Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Polskie 10 lat w Unii
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

20/01/2014 17:29:03

W 2014 r. przypada dziesięć lat członkostwa Polski w UE. Z okazji jubileuszu, z inicjatywy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego wspartej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, polskie uczelnie o znaczących osiągnięciach w badaniach nad integracją europejską zorganizują w 8 miastach 10 seminariów naukowych. Pierwsze seminarium nt. „Bilansu polskiego członkostwa w UE” zorganizował 20 stycznia Instytut Europeistyki UW oraz Katedra Prawa Europejskiego SGH. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prorektor UW.

  Polskie 10 lat w Unii

  W uroczystym otwarciu na Uniwersytecie Warszawskim udział wzięli m.in.: Prorektor UW ds. Badań Naukowych i Współpracy prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekan WDiNP UW prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dyrektor Instytutu Europeistyki UW prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, europoseł Paweł Zalewski oraz Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec.

  - Miniona dekada to (…) okres zdobywania politycznej dojrzałości Polski w strukturach i na forach UE (rotacyjna prezydencja Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r. była tego wyrazem). Dla instytucji unijnych minione dziesięciolecie, to przede wszystkim potwierdzenie sensu kontynuowania polityki rozszerzenia Unii – mówiła dyrektor Synowiec podczas inauguracji.

  Pierwszy panel poświęcono zagadnieniu europeizacji administracji i systemu politycznego. Wzięli w nim udział: dr hab. Marek Cichocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Czachór, prof. UW dr hab. Agnieszka Rothert oraz prof. UWdr hab. Jarosław Szymanek.

  
         
        jpeg - 119 KB [119 KB] 
         
        jpeg - 134 KB [134 KB]

   

  Moderatorem panelu był prof. dr hab. Tomasz G. Grosse, który wyznaczył główne obszary dyskusji skupiając się wokół pytań o skutki europeizacji w Polsce. Paneliści poruszali także kwestie innowacyjności (w tym innowacyjności o charakterze społecznym i politycznym) oraz pojawienia się odmiennych postaw wobec UE w polskim życiu politycznym, co wynikało m.in. z kryzysu. Do tego zagadnienia odniósł się m.in. profesor Czachór, który stwierdził, że z perspektywy czasu za korzystny można uznać podział na eurosceptyków i euroentuzjastów, gdyż Unii potrzebna jest wewnętrzna debata na tematy związane z integracją. Czachór poruszył także kwestię niedoceniania przez Polaków znaczenia Parlamentu Europejskiego, którego rola w UE ciągle rośnie. Nie przekłada się to jednak m.in. na zaangażowanie się krajowych parlamentarzystów w problemy integracji europejskiej.

  
         
        jpeg - 138 KB [138 KB] 
         
        jpeg - 160 KB [160 KB]

   

  Niejednokrotnie podkreślano, że Unia ciągle się zmienia, pojawiają się nowe mechanizmy m.in. zwiększa się rola Europejskiego Banku Centralnego. W Polsce może to być odbierane jako zagrożenie, gdyż - jak mówił dr Marek Cichocki –"w Komisji Europejskiej mieliśmy swoich reprezentantów, natomiast EBC jest praktycznie instytucją zamkniętą dla Polski".

  Ostatnia część panelu dotyczyła ustrojowego wymiaru europeizacji. Prof. Szymanek podkreślał, że Polska dobrze radzi sobie w zakresie dostosowywania prawa krajowego do unijnych wymogów. W przypadku aktów prawnych powszechnie stosowana jest jednak praktyka interpretowania ich w duchu domniemanej zgodności z przepisami unijnymi.

  
         
        jpeg - 144 KB [144 KB] 
         
        jpeg - 161 KB [161 KB]

   

  Początek drugiego panelu poprzedziło wystąpienie Ministra Administracji i Cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego. Jego zdaniem, tak wyraźny kiedyś podział na nowe i stare państwa członkowskie zaczyna zanikać, zaś Polska awansowała do roli wiarygodnego partnera w dyskusjach na poziomie europejskim. Minister zaznaczył, że co raz więcej decyzji podejmuje się w kręgach nieformalnych i wyzwaniem dla przedstawicieli Polski w UE jest dostanie się właśnie do tych grup decyzyjnych. Kluczowe pod tym względem mogą być majowe wybory do Parlamentu Europejskiego.

  Drugi panel skupiał się wokół tematyki społeczno-gospodarczej. Uczestniczyli w nim: prof. SGH dr hab. Artur Nowak-Far, prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, dr Ireneusz Kraś, prof. SGHdr hab. Adam A. Ambroziak oraz Dyrektor Departamentu Europejskiego MSZ Małgorzata Kałużyńska.

