Navigation path

 

Vo v?etk?h organiz?i?h či u? s?s?romn?alebo verejn? sa intern?oddelenia zaoberaj?z?e?itosťami zamestnancov.

N??ad - ?ad pre spr?u a ?radu individu?nych n?okov (PMO), je zodpovedn?za riadenie finančn?h pr? zamestnancov. Skratka PMO je z anglick?o ?PayMaster?s Office?.

PMO určuje, vypoč?ava a vypl?a finančn?pr?a zamestnancov Eur?skej komisie a niektor?h in?h in?tit?i?a org?ov Spoločenstva.
Medzi tieto finančn?pr?a alebo ?individu?ne finančn?n?oky? patria:


- odmeny, pr?avky a pr?pevky;
- n?rady v?avkov spojen?h s prizvan? odborn?ov a n?rady v?avkov na slu?obn?cesty;
- nemocensk?a ?azov?postenie;
- d?hodky;
- d?ky v nezamestnanosti.

Odchod zo služby

Pokiaľ odchádzate zo služby v inštitúciách EÚ ako zmluvný alebo dočasný zamestnanec, oddelenie zodpovedné za riadenie ľudských zdrojov v inštitúcii, v ktorej pracujete, Vám môže poskytnúť viac informácií o:
 
– starobnom dôchodku,
– nezamestnanosti,
– odchodnom,
– príspevku na presídlenie.


V?etky pravidl? ktor?sa vzťahuj?na ?adn?ov a in?h zamestnancov s?v slu?obnom poriadku, v ktorom n?dete aj inform?ie o finančn?h pr?ach.

Okrem PMO sa ostatn?i str?kami riadenia ľudsk?h zdrojov Komisie zaoberaj? in?oddelenia:

Za z?ladn?ot?ky ľudsk?h zdrojov a bezpečnosti je zodpovedn? GR HR

Za realiz?iu politiky v oblasti nehnuteľnost? za ot?ky s?isiace s fyzick? umiestnen? oddelen? technickou ?r?bou a obstar?an? tovaru je zodpovedn?/span> ?ad pre infra?trukt?u a logistiku - Brusel (OIB). A v Luxemburgu (OIL).

Okrem in?o Eur?sky ?ad pre v?er pracovn?ov (EPSO) pracuje na v?ere zamestnancov pre v?etky eur?ske in?tit?ie vr?ane Komisie.