Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, w celach informacyjnych, zgodnie z Informacją Prawną, w tym na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy lub pocztowej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.


I hereby consent to the processing of my personal data submitted via this form, by the European Commission Representation in Warsaw, address: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, for information purposes, in accordance with the Legal Notice, including the sending of information to my email or postal address. I hereby declare that I have been notified of the right to inspect and correct my data, and that I have submitted the data voluntarily.

* - pola wymagane/required fields