Navigation path

 

W każdej organizacji prywatnej lub publicznej istnieją wewnętrzne działy zajmujące się sprawami personalnymi.

Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) zajmuje się świadczeniami finansowymi dla pracownik?. Skr? PMO pochodzi od angielskojęzycznej nazwy urzędu ?PayMaster's Office?.

PMO określa, oblicza i wypłaca świadczenia finansowe należne pracownikom Komisji Europejskiej oraz niekt?ych innych instytucji i organ? Wsp?noty.
Te świadczenia finansowe, zwane ?należnościami indywidualnymi?, to:


- wynagrodzenia i dodatki;
- zwrot koszt? ekspert? i delegacji;
- ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadk?;
- emerytury i renty;
- zasiłek dla bezrobotnych.

Zakończenie służby

W przypadku zakończenia służby w instytucjach europejskich w charakterze pracownika kontraktowego lub zatrudnionego na czas określony, dział lub sektor odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi w Państwa byłej instytucji może udzielić dodatkowych informacji na temat:
 
- emerytury za wysługę lat;
- bezrobocia;
- odprawy;
- dodatku na ponowne zagospodarowanie.


Zakończenie służby

W przypadku zakończenia służby w instytucjach europejskich w charakterze pracownika kontraktowego lub zatrudnionego na czas określony, dział lub sektor odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi w Państwa byłej instytucji może udzielić dodatkowych informacji na temat:
 
- emerytury za wysługę lat;
- bezrobocia;
- odprawy;
- dodatku na ponowne zagospodarowanie.


Wszelkie przepisy dotyczące urzędnik? i innych pracownik? określa regulamin pracowniczy  zawierający r?nież informacje dotyczące świadczeń finansowych.

W Komisji, opr?z PMO, działają inne służby, kt?e zajmują się kwestiami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi:

Sprawy zasadniczo związane z personelem i bezpieczeństwem leżą w gestii DG HR.

Realizacją polityki w zakresie nieruchomości, rozlokowania służb, prac konserwacyjno-technicznych oraz zaopatrzenia zajmuje się Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) oraz jego odpowiednik w Luksemburgu (OIL).

Z kolei Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zajmuje się rekrutacją pracownik? wszystkich instytucji europejskich, w tym r?nież Komisji.