Navigation path

 

Welcome

 

Visās organizācijās - privātās un valsts - ar personālvadību nodarbojas iek?ēja struktūrvienība.

Mūsu struktūrvienība - Individuālo tiesību pārvaldības un norēķinu birojs (PMO) - pārvalda personāla finansiālās tiesības. PMO ir saīsinājums nosaukumam angļu valodā "PayMaster's Office".

PMO nosaka, aprēķina un maksā Eiropas Komisijas un da?u citu Kopienas institūciju un struktūru personālam atlīdzinājumu saskaņā ar viņu finansiālajām tiesībām.
?īs individuālās finansiālās tiesības ir:


- atalgojums, kompensācijas un pabalsti;
- atlīdzība ekspertiem un komandējuma izdevumu atlīdzinājums;
- apdro?inājums pret saslim?anu un negadījumiem;
- pensijas;
- bezdarbnieka pabalsts.

Dienesta attiecību izbeigšanās

Ja ir beigušās Jūsu dienesta attiecības Eiropas iestādēs kā līgumdarbiniekam vai pagaidu darbiniekam, par cilvēkresursu pārvaldību atbildīgā nodaļa un/vai departaments Jūsu iepriekšējā iestādē var Jums sniegt papildu informāciju par:
 
- izdienas pensiju;
- bezdarbu;
- atlaišanas pabalstu;
- pārcelšanās pabalstu.


Visi noteikumi, kas attiecas uz ierēdņiem un citiem darbiniekiem, ir atrodami Personāla nolikumā, kur var izlasīt arī informāciju par finansiālajām tiesībām.

Papildus PMO ir vēl citas struktūrvienības, kas nodarbojas ar citiem Komisijas personāla pārvaldības aspektiem:

Principiāli jautājumi attiecībā uz cilvēkresursiem un dro?ību ietilpst DG HR kompetencē.

Ar nekustamo īpa?umu saistītās politikas īsteno?ana, struktūrvienību izvieto?anas jautājumi, tehniskā apkope un piederumu un aprīkojuma iegāde ir pienākumi, kas uzticēti Infrastruktūras un loģistikas birojam Briselē (OIB) un tādam pa?am birojam Luksemburgā (OIL).

Turklāt Eiropas personāla atlases birojs (EPSO) organizē visu Eiropas Savienības institūciju, tai skaitā arī Komisijas, personāla atlasi.