Przedstawicielstwo w Polsce

Aktualności

Pages

27/02/2017

W 2017 r. Europejski Bak Inwestycyjny wspierał w Polsce głównie rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. W ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm działających na rynku lokalnym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI Vazil Hudák. Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z tego banku. 

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
27/02/2017

263 regiony Unii Europejskiej obejmuje raz trzeci Indeks konkurencyjności regionalnej, opublikowany właśnie przez KE. Analiza zawiera informacje na temat poszczególnych obszarów oraz ich wyników gospodarczych. Konkurencyjność regionalna to zdolność danego regionu do zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych warunków dla przedsiębiorstw i mieszkańców.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
27/02/2017

Umowy handlowe mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży i w tworzeniu miejsc pracy w unijnym sektorze rolno-spożywczym – wynika z najnowszych analiz. Przedmiotem badań były porozumienia z Meksykiem, Koreą Południową i Szwajcarią. - Te trzy umowy doprowadziły do wzrostu wartości unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych o ponad 1 mld euro i zwiększyły wartość dodaną sektora rolno-spożywczego o 600 mln euro – powiedział komisarz Phil Hogan. 

Kategoria:
Rolnictwo
22/02/2017

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
22/02/2017

Komisja Europejska opublikowała roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Jednocześnie przedstawiła sprawozdanie dotyczące wdrożenia paktu fiskalnego, analizę zadłużenia we Włoszech i sprawozdanie dotyczące przedstawiania wprowadzających w błąd danych statystycznych przez Austrię. Temu ostatniemu towarzyszy skierowany do Rady wniosek w sprawie nałożenia grzywny.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
22/02/2017

- Wszystkie państwa UE powinny już od ponad roku stosować przepisy dyrektywy, która przyznaje wszystkim ofiarom przestępstw w Europie prawo do ochrony, wsparcia i pomocy. Jednak samo określenie przysługujących im praw nie wystarczy, jeśli nie są one wdrażane w praktyce – deklaruje komisarz Věra Jourova przed obchodami Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw.

Kategoria:
Sprawiedliwość i prawa obywatelskie
22/02/2017

Umowa o ułatwieniach w handlu (TFA Trade Facilitation Agreement) – najważniejsze wielostronne porozumienie handlowe zawarte od momentu ustanowienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. – wchodzi w życie. Ratyfikacja umowy przez Czad, Jordanię, Oman i Rwandę oznacza, że porozumienie osiągnęło ustalony pułap 110 członków WTO, wymagany do jego natychmiastowego uruchomienia.

Kategoria:
Gospodarka, finanse, podatki i konkurencyjność
16/02/2017

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście.

Kategoria:
Transport i podróżowanie
15/02/2017

Komisja Europejska wezywa Polskę do wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw z obszaru stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych. Chodzi o przepisy dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz o regulacje obejmujące osoby zgłaszających przypadki naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawy mogą trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kategoria:
Polityka europejska
15/02/2017

Parlament Europejski głosował za przyjęciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą, zamykając tym samym proces ratyfikacji tej umowy na poziomie unijnym. CETA stworzy nowe możliwości dla firm poprzez zwiększenie wymiany handlowej i zacieśnienie stosunków gospodarczych. Ułatwi prowadzenie interesów z Kanadą, zniesie cła, znacznie poprawi dostęp do zamówień publicznych. Korzyści odniosą w szczególności MŚP.

Kategoria:
Polityka europejska

Pages