• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9805 items
 1. Bachelor's Programme in International Business (BScBA), Mikkeli and Master's Programme in Economics and Business Administration, Helsinki (3 + 2 years)

  The BScBA Program is designed for full-time, almost year-round studying so that the program can be completed in less than three years. The academic year consists of courses organized in 15 three-week modules. The intense module system is designed to foster dynamic interaction among students and professors. For each module, classes are scheduled for three hours a day, five days a week, for a total of 45 contact hours including examinations. Studying in the BScBA Program requires active participation and mandatory attendance. There are normally four short breaks during the academic year; one at Christmas time, one during Easter and two summer breaks. Each year, 50-60 professors are recruited from all over the world to teach at the Aalto University School of Business, Mikkeli Campus. These distinguished professors are top scholars in their fields and come from some of the most prestigious universities in the world. One – usually the last – semester is studied abroad in one of our partner exchange universities, where students will complete the minor subject studies as part of their BScBA degree. The BScBA Program has more than 50 partner universities in many regions of the world. Every year, 80 international exchange students also visit the Aalto University School of Business, Mikkeli Campus. During the studies, the students will enhance their data analysis, teamwork and communication skills; all of which are necessary skills in business life. The educational philosophy of the program includes a distinctive and uni ...

  Provider NameAalto University, School of Business Mikkeli Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. IB Programme

  INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIOSSA IB -opinnot koostuvat valmistavasta vuodesta (Pre-IB) sekä kahdesta varsinaisesta IB -vuodesta (IB1 ja IB2). Valmistavan vuoden aikana opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti englanninkielellä, opintojen sisällöt perustuvat kansalliseen opetussuunnitelmaan eri oppiaineissa. Lukio-opintojen 2. ja 3. vuona opinnot perustuvat kansainväliseen IB -opetussuunnitelmaan. Opiskelijat valitsevat kuusi oppiainetta eri aineryhmistä. Jokainen opiskelija valitsee vähintään kolme oppiainetta laajemman oppimäärän (Higher level, HL) mukaan ja kolme perustason (Standard, SL) mukaan. Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös  ns. non-regular diploma, keskittyen reaaliaineiden opiskelussa luonnontieteisiin.   Opiskelija valitsee oppiaineensa seuraavista aineryhmistä: ryhmä 1: paras kieli (suomi ja/tai englanti) ryhmä 2: toiseksi paras kieli (ranska, saksa, espanja B tai ab initio) ryhmä 3: yksilö ja yhteiskunta (global politics, historia, psykologia tai taloustiede) ryhmä 4: luonnontieteet (biologia, fysiikka tai kemia) ryhmä 5: matematiikka (Higher level, SL Methods, SL Studies) ryhmä 6: taideaineet tai vapaavalintaiset aineet (kuvataide tai toinen aine ryhmistä 2-4) IB-aineopintojen lisäksi IB-opiskelijat tutkivat tiedon luonnetta eri tieteenaloilla Theory of Knowledge –tunneilla, kirjoittavat laajan tutkielman (Extended Essay) johonkin IB-aineeseen liittyen sekä suorittavat CAS-ohjelman, jonka aikana he osallistuvat erilaisiin sosiaalisiin palvelutehtäviin ...

  Provider NameJyväskylän Lyseon lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Lukio

  Lukion suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten on oma-aloitteinen osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä osaa pohtia erialisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä. ...

  Provider NameJyväskylän Lyseon lukio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Perusopintojentavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon. Ammattiopintojentavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon kytket ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa. Harjoitteluon kiinteä osa opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelussa kehität systemaattisesti hoitokäsitystäsi ja -taitoasi syventäen opiskelusi tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat perusopintojen, ammatillisten perusopintojen ja suuntaavien opintojen alueelle. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintoje ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sales, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti- osaa valmistautua myyntitilaisuuksiin hallitsemalla oman vastuualueensa tuote- ja palveluvalikoiman, hinnoittelun perusteet sekä yrityksen muut tuotteet ja palvelut- osaa toimia työyhteisössään - osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toteuttaa asiakaspalvelua- osaa myydä ja arvoida työnsä kannattavuutta- joka on valinnut tuoteryhmän hoitaminen -tutkinnon osan, osaa muun muassa suunnitella hankintoja, tilata tuotteita, valvoa toimituksia sekä seurata ja kehittää tuoteryhmää. - joka on valinnut tutkinnon osan markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteet sekä seurata niiden toteutusta.- joka on valinnut tutkinnon osan työssä oppimisen ohjaaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa työssä oppimisprosessin. - joka on valinnut tutkinnon osan kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen, osaa muun muassa toimia kauppiasyrittäjänä. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä myyntitehtävissä, joissa on vastuussa esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Hän voi toimia joko kiinteässä toimipaikassa, sähköisessä toimintaympäristössä, toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. ...

