Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Erasmus+ dla każdego!
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

19/11/2013 16:26:58

Ponad 4 miliony osób – taką grupę ma objąć nowy unijny program Erasmus+, którego celem jest podnoszenie umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie. Stanowi on połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ właśnie został przyjęty przez Parlament Europejski. Jego budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 15 mld euro.

  Erasmus+ dla każdego!

  Erasmus+ to siedmioletni program ukierunkowany na podnoszenie umiejętności, zwiększanie szans na zatrudnienie oraz wspieranie modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro[1] – o 40 proc. więcej niż w przypadku obecnych programów.

  Ponad 4 mln osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć wolontariat w innym kraju. Na liczbę tę składać się będzie 2 mln studentów szkół wyższych, 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu oraz ponad 500 tys. osób biorących udział w wymianie młodzieży i odbywających wolontariat za granicą. Studenci planujący ukończenie studiów magisterskich za granicą, na które rzadko dostępne są stypendia lub kredyty krajowe, będą mogli skorzystać z nowego systemu gwarancji kredytowych, którym zarządzać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny. Erasmus+ zapewni również środki dla pracowników szkolnictwa i szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz na finansowanie partnerstw między uniwersytetami, szkołami wyższymi, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami niekomercyjnymi.

  - Cieszę się, że Parlament Europejski przyjął program Erasmus+ i jestem dumna, że udało nam się zagwarantować 40-procentową podwyżkę budżetu w porównaniu z naszymi obecnymi programami. Jest to dowód zaangażowania UE w kształcenie i szkolenia. Erasmus+ przyczyni się także do walki z bezrobociem młodzieży, ponieważ pozwoli młodym osobom zdobywać doświadczenie za granicą, a przez to podnosić swoją wiedzę i rozwijać umiejętności. Oprócz dotacji dla osób indywidualnych, Erasmus+ wspierać będzie partnerstwa, które ułatwiać mają przechodzenie od edukacji do pracy, oraz reformy mające na celu modernizację i poprawę jakości kształcenia w państwach członkowskich. Kwestie te mają zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy wyposażyć młode pokolenie w kwalifikacje i umiejętności, jakich będą potrzebować, aby osiągnąć sukces w życiu – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

  Erasmus+ ma trzy główne cele: dwie trzecie budżetu przeznacza się na finansowanie możliwości nauki za granicą dla osób indywidualnych, na terytorium UE i poza nim; pozostałą część kieruje się na wsparcie partnerstw między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także na reformy mające na celu modernizację systemów kształcenia i szkolenia oraz promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

  Nowy program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Wnioskodawcy będą mogli łatwiej zrozumieć dostępne opcje. Wprowadzone zostają także dodatkowe uproszczenia, które ułatwią dostęp do dotacji.

  Kto może skorzystać z programu Erasmus+?

  • 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże;
  • 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą;
  • 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą;
  • 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych;
  • ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;
  • ponad 25 tys. studentów otrzyma stypendia na wspólne studia magisterskie, które oznaczają studia w przynajmniej dwóch instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą;
  • 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy;
  • 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość;
  • wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

  Kontekst

  Realizacja programu Erasmus+ rozpoczyna się w okresie, kiedy w UE prawie sześć milionów młodych osób jest bezrobotnych. W Hiszpanii i Grecji odsetek ten przekracza 50 proc. Równocześnie w Unii zarejestrowanych jest ponad 2 mln wolnych miejsc pracy, a jedna trzecia pracodawców zgłasza trudności z rekrutacją pracowników posiadających potrzebne im umiejętności. Jest to dowód na spory niedobór kwalifikacji w Europie. Erasmus+, oferując obywatelom możliwości uczenia się, szkolenia lub zdobywania doświadczenia za granicą, przyczyni się do rozwiązania tego problemu.