  
         
        jpeg - 181 KB [181 KB] 
         
        jpeg - 120 KB [120 KB]

   

  Poruszono kwestię innowacyjności, gdyż jak stwierdził pierwszy panelista dr Kraś, właśnie od tego czynnika zależy obecnie pozycja gospodarcza kraju i jego zamożność. - W ciągu 15 lat [po 1990] udało nam się zmniejszyć lukę dochodową o 13 pkt proc., od 2005 r. – w ciągu 8 lat – nastąpił wzrost o kolejne 16 pkt proc. – przytaczał dane liczbowe Kraś. Jednak Polska wciąż nie należy do czołówki państw o najwyższej innowacyjności - jej konkurencyjność opiera głównie na taniej sile roboczej (w porównaniu z innymi państwami UE). Tymczasem, jak ostrzegają eksperci, brak innowacyjności może spowodować zahamowanie napływu kapitału.

  
         
        jpeg - 154 KB [154 KB] 
         
        jpeg - 133 KB [133 KB]

   

  Prof. Kawecka-Wyrzykowska skupiła się na pozytywnych aspektach polskiego członkostwa w UE. Przypomniał, że od akcesji w 2004 roku Polska otrzymała już 91 mld euro ze wspólnotowego budżetu, zaś saldo netto (po odliczeniu polskich wypłat) wyniosło 61 mld. Fundusze te głównie wykorzystano na modernizację. Polska może pochwalić się także szybkim wzrostem cywilizacyjnym, z czego korzystają przede wszystkim młodzi ludzie (mobilność, możliwość studiowania za granicą itp.).

  Bardziej krytyczny był prof. Adam A. Ambroziak, który zachęcał do szerszego patrzenia na regulacje wprowadzane przez Unię Europejską – zwłaszcza te, które w sposób pośredni mogą wpływać na przedsiębiorców w Polsce i innych krajach UE.

  W części poświęconej zagadnieniom gospodarczym wzięła udział również szefowa departamentu europejskiego MSZ Małgorzata Kałużyńska. Podkreślała m.in. sukcesy inwestycyjne (budowa 2700 km autostrad) oraz znaczącą pozycję Polski jako eksportera dóbr do UE. Po raz kolejny mówiono o potrzebie innowacyjności – Kałużyńska m.in. wskazywała na ważną rolę tradycyjnych producentów, którzy wprowadzają elementy innowacyjności do zarządzania swoimi przedsiębiorstwami.

   

  Trzeci panel seminarium poświęcono stosunkom zewnętrznym UE w perspektywie 2004-2014. W panelu uczestniczyli: prof. UW dr hab. Jacek Czaputowicz, dr hab. Justyna Zając,dr Tomasz Kubin, dr WitoldWaszczykowski i Marcin Terlikowski. Rolę moderatora pełnił prof. UW dr hab. Ryszard Zięba z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Głównym zagadnieniem była kwestia aktywności zewnętrznej UE m.in. w kontekście interesów państw członkowskich. Analizę teoretyczną zagadnienia przedstawił prof. Czaputowicz. Potem analizowano relacje między interesami państw członkowskich a polityką zewnętrzną UE. Dr hab. Justyna Zając posłużyła się w tym celu przykładem polityk sąsiedztwa - obszaru śródziemnomorskiego oraz Partnerstwa Wschodniego. - Efektywność i skuteczność polityki zagranicznej zależy w dużej mierze od uwarunkowań wewnętrznych – podkreślała. 

  Podczas panelu analizowano także stosunki zewnętrzne UE w kontekście relacji m.in. gospodarczych i obronnych. Dr Kubin zwracał uwagę na specyficzną cechę działań zewnętrznych UE jaką jest hybrydowość (działania na poziomie międzyrządowym i ponadnarodowym). Aspekt zdolności wojskowych UE przedstawił analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Terlikowski

  
         
        jpeg - 150 KB [150 KB] 
         
        jpeg - 139 KB [139 KB]

   

  Ostatnia część panelu poświęcona była aktywności Polski w polityce zewnętrznej Unii - od momentu akcesji do dziś. Poseł na Sejm RP dr Witold Waszczykowski przywołał m.in. doświadczenia polskiej prezydencji, tzw. inicjatywę chobielińskią (wzmocnienie polityki bezpieczeństwa i obronny Unii) oraz rozwój Partnerstwa Wschodniego.

  W części podsumowującej opinie na temat społecznego wymiaru członkostwa Polski w UE zaprezentowali przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych oraz świata nauki. Panel moderowała dr hab. Ewa Marciniak (INP UW), a uczestniczyli w nim: prof. UW dr hab. Mirosława Grabowska, dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. dr hab. Jerzy Sielski, prof. dr hab. Wojciech Łukowski, dr Marta Witkowska, dr Teresa Stachurska-Maj, Rafał Dymek (Fundacja Schumana), Sylwia Białek (IAR).

