• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1450 items
 1. Eastern European Culture and Business Relations- Bachelor studies

  The aim of the study programme is to ensure the acquisition of theoretical knowledge and research skills in the field of culture and business of Eastern Europe. The tasks of the study programme are: - to impart basic theoretical knowledge in order to develop students’ competence in the field of cultural and business contacts of Eastern Europe; - to develop students’ abilities of scientific analysis and skills to independently resolve problems, thus training them for further research activities; - to develop skills of collecting and analyzing adequate data in their own field of studies, skills of drawing conclusions, which is essential for conducting scientific research; such skills and abilities are needed at developing and defending bachelor’s thesis; - to develop students’ independent cognitive and research skills, thus training them for further studies in master or professional programmes; - to develop skills and abilities of intercultural communication; - to train academically educated specialists in the field of cultural and business contacts of Eastern Europe who will be able to compete in the academic and professional environment in Latvia and abroad. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Mākslas institūciju pārvaldība- Muzikālo izrāžu izpildītājs- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Muzikālo izrāžu izpildītājs". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju muzikālo izrāžu izpildīšanā". Specializācijas mērķis Sagatavot konkurētspējīgu personību, kurai ir teorētisko zināšanu kopums un praktiskas kompetences kā muzikālo izrāžu izpildītājam, spējot patstāvīgi un/vai sadarbībā ar režisoru un radošo komandu izveidot savu tēlu muzikālajā izrādē. Nodrošināt zināšanas un prasmes dejas, vokāla un aktiera meistarībā, muzikālo izrāžu un kultūras menedžmenta jautājumos, kā arī pārzināt māksliniecisko un tehnisko izteiksmes līdzekļu kopumu, kurš nepieciešams sekmīgai muzikālo izrāžu izpildītāja darbībai. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Stratēģiskā robežu pārvaldība- Mag. studijas

  Starptautiska studiju programma, kuru Latvijā īsteno Rēzeknes augstskola kopīgi ar vēl piecām augstskolām no Igaunijas, Lietuvas, Nīderlandes un Spānijas. Latvijā atsevišķus programmas moduļus īsteno Rēzeknes Augstskola (RA), citās valstīs - Igaunijā - Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija, Lietuvā - Mikolas Romeris universitāte, Nīderlandē - Nīderlandes Drošības akadēmijas Militāro zinātņu fakultāte, Spānijā - Valsts Tālmācības universitāte un Salamankas universitāte. Programma sniedz iespēju Latvijas vidējā un augstākā līmeņa robežsardzes virsniekiem turpināt studijas Eiropas līmeņa programmā, stiprinot Eiropas sadarbību tiesībaizsardzības jomā. Studējot šajā maģistra programmā, būs iespēja papildināt zināšanas par stratēģijām, plānošanu un novērtēšanu robežapsardzībā, pamattiesībām un ētiku Eiropas robežu drošības pārvaldībā, Eiropas savienības robežu politiku un drošības jautājumiem. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus robežapsardzības jomā, kuri ir spējīgi strādāt dinamiskā daudzkultūru vietējā un starptautiskajā vidē, kuri saprot, analizē un spēj stratēģiski plānot savas organizācijas, struktūrvienības darbību, harmonizējot vienotu pieeju pie ES ārējām robežām. 2015. gada maijā ir saņemts oficiāls Eiropas ekspertu akreditācijas komisijas pozitīvs slēdziens un ziņojums par Eiropas Kopīgā maģistra grāda stratēģiskajā robežu menedžmentā programmu (Assessment report: European Joint Master’s in Strategic Border Management by European Consortium for accreditaion-ECA), kas li ...

  Provider NameRēzeknes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2015./16. gadā: dokumentus pieņem no 04.01.2016. līdz 14.01.2016. Starpaugstskolu studiju programma: programmu izstrādājušas un īsteno divas augstskolas - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU). Programmu beidzot, iegūst profesionālo bakalaura grādu izglītībā un divas kvalifikācijas: pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikāciju (1.-6. klase) un pamatizglītības otrā posma viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju (7.-9. klase): matemātikas, informātikas, fizikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas vai franču valodas skolotājs. Tālmācība dod iespēju studēt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Visi studiju materiāli, diskusijas un forumi tiek nodrošināti tiešsaistē. Arī pārbaudījumus, izņemot kvalifikācijas eksāmenus, students kārto tiešsaistē. Šāds studiju veids ir īpaši ērts tiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu un kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas. Programmas saturu nodrošina gan RPIVA, gan LiepU docētāji un pēc sekmīgas programmas apguves studenti saņem abu augstskolu atzītu kopīgu diplomu. Studiju laikā ir paredzēta pedagoģiskā prakse skolās. Pedagoģisko darbību skolās studenti filmē un uzdevumu izpilde tiek analizēta savstarpējās diskusijās foruma grupās e-vidē. ...