  Równocześnie wsparcie dla doskonalenia zawodowego pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą oraz współpraca środowiska edukacji z rynkiem pracy pozwolą na podniesienie jakości i zwiększenie adekwatności europejskich systemów kształcenia, szkolenia i wsparcia dla młodzieży.

  Mobilność studentów i uczniów zawodu przyczyni się także do zwiększenia mobilności pracowników między państwami członkowskimi, bowiem osoby, które już uczyły się lub odbywały szkolenie w innym kraju, w przyszłości chętniej będą podejmowały pracę za granicą.

  Budżet w wysokości 14,7 mln euro uwzględnia szacunki dotyczące przyszłej inflacji. Planuje się przeznaczenie dodatkowych środków na mobilność w szkolnictwie wyższym oraz budowanie potencjału w krajach spoza UE, jednak decyzja w sprawie tego dodatkowego budżetu nie zostanie podjęta przed 2014 r.

  Po raz pierwszy w programie Erasmus+ przewidziano specjalną linię budżetową dla sportu. Przez okres siedmiu lat planuje się przeznaczyć około 265 mln euro na rozwój europejskiego wymiaru sportu poprzez eliminowanie zagrożeń transgranicznych, takich jak ustawianie zawodów sportowych i doping. Wsparciem objęte zostaną także projekty transnarodowe z udziałem lokalnych organizacji sportowych, służące promowaniu np. właściwego zarządzania, włączenia społecznego, dwutorowych karier sportowców i aktywności fizycznej.

  Dalsze działania

  Wniosek został przyjęty 19 listopada przez Parlament Europejski. W ciągu miesiąca powinien on zostać przyjęty przez Radę (państwa członkowskie). Realizacja programu rozpocznie się w styczniu 2014 r.

  Dodatkowe informacje

   

  Załącznik 1: Beneficjenci dotacji w latach 2007–2013

  W poniższej tabeli przedstawiono szacunkową liczbę beneficjentów dotacji UE, którzy mogli uczyć się, szkolić, pracować lub odbywać wolontariat za granicą w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” w latach 2007–2013. Uwzględniono działania związane z mobilnością, które kontynuowane będą w programie Erasmus+.

  Finansowanie z programu otrzyma ponad 4 mln osób, które będą mogły uczyć się, szkolić, zdobywać doświadczenie zawodowe lub odbywać wolontariat za granicą. W porównaniu z liczbą beneficjentów istniejących programów stanowi to wzrost o około 50 proc.

  Liczba uczestników*

  w latach 2007–2013

  Państwo

  Ogółem

  Austria

  67 000

  Belgia

  73 000

  Bułgaria

  41 000

  Chorwacja

  8 000

  Cypr

  10 000

  Czechy

  93 000

  Dania

  38 000

  Estonia

  24 000

  Finlandia

  68 000

  Francja

  331 000

  Niemcy

  382 000

  Grecja

  50 000

  Węgry

  64 000

  Irlandia

  30 000

  Włochy

  220 000

  Łotwa

  35 000

  Litwa

  51 000

  Luksemburg

  8 000

  Malta

  6 000

  Holandia

  114 000

  Polska

  220 000

  Portugalia

  63 000

  Rumunia

  80 000

  Słowacja

  42 000

  Słowenia

  28 000

  Hiszpania

  346 000

  Szwecja

  50 000

  Wielka Brytania

  162 000

  Ogółem

  2 704 000

   

  * Dane dotyczące poszczególnych państw oparte są na rocznych sprawozdaniach agencji krajowych i danych szacunkowych dotyczących wymiany, które mają jeszcze zostać dostarczone w ramach istniejących programów. Wartości zaokrąglono do tysiąca. Dane dotyczące Chorwacji obejmują okres od początku udziału tego kraju w programach (2011 r.).


  [1] Kwota w cenach bieżących z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji w okresie 2014–2020. Odpowiada to kwocie 13 mld euro w cenach stałych z 2011 r.

   

  Ostatnia aktualizacja: 05/12/2013  |Początek strony