożliwiła niestabilna sytuacja w Syrii, spowodowana brutalną wojną reżimu Baszara al-Assada przeciw własnym obywatelom. Do uzyskania trwałego rozwiązania pilnie potrzebna jest zmiana polityczna w Syrii.

  16. Rada Europejska wzywa wszystkie strony konfliktu w Syrii do przestrzegania mandatu Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ oraz zapewnienia bezpieczeństwa i swobody przemieszczania się oddziałów ONZ, w tym oddziałów z państw członkowskich UE, a także potępia niedawne ataki na wspomniane Siły Rozdzielająco-Obserwacyjne i przetrzymywanie kilku członków tych sił.

  17. Rada Europejska jest przekonana, że utworzenie Islamskiego Kalifatu w Iraku i Syrii oraz dokonywany przez islamistycznych ekstremistów eksport terroryzmu, na którym opiera się ten Kalifat, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów europejskich. Unia Europejska jest zdecydowana przyczynić się do zwalczania zagrożenia, jakie stanowią ISIL i inne grupy terrorystyczne w Iraku i Syrii, do czego nawołuje się w rezolucji nr 2170 Rady Bezpieczeństwa ONZ. W związku z tym Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje starania USA i innych partnerów oraz inicjatywę polegającą na zorganizowaniu międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa w Iraku. Rada Europejska popiera podjętą przez poszczególne państwa członkowskie decyzję o dostarczaniu materiałów wojskowych do Iraku, w tym regionalnych władz kurdyjskich. Zwraca się do Rady, by rozważyła skuteczniejsze zastosowanie istniejących środków ograniczających, w szczególności uniemożliwienie ISIL czerpania zysków z nielegalnej sprzedaży ropy naftowej lub sprzedaży innych zasobów na rynkach międzynarodowych. Podtrzymuje także swoje zobowiązanie do niesienia pomocy humanitarnej ludności dotkniętej kryzysem.

   

  * * *

  18. Rada Europejska jest przekonana, że potrzebne jest zdecydowane działanie, aby powstrzymać napływ zagranicznych bojowników. Wzywa do przyśpieszonego wdrażania pakietu unijnych środków wspierających działania państw członkowskich, zgodnie z tym, co Rada ustaliła od czerwca 2013 r., zwłaszcza w celu zapobiegania radykalizacji postaw i ekstremizmowi, w celu skuteczniejszej wymiany informacji, w tym z odpowiednimi państwami trzecimi, w celu wykrywania i przerywania podejrzanych podróży oraz zniechęcania do ich podejmowania, a także w celu prowadzenia śledztw dotyczących zagranicznych bojowników i ścigania ich. W związku z tym Rada Europejska wzywa Radę i Parlament Europejski do sfinalizowania do końca roku prac nad unijnym wnioskiem w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera.

  Rada Europejska podkreśla również potrzebę ścisłej współpracy z państwami trzecimi w celu wypracowania spójnego podejścia, w tym wzmocnienia bezpieczeństwa granic i ochrony lotnictwa oraz zwiększenia zdolności w zakresie zwalczania terroryzmu w regionie. Rada Europejska zwraca się do Rady, by oceniła skuteczność środków i w razie potrzeby zaproponowała dodatkowe działania. Rada Europejska ponownie zajmie się tą sprawą na posiedzeniu w grudniu.

   

  STREFA GAZY

  19. Rada Europejska z aprobatą przyjmuje porozumienie o zawieszeniu broni osiągnięte pod auspicjami władz Egiptu. Wzywa obie strony do pełnego przestrzegania tego porozumienia i do kontynuowania negocjacji prowadzących do fundamentalnej poprawy warunków życia ludności palestyńskiej w Strefie Gazy – poprzez odblokowanie Strefy – oraz do położenia kresu zagrożeniu, które dla Izraela stwarzają Hamas i inne grupy bojowników ze Strefy Gazy.