  Provider NameWinNova

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

  Fysioterapeutin opintojen kokonaislaajuus on 210 opintopistettä (op), minkä suorittaminen edellyttää noin 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä yleiset ja ammatilliset osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavat neljä vuositeemaa: 1 Ihmisen liikkumisen ja toiminnan arvioija ja ohjaaja, 2 Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden osaaja, 3 Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden soveltaja 4 Kehittyvä ja kehittävä fysioterapian osaaja. Ensimmäisessä vuositeemassa perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmiin. Arvioit ja tutkit ihmisen liikkumista ja toimintakykyä sekä vaikutat niihin fysioterapian keinoin, kun asiakkaan terveyteen vaikuttavat riskitekijät ovat vähäiset. Lisäksi hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon. Toisessa vuositeemassa laajennat ammatillista tutkimis- ja terapiaosaamistasi. Tutkit, arvioit ja ohjaat asiakasta, kun terveyteen, erityisesti liikkumis- ja toimintakykyyn, liittyy ongelmia. Kolmannessa vuositeemassa perehdyt liikkumis- ja toimintarajoitteisen asiakkaan fysioterapiaan soveltaen aiemmin omaksumiasi fysioterapian perusteita. Tarkastelet ihmistä laaja-alaisesti ottaen huomioon hänen resurssinsa, ongelmansa ja toimintaympäristönsä moninaisuuden. Lisäksi käytät näyttöön perustuvaa osaamistasi työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Neljännessä vuositeemassa osoitat osaavasi toimia fysioterapeuttina erilaisissa toimintaympäris ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Ruiskatu 8, 20720 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

  Perusopintojen tavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon. Ammattiopintojen tavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon kytket ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa. Harjoittelu on kiinteä osa opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelussa kehität systemaattisesti hoitokäsitystäsi ja -taitoasi syventäen opiskelusi tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat perusopintojen, ammatillisten perusopintojen ja suuntaavien opintojen alueelle. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opi ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Perusopintojen tavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon.Ammattiopintojen tavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon kytket ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa. Harjoittelu on kiinteä osa opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelussa kehität systemaattisesti hoitokäsitystäsi ja -taitoasi syventäen opiskelusi tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat ammatillisten perusopintojen ja suuntaavien opintojen alueelle. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoi ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Perusopintojentavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon. Ammattiopintojentavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon kytket ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa. Harjoitteluon kiinteä osa opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelussa kehität systemaattisesti hoitokäsitystäsi ja -taitoasi syventäen opiskelusi tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat perusopintojen, ammatillisten perusopintojen ja suuntaavien opintojen alueelle. Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintoje ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

  Opinnot etenevät vaiheittain:• Orientaatio sosiaalialaan ja kasvun tukeminen• Sosiaalialan asiakastyö ja yhteisöllisyys• Hallinnollinen työ ja ammatillisen osaamisen syventäminen• Sosiaalialan työn kehittäminenOpinnot järjestetään moduuleina, jotka jakautuvat opintojaksoihin. Aloitat opinnot perusopinnoilla, joissa kehität oppimisen ja tiedonhankinnan taitojasi, kielitaitoasi sekä ammatillista perusosaamistasi.Ammattiopinnot sisältävät sosiaalialan keskeisen tieto- ja taitoperustan. Ammattiopinnot antavat perusvalmiudet sosiaalialan asiakastyöhön sekä esimiestyöhön ja yrittäjänä toimimiseen. Opintoihin sisältyy teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Harjoittelut liittyvät kiinteästi teoriaopintoihin ja niissä opiskellaan mm. sosiaalialan asiakastyötä, esimiestyötä sekä projekti- ja kehittämistyötä.Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat valinnaisia ammattiopintoja, niihin liittyvää harjoittelua sekä teet opinnäytetyön. Sosionomin valinnaisissa ammattiopinnoissa syvennyt ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväkokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Henkilökohtaiset oppimistarpeesi ja –toiveesi kartoitetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).Tutkinto sisältää myös vapaasti valittavia opintoja.Opiskelusi toteutuu Turun ammattikorkeakoulun määrittelemän innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäise ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Salo, Ylhäistentie 2, 24130 Salo, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages