Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
Przestępcy zagrażają Europie
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

10/04/2013 16:26:19

Jednym z głównych zagrożeń nadal jest przestępczość zorganizowana – ocenia komisarz Cecilia Malmström prezentując sprawozdanie KE na temat bezpieczeństwa wewnętrznego. Wynika z niego, że Unia Europejska powinna także wkładać więcej wysiłku w walkę z takimi patologiami jak cyberprzestępczość, handel ludźmi, nasilenie ekstremizmu, pranie brudnych pieniędzy oraz korupcja.

  Przestępcy zagrażają Europie

  Zagrożenia te przedstawiono w drugim sprawozdaniu Komisji z wdrażania unijnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego (2011-2014). Sprawozdanie wskazuje podzielone według pięciu najważniejszych celów strategii obszary, na które państwa i agencje UE powinny zwrócić szczególną uwagę.

  - Jednym z głównych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa wewnętrznego jest przestępczość zorganizowana i jej niekorzystny wpływ na europejską gospodarkę i bezpieczeństwo obywateli. Prześledzenie przepływu pieniędzy, rozbijanie sieci przestępczych i odzyskiwanie dochodów pochodzących z przestępstwa to w dalszym ciągu nadrzędne cele strategii UE - oznajmiła Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

  W drugim rocznym sprawozdaniu podkreślono postępy w następujących dziedzinach:

  • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej: Komisja zaproponowała na przykład nowe przepisy na rzecz skuteczniejszej i szerzej zakrojonej konfiskaty środków pieniężnych i innego mienia pochodzącego z przestępstwa (IP/12/235 i MEMO/12/179).
  • Terroryzm i radykalizacja postaw: w ramach walki z terroryzmem UE ustanowiła między innymi wspólne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (MEMO/12/874). Zgodnie z tymi przepisami każde państwo członkowskie w równym stopniu kontroluje takie chemikalia, co utrudnia terrorystom i przestępcom wykorzystywanie luk prawnych.
  • Cyberprzestępczość: Ważnym krokiem w walce z cyberprzestępczością było utworzenie przez Europol na początku 2013 r. Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) (IP/13/13 i MEMO/13/6). Inną inicjatywą o znaczeniu strategicznym było utworzenie w 2012 r. światowego sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Do sojuszu od razu przystąpiło 48 krajów (IP/12/1308 i MEMO/12/937).
  • Zarządzanie granicami: W grudniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie europejskiego systemu nadzoru granic (Eurosur − IP/11/1528 i MEMO/11/896). Na początku 2013 r. Komisja przyjęła dwa wnioski ustawodawcze dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz programu rejestrowania podróżnych (RTP). Wnioski te składają się na pakiet znany również pod nazwą „Inteligentne granice” (IP/13/162 i MEMO/13/141).
  • Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie w obliczu katastrof: w grudniu 2012 r. przedstawiono wniosek ustawodawczy w sprawie ustaleń dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności (art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Nowe przepisy będą stanowić ramy obowiązujące w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń lub szkód, które przekraczają zdolności do reagowania dotkniętego nimi państwa członkowskiego.

  W 2013 r. w ramach konkretnych działań podejmowanych zgodnie z priorytetami określonymi w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Komisja Europejska między innymi:

  • opublikuje pierwsze sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, obejmujące zalecenia dla państw członkowskich,
  • przedstawi projekt dyrektywy w sprawie sankcji karnych za pranie brudnych pieniędzy,
  • wdroży unijną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego,
  • będzie wspierać, rozwijać i powiększać światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych,
  • zapewni pełną operacyjność systemu informacyjnego Schengen II (SIS II),
  • zmieni unijne podejście do przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi poprzez opracowanie europejskich rozwiązań w oparciu o najlepsze praktyki w państwach członkowskich,
  • przygotuje inicjatywę polityczną na rzecz zwalczania nielegalnego obrotu bronią palną. Właśnie zostały rozpoczęte konsultacje społeczne online na temat tego, jakie inne działania powinna podjąć UE, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z bronią palną.

  Kontekst

  W listopadzie 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła „Strategię bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy” (IP/10/1535 i MEMO/10/598).

  Strategia określa wspólny plan działania dla państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i agencji UE, który jest odpowiedzią na główne wyzwania pod względem bezpieczeństwa w UE. Do wyzwań tych należą: poważna przestępczość zorganizowana, terroryzm, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo granic oraz zarządzanie klęskami żywiołowymi i katastrofami wywołanymi działalnością człowieka.

  W 2011 r. Komisja przyjęła swoje pierwsze sprawozdanie z wdrażania strategii. Kolejne (i ostatnie) sprawozdanie zostanie przedstawione w połowie roku 2014.

  Na finansowanie inicjatyw politycznych i działań realizowanych w ramach strategii bezpieczeństwa wewnętrznego zostały przeznaczone znaczne środki. Od 2007 r. Komisja wydała na siódmy program ramowy w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem w sumie kwotę rzędu 1,4 mld euro. Wsparcie finansowe otrzymało ponad 250 projektów dotyczących między innymi ochrony ludności przed zagrożeniami związanymi z materiałami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, jądrowymi i wybuchowymi (CBRJW) i sytuacjami wywołanymi działalnością człowieka lub klęskami żywiołowymi, ochrony infrastruktury krytycznej, zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego czy inteligentnego nadzorowania granic na morzu i lądzie.

  Dodatkowe informacje

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 11/04/2013  |Początek strony