Navigation path

 

Visose organizacijose ? tiek vie?osiose, tiek privačiosiose ? darbuotojų klausimais rūpinasi vidaus tarnybos.

Administracijos ir mokėjimo pagal individualias teises biuras (PMO) yra atsakingas u? finansines i?mokas darbuotojams. Santrumpa PMO yra kilusi i? anglų kalbos termino ?PayMaster's Office?.

PMO nustato, skaičiuoja ir moka finansines i?mokas Europos Komisijos ir kai kurių kitų ES institucijų bei įstaigų darbuotojams.
Finansines i?mokas sudaro:


- atlyginimai, priemokos ir kompensacijos;
- atlyginimai ekspertams, komandiruočių i?laidų padengimas;
- sveikatos draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų i?mokos;
- pensijos;
- nedarbo pa?alpos.


tarnybos pabaiga

Jeigu baigėsi jūsų kaip sutartininko ar laikinojo darbuotojo tarnyba ES institucijose, už žmogiškųjų išteklių valdymą atsakingas skyrius ir (arba) sektorius buvusioje jūsų institucijoje jums galėtų pateikti daugiau informacijos apie:
 
- ištarnauto laiko pensiją;
- nedarbą;
- išeitinę išmoką;
- persikėlimo išmoką.


Visos ES institucijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomos taisyklės i?dėstytos Tarnybos nuostatuose. Čia taip pat rasite informacijos apie finansines i?mokas.

Be PMO, Komisijos darbuotojų valdymo klausimais rūpinasi ir kitos tarnybos.

U? ?mogi?kųjų i?teklių ir saugumo klausimus i? esmės atsako GD HR.

U? pastatų politikos įgyvendinimą, tarnybų patalpų klausimus, reikmenų techninę prie?iūrą ir pirkimą atsako Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB) ir Liuksemburge (OIL).

Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia visų ES institucijų (taip pat Komisijos) darbuotojų atranką.