Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Ważne prawa konsumentów
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

07/07/2014 18:24:40

Ścisłe egzekwowanie praw konsumentów to korzyść także dla przedsiębiorstw – mówił w Rzymie komisarz ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica. Przedstawiając swoje poglądy, zwrócił uwagę na to, że Komisja Europejska musi stworzyć ramy, które pozwolą zwalczyć powszechne naruszenia, które występują jednocześnie w kilku, a nawet we wszystkich państwach UE. Zmiany przełożą się na większą przejrzystość na rynku, wzmocnią konkurencję i zrównają szanse przedsiębiorców.

  Ważne prawa konsumentów

  – Ścisłe egzekwowanie praw ma kluczowe znaczenie. Prawa, które istnieją tylko na papierze, nie pomagają konsumentom – mówił Neven Mimica. – Skuteczne egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów ma zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o przełożenie praw istniejących na papierze na konkretne korzyści dla konsumentów w praktyce.

  Współpraca w ramach egzekwowania praw konsumentów prowadzi nie tylko do lepszego funkcjonowania jednolitego rynku dla konsumentów, ale również przynosi korzyści dla przedsiębiorstw poprzez zwiększenie przejrzystości, większą konkurencję, równe szanse i pewność prawa.

  Musimy stworzyć ramy, które pozwolą nam zwalczyć powszechne naruszenia, które dotyczą jednocześnie kilku a nawet wszystkich państw UE. W tym kontekście należy również starannie rozważyć, jaka powinna być rola Komisji – przede wszystkim jako koordynatora, ale także jako organu pomagającego przy identyfikowaniu nieprawidłowych praktyk oraz podejmowaniu decyzji w sprawie wspólnych, unijnych mechanizmów, które mogłyby najlepiej zaradzić takim nadużyciom.

  Osiągnięcia sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta (CPC)

  Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta zakłada współpracę między Komisją Europejską i krajowymi organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie europejskiego prawa ochrony konsumentów. W przypadku transgranicznego naruszenia praw konsumentów sieć upoważnia organ państwa członkowskiego, w którym interesy konsumentów zostały naruszone, do zwrócenia się do odpowiednika w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorca ma swoją siedzibę, z prośbą o podjęcie działań w celu położenia kresu temu naruszeniu. Organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa mogą również przekazywać sobie nawzajem ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowych praktyk, które mogą przenosić się na inne kraje.

  W ramach funkcjonowania sieci od 2007 r. przekazano ponad 1,4 tys. wniosków o wzajemną pomoc. W tym samym okresie systematyczny, skoordynowany nadzór rynków internetowych – często określany jako „akcja kontrolna” – doprowadził do korekty około 2 tys. stron internetowych niezgodnych z wymogami. Akcje kontrolne zwiększyły świadomość przepisów konsumenckich wśród sprzedawców internetowych i konsumentów w wielu dziedzinach, takich jak: transport lotniczy, rezerwacje hotelowe, kredyty konsumenckie, sprzedaż biletów, sprzęt elektroniczny czy produkty z zakresu treści cyfrowych.

  Od zeszłego roku organy egzekwowania prawa rozpoczęły również współpracę w sprawie powszechnych obaw konsumentów w kilku państwach członkowskich. Pierwsze tego typu działanie podjęto w dziedzinie zakupu aplikacji, w szczególności gier, zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci. Organy egzekwowania prawa w całej UE uzgodniły wspólne rozumienie sposobu stosowania odpowiednich przepisów w zakresie ochrony konsumentów w tym zakresie. Ponadto zwróciły się one do przedsiębiorstw z prośbą o zaprzestanie nadużyć w wyraźnie wskazanym terminie, tak aby zapewnić właściwą ochronę konsumentów w odniesieniu do zakupu aplikacji. Proces ten dobiega końca. Wyników należy spodziewać się w najbliższym czasie.

  Nadchodzące wyzwania

  W ramach ostatnio prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie wyników sieci podkreślono potrzebę wypracowania skutecznych rozwiązań w celu rozwiązania problemu powszechnego naruszania praw konsumentów w UE. Podczas konsultacji publicznych zainteresowane strony zaapelowały o sprawniejszą koordynację i wspólne, ogólnounijne podejście, które zapewni lepsze wyniki z korzyścią dla konsumentów, ułatwi spełnienie wymogów i zmniejszy koszty dla przedsiębiorstw. Połączenie wysiłków administracyjnych na szczeblu UE umożliwi rządom znaczne obniżenie kosztów i oszczędzanie zasobów.

  W swoim wystąpieniu komisarz rozważał również sposoby poprawy wzajemnej współpracy między organami krajowymi, monitorowania rynku i mechanizmu ostrzegania, aby szybciej wykrywać naruszenia oraz ograniczyć całkowite szkody ponoszone przez konsumentów.

  Ponadto zobowiązał się do podjęcia prac przygotowawczych, tak aby następna Komisja mogła szybko podjąć świadomą decyzję odnośnie tego, w jaki sposób można poprawić egzekwowanie unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów i sprostać wyzwaniom gospodarki cyfrowej.

  Więcej informacji:

  Ostatnia aktualizacja: 07/07/2014  |Początek strony