Ścieżka nawigacji


PRZYDATNE LINKI
Wniosek o patronat honorowy Komisji Europejskiej
Komisarze
Łotewska prezydencja w UE
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
10 lat Polski w UE
Infolinia Europe Direct
Portal Unii Europejskiej
Twoja Europa
Europejski portal e-sprawiedliwość
Strona z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Komisję Europejską
Opuszczają Państwo portal Europa i wchodzą na inną stronę internetową, której polityka ochrony prywatności może się różnić od tej w portalu Europa.
Kącik dla dzieci
Kącik dla nauczycieli
SOLVIT
Europejskie Centrum Konsumenckie POLSKA
Opuszczają Państwo stronę Komisji Europejskiej i wchodzą na stronę EURANET - to wspólne przedsięwzięcie kilkunastu radiofonii europejskich poświęcone tematyce UE
"Horyzont 2020" czyli 80 miliardów na badania
Wyślij tę stronę pocztą elektronicznąWyślij tę stronę pocztą elektronicznąPrintPrint

30/11/2011 17:32:47

Komisja Europejska przedstawiła pakiet na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie. „Horyzont 2020” zakłada przeznaczenia na te cele 80 mld euro. W Warszawie założenia programu oraz warunki uczestnictwa przedstawił dr Wiktor Raldow z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji. Spotkanie informacyjne z dziennikarzami odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

  "Horyzont 2020" czyli 80 miliardów na badania

  - W tak radykalnie zmienionych warunkach gospodarczych potrzebujemy nowej koncepcji europejskich badań naukowych i innowacji. „Horyzont 2020” zapewnia bezpośredni bodziec dla gospodarki oraz bazę naukowo-techniczną i konkurencyjność przemysłu na przyszłość, dzięki czemu nasze społeczeństwo będzie funkcjonowało w bardziej inteligentny i zrównoważony sposób, sprzyjający również włączeniu społecznemu - powiedziała unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn.

  Jednocześnie Androulla Vassiliou przedstawiła strategiczny plan innowacji dotyczący Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), na który przeznaczono 2,8 mld euro z programu „Horyzont 2020”. Z kolei wiceprzewodniczący Antonio Tajani zapowiedział wprowadzenie nowego programu uzupełniającego – którego budżet wyniesie 2,5 mld euro – w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Powyższe programy finansowania będą realizowane w latach 2014-2020 r.

  „Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw.

  Fundusze programu „Horyzont 2020” zostaną przeznaczone na trzy główne cele. Po pierwsze, program ma wspierać czołową pozycję UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 mld euro (obejmującemu 77-proc. zwiększenie środków na rzecz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która osiąga doskonałe wyniki).

  Po drugie, program zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 mld euro. Obejmuje to znaczącą inwestycję w wysokości 13,7 mld euro w najważniejsze technologie, a także lepszy dostęp do kapitału oraz wsparcie dla MŚP.

  Po trzecie, 31,7 mld euro przeznaczono na ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

  30 listopada w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie informacyjne dla dziennikarzy z udziałem dr Wiktora Raldowa z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Agnieszki Sprońskiej z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz dr Andrzeja Siemaszko, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

  - Polska należy do państw wyjątkowych. Stan gospodarki jest dobry, pomimo małych nakładów na prace badawcze – powiedział dr Wiktor Raldow. - Jednak inwestycje na badania są absolutnie konieczne – dodał. Raldow przedstawił zasady funkcjonowanie programu Horyzont 2020 oraz wyjaśnił szczegółowe warunki uczestnictwa. Zaprezentował także kolejne etapy wdrażania nowego systemu finansowania. Niedługo rozpoczną się negocjacje Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie budżetu na lata 2014 – 2020. Przed końcem 2013 r. planowane jest przyjęcie aktów legislacyjnych dotyczących Horyzontu 2020. 1 stycznia 2014 r. Horyzont 2020 rozpocznie funkcjonowanie i będzie można składać pierwszy projekty.


   

  
         
        jpeg - 74 KB [74 KB] 
         
        jpeg - 70 KB [70 KB]

   

  Agnieszka Sprońska zaprezentowała film przedstawiający koncepcję systemu nadzoru granic TALOS realizowanego w latach 2007 – 2012 oraz przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia w jego realizacji. Celem systemu TALOS będzie rozwój współpracy między strefą graniczną i agencją FRONTEX a instytucjami badawczymi. Do największych zalet systemu zaliczyła jego skuteczność, mobilność i wydajność, adaptowalność do warunków terenowych oraz jego wpływ na ochronę zdrowia i życia osób pracujących w straży granicznej.  W kwietniu 2012 r. odbędzie się prezentacja prototypu sytemu TALOS.

  - Znaczne zwiększenie budżetu nowego programu Horyzont 2020 to przełom – podkreślał Andrzej Siemiaszko. Jego zdaniem, wydatki budżetu na innowacje w Polsce są na rażąco niskim poziomie. Dlatego też należy wspierać młodych, zapewniając im warunki do rozwoju. Podkreślił, że Polska może być liderem w dziedzinach takich jak transport, lotnictwo czy żywność. - Wykorzystajmy te dwa lata na jak najlepsze przygotowanie. To jest wielka praca domowa do wykonania – apelował.

   

  
         
        jpeg - 73 KB [73 KB] 
         
        jpeg - 82 KB [82 KB]

   

  Kontekst

  Program „Horyzont 2020” należy do głównych filarów tzw. Unii innowacji – jednej inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, której celem jest zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. Unia Europejska przoduje na świecie w wielu technologiach, ale zarówno tradycyjne potęgi gospodarcze, jak i gospodarki wschodzące stanowią dla niej coraz większą konkurencję. Wniosek Komisji zostanie omówiony przez Radę i Parlament Europejski, a jego przyjęcie ma nastąpić do końca 2013 r.

