Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Hazard do poprawki
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

20/11/2013 17:05:00

Komisja Europejska wezwała niektóre państwa członkowskie – w tym Polskę - do zapewnienia zgodności swoich krajowych ram regulacyjnych dotyczących usług hazardowych z podstawowymi swobodami zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku Polski KE przyjrzy się procedurom udzielania koncesji i zasadom świadczenia takich usług w internecie.

  Hazard do poprawki

  Co do zasady państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu celów polityki dotyczącej hazardu w internecie. Mogą ograniczyć transgraniczne świadczenie wszystkich lub niektórych rodzajów usług hazardowych, powołując się na cele leżące w interesie publicznym, np. ochronę konsumentów lub zapobieganie nadużyciom finansowym oraz innym formom przestępczości. Jednak krajowe systemy gier hazardowych muszą być zgodne z prawem UE.

  Państwa członkowskie muszą udowodnić, że wprowadzenie danego środka jest stosowne i konieczne – a przede wszystkim wykazać istnienie problemu związanego z celem leżącym w interesie publicznym oraz spójność systemu regulacyjnego. Państwa członkowskie muszą również dowieść, że cele leżące w interesie publicznym realizowane są w sposób spójny i systematyczny. Nie mogą podejmować, ułatwiać ani tolerować środków, które miałyby niekorzystny wpływ na osiągnięcie tych celów.

  W przyjętym w dniu 23 października 2012 r. komunikacie „W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online” (zob. IP/12/1135) Komisja zapowiedziała, że przyspieszy zakończenie oceny przepisów krajowych w ramach toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i rozpatrywanych skarg oraz w razie konieczności podejmie działania w celu wyegzekwowania przepisów. Po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi podjęto dzisiaj decyzje dotyczące pierwszej serii toczących się postępowań. W szczególności Komisja:

  • wezwała Szwecję do zapewnienia zgodności regulacji dotyczących monopolu hazardowego i nadzoru nad tym monopolem z przepisami UE w sprawie swobodnego przepływu usług;
  • zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Finlandię dotyczące zgodności z prawem UE krajowych przepisów przyznających wyłączne prawa do oferowania usług hazardowych;
  • podjęła decyzję o skierowaniu do Belgii, Cypru, Czech, Litwy, Polski i Rumunii oficjalnych wezwań o udzielenie informacji na temat przepisów krajowych ograniczających świadczenie usług hazardowych.

  Komisja zamknęła również dochodzenia i postępowania przeciwko kilku państwom członkowskim, które nie osiągnęły jeszcze etapu formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Postępowania przeciwko innym państwom członkowskim pozostają otwarte – ponieważ przepisy, których dotyczą, albo są nadal analizowane, albo są właśnie znacząco zmieniane.

  Szwedzkie przepisy ustanawiające wyłączne prawo do oferowania usług hazardowych nie są zgodne z zasadami rynku wewnętrznego UE

  W dwóch oddzielnych postępowaniach Komisja Europejska wezwała Szwecję do zapewnienia zgodności z prawem UE krajowych przepisów ustanawiających wyłączne prawo do świadczenia internetowych usług związanych z organizowaniem zakładów oraz do świadczenia internetowych usług związanych z grą w pokera. W poprzednich wnioskach Komisja starała się zweryfikować, czy te ograniczenia są zgodne z art. 56 TFUE, gwarantującym swobodny przepływ usług. Komisja stwierdziła, że restrykcyjna polityka w dziedzinie usług hazardowych nie jest stosowana systematycznie i spójnie, a posiadacz wyłącznego prawa do świadczenia takich usług nie podlega ścisłej kontroli państwa. Dochodzenie Komisji objęło transgraniczne świadczenie internetowych usług związanych z organizowaniem zakładów i grą w pokera, a także zagadnienia takie jak reklama i sponsoring. Komisja wezwała Szwecję, w drodze dodatkowej uzasadnionej opinii dotyczącej internetowych zakładów i uzasadnionej opinii w sprawie internetowych usług związanych z grą w pokera, do podjęcia działań w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE.

  Jeżeli chodzi o ograniczenia dotyczące świadczenia internetowych usług związanych z organizowaniem zakładów, Komisja wydała już uzasadnioną opinię w 2007 r. (IP/07/909). Jednak biorąc pod uwagę czas, który upłynął, rozwój sytuacji w Szwecji i wydane w międzyczasie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie usług hazardowych, Komisja doszła do wniosku, że przydać może się wyjaśnienie podstaw jej argumentacji oraz umożliwienie państwu członkowskiemu zareagowanie na ostatnie zmiany.

  Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Szwecja nie podejmie działań dotyczących tych dwóch postępowań, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Komisja potwierdza zgodność fińskiej ustawy hazardowej z przepisami UE

  Komisja Europejska stwierdziła, że fińskie prawodawstwo ustanawiające wyłączne prawo do oferowania usług hazardowych jest zgodne z prawem UE i jest stosowane spójnie i systematycznie.

  Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Finlandii w 2006 r. (IP/06/436). Postępowanie to dotyczyło transgranicznego świadczenia usług zakładów sportowych i związanych z tymi usługami działań marketingowych. Komisja uznała, że ówczesne fińskie prawo nie służyło osiągnięciu przywołanych celów leżących w interesie publicznym w sposób spójny i systematyczny. Proces ten doprowadził do przyjęcia zmienionej ramowej ustawy hazardowej, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r.

  Zmieniona fińska ustawa o loteriach i związane z nią środki wykonawcze ustanawiają ustawowy monopol hazardowy, zaostrzają przepisy dotyczące prowadzenia gier i promocji usług hazardowych oraz wprowadzają zmienione przepisy i środki w zakresie nadzoru i egzekwowania przepisów dotyczących oferty i zasad hazardu. Zapewniają one niezbędne struktury gwarantujące, że działalność monopolu jest ograniczona do polityki kontrolowanej ekspansji w sektorze gier i zakładów, zmierzając do kierowania skłonności do hazardu na kontrolowane tory. Nie namawiają ani nie zachęcają konsumentów do udziału w grach losowych – pod względem podaży i reklamowania usług hazardowych. Odpowiednie fińskie organy wyposażono w stosowne środki, aby mogły skutecznie nadzorować działalność monopolu hazardowego i egzekwować krajowe zasady hazardu. Fiński rząd przedstawił ponadto istotne informacje i dowody dotyczące wykonania i stosowania zmienionych zasad i pierwszej oceny ich wpływu.

  Komisja stwierdziła zatem, że zmieniona ustawa spójnie i systematycznie dąży do realizacji celu ustanowienia monopolu hazardowego w państwie członkowskim i odpowiada określonym przez Trybunał wymogom dotyczącym ustanowienia takiego monopolu. Władze Finlandii w wystarczający sposób udowodniły, że zmieniona ustawa oraz jej wdrożenie i stosowanie spełniają te wymogi. W związku z tym Komisja zamknęła postępowanie przeciwko Finlandii.

  Komisja przyjrzy się procedurom udzielania koncesji i zasadom świadczenia internetowych usług hazardowych w Belgii, na Cyprze, w Czechach, na Litwie, w Polsce i Rumunii

  Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu do Belgii, Cypru, Czech, Litwy, Polski i Rumunii oficjalnych wezwań do udzielenia informacji w sprawie krajowych przepisów ograniczających świadczenie niektórych usług hazardowych. W przypadku tych państw Komisja chce zweryfikować, czy przedmiotowe środki są zgodne z art. 56 TFUE, gwarantującym swobodny przepływ usług. Komisja zadała szereg pytań dotyczących procedury udzielania koncesji i warunków świadczenia usług hazardowych.

  Komisja ma wątpliwości, czy przepisy krajowe – zgodnie z którymi warunkiem świadczenia internetowych usług hazardowych jest fizyczna obecność w państwie członkowskim usługobiorcy, które określają konkretną formę prawną na podstawie prawa krajowego, wymagają uprzedniej zgody odpowiednich organów na wszelkie zmiany w strukturze udziałowców lub które zakazują stosowania kapitału zagranicznego – są zgodne z prawem UE.

  Jeżeli chodzi o Belgię, Komisja zadała też pytania dotyczące przejrzystości belgijskich ram prawnych dotyczących hazardu, w szczególności w odniesieniu do zasad regulujących legalne prowadzenie internetowej działalności hazardowej oraz z uwagi na przyznanie krajowej loterii koncesji poprzez dekret królewski.

  W przypadku rumuńskich ram prawnych dotyczących hazardu Komisja wystosowała dalsze pytania dotyczące spójności krajowej polityki hazardowej.

  Komisja przedstawiła też dodatkowe pytania Cyprowi. Dotyczą one zakresu cypryjskiej ustawy hazardowej w odniesieniu do różnych operatorów upoważnionych do oferowania swoich usług w tym państwie członkowskim. Komisja jest zaniepokojona brakiem równego traktowania podmiotów świadczących usługi hazardowe w internecie.

  Więcej informacji:

   

  Ostatnia aktualizacja: 22/11/2013  |Początek strony