Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Dobry budżet na 2015 r.
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

11/06/2014 13:29:54

– Połączenie spuścizny przeszłości z pomocą Europie w wyjściu z kryzysu, i to przy skromniejszych zasobach – tak komisarz UE ds. budżetu, Janusz Lewandowski, opisuje przyjęty przez Komisję projekt budżetu UE na przyszły rok. Większość zapisanych w nim zobowiązań przeznaczona jest na projekty, dzięki którym Europa umocni się pod względem gospodarczym, natomiast ok. 40% płatności zostanie wykorzystane na finansowane przez Unię projekty z okresu 2007–2013.

  Dobry budżet na 2015 r.

  Komisja proponuje także kolejną, trzecią w okresie ostatnich trzech lat, 1-procentową redukcję swojego personelu.

  – Budżet UE to wspólna pula środków, do której 28 krajów przekazuje niewielką część swoich zasobów, aby można je wykorzystać z jeszcze większym pożytkiem dla ponad 500 milionów Europejczyków – dodaje Janusz Lewandowski. – Pozwala uniknąć powielania działań na poziomie krajowym i czyni każde z naszych państw członkowskich silniejszym, ponieważ wspólne wysiłki przynoszą lepsze wyniki niż rozproszone działania. Projekt budżetu na 2015 r. opiewa na 1% łącznego DNB wszystkich państw członkowskich. Udało się w nim uwzględnić obecne i przyszłe ważne kwestie, takie jak kryzys ukraiński czy potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE, poprzez przekierowanie ograniczonych zasobów na inne priorytety.

  Proponowane zwiększenie zobowiązań o 2,1%, a płatności o 1,4% praktycznie odpowiada szacowanej inflacji na 2015 r.

  Środki na zobowiązania przeznacza się przede wszystkim na nowe programy (wieloletnie ramy finansowe – WRF – na lata 2014–2020), a niemal 60% proponowanej kwoty zasili programy wspierające badania naukowe, innowacyjność, osoby młode i przedsiębiorstwa w Europie.

  Zdecydowana większość środków na płatności zostanie wykorzystana na działania pobudzające wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie (+29,5% w stosunku do 2014 r.), takie jak badania naukowe („Horyzont 2020”), trans-europejskie sieci energetyczne, transportowe oraz sieci na potrzeby ICT (instrument „Łącząc Europę”) lub Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Inne obszary, w których zwiększono środki na płatności, to Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (+140%) oraz ochrona zdrowia Europejczyków i ochrona konsumentów (+20%).

  Koszty funkcjonowania UE utrzymują się na stabilnym poziomie i wynoszą ok. 4,8 % całego budżetu. Ich wzrost (+1,6%) odpowiada mniej więcej przewidywanej stopy inflacji, więc w ujęciu realnym koszty te nie wzrastają. W projekcie budżetu uwzględniono także trzecią w okresie ostatnich trzech lat 1-procentową redukcję personelu. Komisji udało się także ograniczyć wnioski o środki na wydatki i personel innych instytucji UE, tak by lepiej wpisywały się w cel zakładający 5-procentową redukcję personelu w okresie 5 lat i by ograniczyć inne koszty administracyjne.

  Jakie będą kolejne kroki?

  Po przyjęciu przez Komisję w dniu dzisiejszym projektu budżetu na 2015 r. Rada (państwa członkowskie) zajmie w jego sprawie stanowisko, po czym zrobi to Parlament Europejski. Następny etap to 21-dniowe postępowanie pojednawcze, które ma umożliwić Radzie i Parlamentowi osiągnięcie porozumienia.

  Udział w wydatkach

    

  Zobowiązania: 145,6 mld euro  

   Płatności: 142,1 mld euro

   

   

  PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.

  w mln euro,
  dane w zaokrągleniu (Δ 2014 w %)

  Środki na zobowiązania

  Środki na płatności

  1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

  Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

  Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

  66 674,0 (+4,2)


  17 447,2 (+5,8)


  49 226,8 (+3,6)

  67 184,5 (+1,2)


  15 582,6 (+29,5)


  51 601,9 (-5,0)

  2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

  Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia

  Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo

  59 253,7 (+0,0)

  43 903,8 (+0,3)

  15 349,9 (-0,9)

  56 907,3 (+0,6)

  43 897,0 (+0,3)

  13 010,3 (+0,2)

  3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

  2 130,7 (-1,9)

  1 881,2 (+12,2)

  4. Globalny wymiar Europy

  8 413,1 (+1,1)

  7 327,0 (+7,1)

  5. Administracja

  w tym Komisja

  w tym pozostałe instytucje

  8 612,2 (+2,5)

  3 297,2 (+1,1)

  3 595,9 (+2,1)

  8 612,4 (+2,5)

  3 297,2 (+1,1)

  3 595,9 (+2,1)

  Instrumenty szczególne (poza WRF)

  515,4 (+13,0)

  225,0 (-35,7)

  Środki ogółem

  145 599,3 (+2,1)

  142 137,3 (+1,4)

  % PKB UE-28

  1,04

  1,02

    

  Instrumenty szczególne obejmują rezerwę na pomoc nadzwyczajną (EAR), Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Odpowiednie środki nie są ujęte w wieloletnich ramach finansowych, aby umożliwić obliczenie marginesów w ramach pułapów środków. To samo dotyczy środków związanych z instrumentem elastyczności.

  Dodatkowe informacje: Strona internetowa poświęcona BUDŻETOWI UE.

  Ostatnia aktualizacja: 11/06/2014  |Początek strony