  Prostsza struktura programu, jeden zbiór przepisów i ograniczenie biurokracji sprawią, że dostęp do finansowania z programu „Horyzont 2020” będzie łatwiejszy. Program „Horyzont 2020” zakłada: znaczące uproszczenie procedury zwrotu środków dzięki wprowadzeniu jednolitej stawki ryczałtowej dla kosztów pośrednich oraz stosowaniu tylko dwóch stawek finansowania – na badania naukowe i na działania związane z rynkiem; jeden punkt dostępu dla uczestników; uproszczenie formalności przy opracowywaniu wniosków oraz zniesienie niepotrzebnych kontroli i audytów. Jednym z najważniejszych celów powyższych rozwiązań jest skrócenie okresu między złożeniem wniosku o przyznanie grantu a otrzymaniem finansowania o średnio 100 dni, co oznacza przyspieszenie realizacji projektów.

  Komisja podejmie starania, aby udostępnić program większej liczbie uczestników z całej Europy, dzięki analizie możliwych synergii z funduszami przyznawanymi w ramach unijnej polityki spójności. Na podstawie programu „Horyzont 2020” w regionach o słabszych wynikach zostaną określone potencjalne centra doskonałości, którym zaproponuje się doradztwo strategiczne i wsparcie, natomiast fundusze strukturalne UE można wykorzystać do unowocześnienia infrastruktury i wyposażenia.

  Kwota 3,5 mld euro zostanie przeznaczona na powszechniejsze stosowanie instrumentów finansowych, które pozwalają uzyskać pożyczki od instytucji finansowych z sektora prywatnego. Wykazano, że takie rozwiązania bardzo skutecznie przyciągają prywatne inwestycje w innowacje, co bezpośrednio przekłada się na wzrost i nowe miejsca pracy. Z kolei MŚP będą mogły skorzystać z finansowania w wysokości ok. 8,6 mld euro, ponieważ mają one decydujące znaczenie dla innowacji.

  Ponadto w ramach programu „Horyzont 2020” zaplanowano zainwestowanie prawie 6 mld euro w rozwój europejskiego potencjału przemysłowego w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, które obejmują: fotonikę oraz mikro- i nanoelektronikę, nanotechnologie, materiały zaawansowane oraz zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, a także biotechnologię. Rozwój wymienionych technologii wymaga wielodyscyplinarnych rozwiązań oraz dużych zasobów wiedzy i kapitału.

  Zgodnie z wnioskiem Komisji 5,75 mld euro (co stanowi wzrost o 21 proc.) zostanie przekazane na działania „Maria Curie”, dzięki którym od 1996 r. wsparto szkolenia, mobilność i doskonalenie umiejętności ponad 50 000 naukowców.
  Stanowiący nieodłączną część programu „Horyzont 2020” Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) będzie odgrywał istotną rolę dzięki zaangażowaniu doskonałych wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w celu kształcenia przedsiębiorców przyszłości oraz zapewnienia europejskiemu „trójkątowi wiedzy” miejsca w światowej czołówce. Komisja postanowiła znacząco zwiększyć wsparcie dla EIT i zaproponowała dla niego budżet wynoszący 2,8 mld euro na lata 2014-2020 (dla porównania – od założenia instytutu w 2008 r. przyznano na niego 309 mln euro). EIT opiera się na nowatorskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych zwanych wspólnotami wiedzy i innowacji (WWiI). Do trzech działających już WWiI, zajmujących się tematyką zrównoważonej energii,zmiany klimatu oraz społeczeństwa informacyjno-komunikacyjnego, dołączy w latach 2014-2020 sześć nowych wspólnot.

  Finansowanie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) wzrośnie o 77 proc. do 13,2 mld euro. ERBN wspiera najzdolniejszych i najbardziej twórczych naukowców, aby mogli oni prowadzić nowatorskie badania o najwyższej jakości w Europie, w ramach programu o międzynarodowej renomie.

  Program „Horyzont 2020” będzie ponadto wspierał współpracę międzynarodową, aby poprawić wyniki i zwiększyć atrakcyjność UE w dziedzinie badań naukowych, wspólnie rozwiązywać problemy globalne oraz wspierać politykę zewnętrzną UE.

  Wspólne Centrum Badawcze (JRC), będące wewnętrzną służbą naukową Komisji Europejskiej, będzie nadal zapewniać wsparcie naukowo-techniczne niezbędne do kształtowania polityki UE we wszystkich dziedzinach – od środowiska, rolnictwa i rybołówstwa po nanotechnologię i bezpieczeństwo jądrowe.

  Aby do 2014 r. zakończyć tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, stanowiącej rzeczywisty wspólny rynek wiedzy, badań naukowych i innowacji, program „Horyzont 2020” zostanie uzupełniony dodatkowymi środkami.

   

  Dodatkowe informacje:


  • Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/11/848
  • Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw: IP/11/1476 oraz MEMO/11/852
  • Europejski Instytut Innowacji i Technologii: IP/11/1479 oraz MEMO/11/851
  • Program „Horyzont 2020”:  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
  • Unia innowacji: http://ec.europa.eu/innovation-union
  • Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
  • Agenda cyfrowa: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
  • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji: http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm
  • Strona internetowa EIT: http://eit.europa.eu/

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 22/12/2011  |Początek strony