Navigation path

 

Във всяка една организация, била тя частна или държавна, има вътрешни служби, които се грижат за личния състав.

Нашата Служба за управление и плащане по индижидуални права (PMO) се занимава с паричните права на персонала. Съкращението PMO произлиза от английски: PayMaster`s Office.

PMO определя, изчислява и изплаща финансовите права на служителите на Европейската комисия, както и на някои други институции и органи на Общността.
Тези финансови или „индивидуални парични права“ са:


- възнаграждения, добавки и обезщетения
- изплащане на командировъчни и възстановяване на разходи на експерти
- здравно осигуряване и осигуряване при злополука
- пенсии
- безработица

прекратяване на служебното правоотношение

Ако сте прекратили служебното си правоотношение с европейските институции като договорно нает или срочно нает служител, отделът и/или секторът, отговарящ за управлението на човешките ресурси в бившата Ви институция, може да Ви предостави повече информация относно:
 
- пенсията за осигурителен стаж;
- въпросите, свързани с безработицата;
- обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение;
- надбавката за пренастаняване.

Всички правила, които се прилагат към постоянните и другите служители, са систематизирани в Правилника за длъжностните лица, където ще намерите и информация за финансовите права.

Освен PMO съществуват и други служби, които се занимават с различни аспекти от управлението на служителите на Комисията.

Въпросите, касаещи човешките ресурси и сигурността, са от компетентността на DG HR.

Осигуряването на сгради, помещения, предвидени за различните служби, техническата поддръжка и канцеларските материали са от компетенцията на Службата за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB) и на нейния еквивалент в Люксембург (OIL).

Освен това, Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) се занимава с подбора на персонал за всички европейски институции, включително и за Комисията.