  Provider NameRīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus komercdarbības (uzņēmējdarbības) speciālistus, kuri var veikt uzņēmējdarbības (komercdarbības) organizēšanu un vadīšanu, lai nodrošinātu uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvu saimniecisko darbību. Studiju programmas īstenošanas uzdevumi: 1. sagatavot kvalificētus konkurētspējīgus uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālistus, nodrošinot praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apmācību; 2. sniegt komercdarbības jomā nepieciešamās padziļinātās zināšanas normatīvo aktu izpratnē; 3. veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Gulbenes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Komerczinības (uzņēmējdarbības vadība)- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus komercdarbības (uzņēmējdarbības) speciālistus, kuri var veikt uzņēmējdarbības (komercdarbības) organizēšanu un vadīšanu, lai nodrošinātu uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvu saimniecisko darbību. Studiju programmas īstenošanas uzdevumi: 1. sagatavot kvalificētus konkurētspējīgus uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālistus, nodrošinot praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apmācību; 2. sniegt komercdarbības jomā nepieciešamās padziļinātās zināšanas normatīvo aktu izpratnē; 3. veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Materiālu tehnoloģija un dizains- Prof. bak. studijas

  Studiju programma ar specializācijas virzieniem: • apģērbu dizains un tehnoloģija; • koka dizains un amatnieciskās tehnoloģijas; • ādlietu dizains un tehnoloģijas; • tekstiliju dizains un tehnoloģijas. Studijas aptver visu produkta izgatavošanas ciklu, sākot no specializācijai atbilstošu produktu koncepcijas, tirgus izpētes, kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu izstrādes, materiālu studijām līdz to izgatavošanai, reklāmas un pārdošanas stratēģijas izvēlei. Studiju procesa svarīgi elementi ir darbs ar krasām, formām, tekstūrām, apjomiem un telpu, ka arī vizualizāciju veidošana dažādās produkta/kolekciju attīstības fāzēs, tiek attīstītas prasmes veikt nepieciešamos pētījumus, pārzināt un lietot atbilstošas vispārēja lietojuma un specializētas vektoru un rastru grafikas projektēšanas programmatūras, modelēšanas un prezentēšanas prasmes kombinējot dažādas vides un metodes. Studiju darbu, projektu un bakalaura darbu ietvaros izveidotie produktu pirmparaugi un/vai to kolekcijas tiek demonstrētas modes skatēs, studentu darbu izstādēs, iekļauti starptautisku izstāžu ekspozīcijās. Mērķis Studiju programmas mērķi ir nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam tehnoloģiju un dizaina jomā, specializējoties jaunu materiālu, daudzfunkcionālu, estētiski un ergonomiski augstvērtīgu apģērbu, ādlietu, koka, un tekstila patēriņa produktu un to kolekciju koncepciju izstrādē un projektēšanā; attīstīt zin ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Mākslas institūciju pārvaldība- Izrāžu apskaņošana- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Izrāžu tehniskā apskaņošana". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju izrāžu tehniskajā apskaņošanā". Specializācijas mērķis Sagatavot konkurētspējīgu kultūras menedžeri, kura zināšanas un prasmes atbilst izrāžu rīkošanas aktuālajām tendencēm elektroakustikas un apskaņošanas jomā; motivēt studentus attīstīt radošo potenciālu, stimulēt tālāku izglītību un profesionālo pilnveidi. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Mākslas institūciju pārvaldība- Izrāžu producēšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Izrāžu un sarīkojumu producēšana". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju izrāžu un sarīkojumu producēšanā". Specializācijas mērķis Sagatavot konkurētspējīgu personību, kurai ir teorētisko zināšanu kopums un praktiskas iemaņas izrāžu un svētku pasākumu producēšanā, scenāriju veidošanā, kā arī visās ar specializāciju saistītās jomās. Motivēt studentus attīstīt radošo potenciālu, stimulēt tālāku izglītību un profesionālo pilnveidi. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Mākslas institūciju pārvaldība- Kultūras tūrisms- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Kultūras tūrisms". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju kultūras tūrismā". Specializācijas mērķis Sagatavot konkurētspējīgu personību, kurai ir vispusīgs teorētisko zināšanu kopums un praktiskas kompetences kultūras tūrismā, kas nepieciešamas profesionālai darbībai un nozares vadībai dažādos kultūras tūrisma projektos daudzveidīgā kultūrvidē, kā arī apgūt praktiskās iemaņas un prasmes, uzņemoties atbildību par materiālo, kontekstuālo un profesionālo rezultātu, strādājot gan komandā, gan pastāvīgā individuālā darbā. Motivēt studentus attīstīt radošo potenciālu, veicināt tālāku izglītību un profesionālo pilnveidi. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras un tūrisma iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages