Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Praca przyciąga młodych
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

12/02/2014 15:12:29

Praca to najczęstszy powód przeprowadzki młodych ludzi do innego kraju UE – wynika z najnowszego badania na temat wpływu prawa do swobodnego przemieszczania się wewnątrz wspólnoty. Jego wyniki zaprezentowano podczas brukselskiej konferencji europejskich burmistrzów. - Swobodny przepływ oznacza korzyści dla Europy, jej obywateli oraz gospodarek – podkreślała wiceprzewodnicząca Viviane Reding.

  Praca przyciąga młodych

  W badaniu wzięto pod lupę sześć miast europejskich, wybranych ze względu na ich wielonarodowościowy charakter (zob. załączniki 1 i 2): Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga i Turyn.

  Badanie pokazuje, że napływ młodszych obywateli UE w wieku produkcyjnym ma korzystny wpływ gospodarczy we wszystkich wymienionych sześciu miastach. W Turynie, na przykład, dochody z podatków opłacanych przez cudzoziemców przyniosły według lokalnych oszacowań łączny zysk netto w wysokości 1,5 mld EUR dla włoskiego sektora finansów publicznych (zob. załącznik 3). Ponadto jak wynika z badania, napływowa ludność pomogła wypełnić luki na lokalnych rynkach pracy, co przyczyniło się do wzrostu w nowych sektorach oraz pozwoliło znacznie zmniejszyć dysproporcje między osobami w młodszym i starszym wieku w starzejących się społeczeństwach. Według badania mobilni obywatele posiadają często zbyt wysokie kwalifikacje na stanowiskach, na których są zatrudnieni, zdarza się, że otrzymują niższe wynagrodzenie, a także nie zawsze korzystają z tego samego dostępu do mieszkań i edukacji.

  - Swobodny przepływ oznacza korzyści dla Europy, jej obywateli oraz gospodarek. W niektórych miastach faktycznie mogą występować wyzwania, którym należy stawić czoła. Jednak kwestionowanie prawa do swobodnego przemieszczania się nie jest dobrym rozwiązaniem. Jestem przekonana, że musimy współpracować – na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym – by móc takie wyzwania przekształcić w szanse. Jest to możliwe, co widać na przykładzie takich miast jak Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praga i Turyn – oświadczyła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa na konferencji burmistrzów na temat swobodnego przepływu osób (IP/14/98). - Mogą Państwo polegać na Komisji, która nadal będzie wspierać państwa członkowskie borykające się z problemami związanymi ze swobodnym przemieszczaniem się osób. To spotkanie z burmistrzami pomoże władzom lokalnym w Europie czerpać z najlepszych przykładów udanych polityk w zakresie integracji obywateli UE w miastach, co przyniesie korzyści wszystkim stronom. Mam nadzieję, że te dobre praktyki będą wdrażane w całej Europie.

  Główne wyniki badania:

  • Obywatele UE przemieszczają się głównie z powodu pracy i średnio są młodsi i bardziej aktywni zawodowo niż miejscowa ludność w badanych miastach (zob. załącznik 4);
  • Napływ młodszych obywateli UE w wieku produkcyjnym pomaga wymienionym miastom rozwiązywać problemy demograficzne, takie jak starzejące się społeczeństwo i malejąca siła robocza;
  • Napływowa ludność pomaga także wypełnić luki na rynku pracy, wykonując często pracę poniżej swoich kwalifikacji (Turyn i Hamburg), przyczyniając się do wzrostu nowych sektorów (np. sektor ICT w Dublinie) lub pomagając tworzyć nowe przedsięwzięcia gospodarcze (np. w Turynie i Hamburgu).

  W badaniu zwrócono ponadto uwagę na następujące problemy:

  • Odsetek osób posiadających zbyt wysokie kwalifikacje jest większy wśród mobilnych obywateli niż obywateli danego kraju (mobilni obywatele podejmują pracę poniżej swoich kwalifikacji), co może oznaczać marnowanie się kwalifikacji, co z kolei zmniejsza ewentualne korzyści płynące z wewnątrzunijnej mobilności;
  • w niektórych przypadkach zauważono różnice w wynagrodzeniu między obywatelami danego państwa a mobilnymi obywatelami UE (którzy częstokroć zarabiają mniej), choć dostępne dowody są dosyć ograniczone;
  • mobilni obywatele nie zawsze korzystają z tych samych możliwości, jeśli chodzi o mieszkania i dostęp ich dzieci do edukacji, mimo iż pracują i płacą podatki.

  O powodzeniu programów integracyjnych realizowanych w badanych sześciu miastach świadczy fakt, że stopniowo poprawia się nastawienie do mobilności (zob. załącznik 5). Wszystkie miasta objęte badaniem promują obecnie środowisko sprzyjające włączeniu społecznemu oraz kulturę otwartości poprzez polityki skupiające się na dostępie do informacji (np. kompleksowe punkty informacyjne); wspieranie nauki języków oraz dialog międzykulturowy i kontakty między obywatelami.

  Na koniec w badaniu omówiono szereg najlepszych praktyk stosowanych w sześciu miastach (zob. załącznik 6).

  Kontekst

  Wyniki badania zostały przedstawione na dzisiejszym spotkaniu z udziałem ponad 100 burmistrzów oraz przedstawicieli władz lokalnych z całej Europy, którzy spotkali się w celu omówienia bieżących problemów i możliwości związanych ze swobodnym przemieszczaniem się obywateli w Unii Europejskiej. Konferencja burmistrzów ma umożliwić władzom lokalnym wymianę najlepszych praktyk dotyczących wdrażania przepisów w zakresie swobodnego przepływu oraz radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z włączeniem społecznym. Spotkanie to jest jednym z pięciu działań przedstawionych przez Komisję, aby wzmocnić prawo swobodnego przepływu w UE i jednocześnie pomóc państwom członkowskim czerpać korzyści, jakie się z tym prawem wiążą (IP/13/1151).

  Badanie obejmuje analizę polityk zmierzających do włączenia gospodarczego i społecznego mobilnych obywateli UE, a także do promowania kultury otwartości i pozytywnego nastawienia do obcokrajowców. W badaniu uwzględniono polityki w dziedzinie zatrudnienia, przedsiębiorczości, mieszkalnictwa, edukacji, dialogu międzykulturowego, postaw wobec zjawiska migracji i uczestniczenia w życiu miasta.

  Dodatkowe informacje:

   

  Ostatnia aktualizacja: 12/02/2014  |Początek strony