  Na początku zaprezentowano wyniki badań CBOS (przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat) dotyczących stosunku Polaków do eurointegracji. - Choć ciągle przeważają oceny pozytywne, to proces zmiany postaw jest wyraźnie widoczny – mówiła prof. Grabowska. Tendencję do pogorszania się nastrojów upatruje ona w zmęczeniu krajową polityką i jej wizją integracji z Europą, a także w przyzwyczajeniu Polaków do korzyści płynących z członkostwa i uznania ich za oczywiste (np. podróżowanie bez kontroli granicznych).

  Rafał Dymek z Fundacji Schumana podkreślał, że Polacy są wciąż jednym z najbardziej proeuropejsko nastawionych narodów na kontynencie. Instytucje UE uważają za bardziej kompetentne od krajowych, zaś spadek poparcia dla Unii może wynikać z prezentowania w mediach w większości negatywnych zjawisk kojarzących się ze wspólnotą.

  Paneliści zastanawiali się także nad przebiegiem majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Według wszystkich uczestników, frekwencja w Polsce będzie wyższa niż w latach ubiegłych. Sylwia Białek, reprezentująca Informacyjną Agencję Radiową, wskazywała jednocześnie, że polskie media wciąż zbyt mało informują o roli i zadaniach PE. - Nie zajmujemy się tym, czym zajmuje się Parlament, co robią europosłowie, żyjemy aspektem krajowym – podsumowała.

  Moderator dyskusji dr Ewa Marciniak przywołała problem tożsamości i poczucia przynależności. - Z czym identyfikują się Polacy? Według sondaży z 1989 r. 81 proc. respondentów identyfikowało się wyłącznie z Polską, w 2008 roku już tylko 52 proc. Część identyfikacji przeszła z narodowej na europejską. W porównaniu z rokiem 1989 wzrósł też poziom identyfikacji z regionem i miastem (aż o 47 proc.). Zastanawiając się nad tym ostatnim zjawiskiem prof.Łukowski wskazywał, że większość ważnych spraw odbywa się obecnie na poziomie lokalnym, a potem na europejskim, z pominięciem etapu krajowego.

  Dr Marta Witkowska z Instytutu Europeistyki UW podkreślała pozytywne aspekty przemian społecznych, które zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. Szczególną uwagę zwróciła na rozwój Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, dialogu obywatelskiego (np. spotkania komisarzy unijnych z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych) oraz rosnącej partycypacji Polaków w wydarzeniach związanych z życiem unijnym.

   

  Seminarium „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” zorganizował Instytut Europeistyki UW oraz Katedra Prawa Europejskiego SGH.

  Inicjatywę wsparł również Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytut Studiów Nauk Politycznych PAN.

  Patronat nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-BobińskaProrektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

  Patronat medialny:

   

  Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – przewodniczący, dr Marta Witkowska – sekretarz, dr Łukasz Zamęcki, mgr Aleksandra Daniluk, mgr Julita Karwacka, mgr Sebastian Dłuski, mgr Paweł Stawarz

   

  Rada Programowa: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – przewodniczący, prof. UW dr hab. Wojciech Jakubowski (prodziekan), prof. dr hab. Ryszard Zięba, prof. UW dr hab. Artur Nowak-Far, prof. UW dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW dr hab. Tomasz G. Grosse, dr hab. Ewa Marciniak, dr Marta Witkowska, dr Łukasz Zamęcki.

   

   

   

  Cykl dziesięciu międzyuczelnianych seminariów poświęconych dekadzie uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej organizowany jest przez ośrodki akademickie, które mają znaczące osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską.

  Seminaria poświęcone będą wybranym dziesięciu istotnym problemom integracji Polski z Unią Europejską. Są to zarówno zagadnienia społeczno-gospodarcze, jak i polityczno-ustrojowe.

  Uczestnikami seminariów będą zarówno naukowcy: europeiści, prawnicy, politolodzy, ekonomiści, jak i inni eksperci i politycy z kraju oraz z unijnej sceny politycznej.

  Tematyka, organizatorzy oraz przybliżony termin kolejnych seminariów planowanych w całym cyklu:

  1. 20 stycznia 2014 r. – „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej”, Instytut Europeistyki UW, Katedra Prawa Europejskiego SGH
  2. marzec 2014 r. – „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską”, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu
  3. kwiecień 2014 r. – „Polska a Unia Gospodarczo-Walutowa”, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski
  4. maj 2014 r. – „Euroentuzjaści i eurosceptycy w Polsce i w UE”, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński
  5. maj 2014 r. – „Kulturowo cywilizacyjne aspekty członkostwa Polski w UE”, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  6. czerwiec 2014 r. – „UE i Polska wobec wyzwań współczesnego świata”, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  7. październik 2014 r. – „Polskie wizje rozwoju integracji europejskiej”, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
  8. październik 2014 r. - „Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE”, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański
  9. listopad 2014 r. – „Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w UE”, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  10. grudzień 2014 r. – „Polska i UE - quo vadis?”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji oraz programów organizowanych seminariów na stronie: www.10seminariow-ie.uw.edu.pl

   

  Ostatnia aktualizacja: 24/01/2014  |Początek strony