Navigation path

 

Igas riigiasutuses v? eraettev?tes tegelevad sisetalitused personalik?imustega.

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO) haldab t?tajate rahalisi ?gusi. Akron?m PMO on p?it ingliskeelsest vastest "PayMaster's Office".

PMO m?rab kindlaks Euroopa Komisjoni ning m?ede muude ?enduse asutuste ja organisatsioonide t?tajate rahalised ?gused ning arvutab v?ja neile tehtavad makseid.
K?ealused rahalised ?gused ehk ?sikisikute rahalised ?gused on:

-
t?tasud, toetused ja h?itised,
- ekspertiisi- ja l?etuskulude h?itamine,
- haigus- ja ?netusjuhtumite kindlustus,
- pensionid,
- t?tuskindlustus.

Teenistussuhte lõpetamine

Kui te olete lõpetanud mõnes Euroopa institutsioonis lepingulise või ajutise töötajana töötamise, võib teie endise töökoha personaliküsimuste eest vastutav üksus anda teile lisateavet järgmistes küsimustes:
 
– vanaduspension;
– töötus;
– lahkumistoetus;
– ümberasumistoetus.


K?k ametnikke ja teisi t?tajaid h?mavad eeskirjad on koondatud personalieeskirjadesse, kust saab teavet ka rahaliste ?guste kohta.

Peale PMO tegelevad komisjoni personali haldamisega ka muud talitused.

Personali- ja julgeolekualaste k?imustega tegeleb DG HR.

Kinnisvarapoliitika, talituste hoonete, tehnohoolduse ning tarvikute ostmisega tegeleb infrastruktuuri- ja logistikaamet Br?selis (OIB) ning Luxembourgis (OIL).

Institutsioonidevaheline Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) tegeleb k?gi institutsioonide, sh komisjoni personali v?javalimisega.