  Działania te powinny być wspierane przez międzynarodową obserwację i weryfikację w celu zapewnienia pełnej realizacji kompleksowego porozumienia. Wszystkie ugrupowania terrorystyczne w Strefie Gazy muszą się rozbroić. Dlatego bardzo ważne jest, by palestyński rząd jedności sprawował pełnię swoich obowiązków, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa i administracji cywilnej, zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Strefie Gazy.

  Rada Europejska jest nadal głęboko zaniepokojona katastrofalną sytuacją humanitarną w Strefie Gazy. Apeluje o bezzwłoczne zapewnienie zgodnie z prawem międzynarodowym swobodnego dostępu dla organizacji niosących pomoc humanitarną.

  20. Rada Europejska potwierdza, że Unia Europejska jest gotowa przyczynić się do wypracowania kompleksowego i trwałego rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo, dobrostan i dobrobyt zarówno Palestyńczyków, jak i Izraelczyków.

  21. Jedynie ostateczne porozumienie oparte na rozwiązaniu dwupaństwowym przyniesie trwały pokój i stabilność. Rada Europejska zachęca zatem obie strony do wznowienia negocjacji w celu wypracowania takiego rozwiązania. Strefa Gazy powinna być częścią przyszłego państwa Palestyna.

   

  LIBIA

  22. Rada Europejska stanowczo potępia eskalację walk w Libii, w szczególności ataki na dzielnice mieszkaniowe, instytucje publiczne, obiekty oraz infrastrukturę krytyczną.

  23. Apeluje do wszystkich stron w Libii o zaakceptowanie bezzwłocznego zawieszenia broni, położenie kresu cierpieniom ludności oraz o konstruktywny udział w pluralistycznym dialogu politycznym. W tym względzie Rada Europejska w pełni popiera starania misji ONZ w Libii.

  24. Rada Europejska zachęca także państwa sąsiednie i państwa w regionie do wspierania bezzwłocznego zakończenia wrogich działań oraz o powstrzymanie się od kroków, które mogłyby zaostrzyć obecne podziały i podważyć przemiany demokratyczne w Libii.

  25. Rada Europejska apeluje do rządu tymczasowego Libii oraz do Izby Reprezentantów o szybkie utworzenie prawdziwie pluralistycznego rządu, zdolnego do zaspokojenia potrzeb obywateli Libii. Zachęca zgromadzenie konstytucyjne, by pilnie kontynuowało prace nad tekstem konstytucji, w którym zostaną zapisane prawa wszystkich Libijczyków i który zapewni ochronę tych praw.

   

  WIRUS EBOLA

  26. Rada Europejska wyraża zaniepokojenie w związku z kryzysem spowodowanym przez wirus Ebola w Afryce; podkreśla także, jak ważne jest, by cała społeczność międzynarodowa zapewniała istotne skoordynowane wsparcie krajom regionu, organizacjom pozarządowym oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tak aby pomóc im jak najszybciej i jak najskuteczniej zwalczyć tę chorobę. W tym względzie Rada Europejska z zadowoleniem odnotowuje dodatkowe środki finansowe przekazane przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie oraz ich starania na rzecz zapewnienia dalszych zasobów finansowych i ludzkich, służące w szczególności temu, by odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na ekspertów w terenie. Rada Europejska wyraża uznanie dla wysiłków pracowników organizacji humanitarnych i służby zdrowia mających bezpośredni kontakt z chorobą. Apeluje do wszystkich krajów o stosowanie się do wytycznych WHO i o zezwolenie na stałe – o ile będą one podlegały kontroli – połączenia lotnicze do i ze stosownych krajów, tak by działania wspierające mogły być skuteczne i by gospodarki tych krajów mogły dalej funkcjonować. Rada Europejska wzywa do zwiększenia na szczeblu UE koordynacji pomocy udzielanej przez państwa członkowskie UE i zwraca się do Rady o przyjęcie kompleksowych unijnych ram reagowania, by zaradzić temu kryzysowi.

   

  Ostatnia aktualizacja: 03/09/2014  |Początek strony